Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.27.2016                                                                                                                                               Jędrzejów, 16 września 2016 r.

 

    

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek), o godz. 10. 00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali za długoletnią służbę.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz XXIV i XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 15 lipca 2016 roku i 29 lipca 2016 roku.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz sesjach nadzwyczajnych w dniach: 15 i 29 lipca oraz 9 września 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień
  do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 280/2016 Burmistrza Miasta.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków
  w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.
 17. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 25. Informacja z dnia 09 września 2016 r. w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 26. Informacja z dnia 12 września 2016 roku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 27. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07
  z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.04.2016 do 30.09.2016 r.
 28. Odpowiedzi na interpelacje.
 29.  Sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad.

   

  Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.446/.      

   

                                                                 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                w Jędrzejowie

                                                                                                                                          mgr Maria Barańska

   

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-09-19
Data publikacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)