Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

   

BRM. 0002.31.2016                                                                                                Jędrzejów, 8 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów: z XXIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016 roku oraz XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016 roku.

4.       Zapytania i interpelacje radnych.

5.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej i nadzwyczajnej w dniu 18 listopada 2016 roku.

7.       Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

8.       Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

9.       Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. 

10.   Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

11.   Uchwała w sprawie przyznania dopłat  w spółkach prawa handlowego do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

12.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.

13.   Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

14.   Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

15.   Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.

16.   Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów na lata 2016-2022”.

17.   Odpowiedzi na interpelacje.

18.    Sprawy różne.

19.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446 i poz.1579/.      

 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

           

                                                                                                                           mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-12-09
Data publikacji:
2016-12-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)