Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.23.2016                                                                                                                                                Jędrzejów, 13 czerwca 2016 r.

 

 

        

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku oraz XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia  2016 roku.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach 17 marca i 4 kwietnia 2016 roku.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech.
 8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 10. Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 – 2026.
 12. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2015 rok.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2015 rok.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.
 17. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów
  w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S – 7.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 20. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 21. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 22. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 23. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.
 25.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zabudowanej nieruchomości komunalnej na okres piętnastu lat.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres  dłuższy niż trzy lata.
 29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 31. Uchwała w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 32. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2016.
 33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenach Gminy Jędrzejów.
 34. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 35. Protokół 3/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie z kontroli Centrum Kultury w Jędrzejowie przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2016 roku.
 36.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za 2015 rok.
 37. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2015.
 38. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. Gmina Jędrzejów”.
 39. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Jędrzejów.
 40. Odpowiedzi na interpelacje.
 41.  Sprawy różne.
 42. Zamknięcie obrad.

  Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.446/.                                                                        

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                  w Jędrzejowie

                                                                                                                            mgr Maria Barańska

   

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-06-14
Data publikacji:
2016-06-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-23 15:16:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)