Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.29.2016                                                                                                                                               Jędrzejów, 3 listopada 2016 r.

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2016 roku (piątek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016 roku, XXVII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 roku oraz XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2016 roku.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach: 30 września i 19 października 2016 roku.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Jędrzejów na lata 2016 – 2020.
 9. Uchwała w sprawie: określenia zasad zbycia aktywów trwałych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, oddania ich
  w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 – 2021.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 12. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017.
 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej  służebnością przesyłu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 18. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20.  Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

   

  Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446 i poz.1579/.      

   

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie            

                                                                                                                       mgr Maria Barańska

   

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-11-04
Data publikacji:
2016-11-04
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)