Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.32.2017                                                                                                  Jędrzejów, 16 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podziękowania dla pracowników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

4.       Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016r.

5.       Zapytania i interpelacje radnych.

6.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

7.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 22 grudnia 2016 roku.

8.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017 – 2028.

9.       Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017 rok:

a)      odczytanie  projektu uchwały budżetowej,

b)      zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji,

c)      odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,

d)      odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu,

e)      dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,

f)       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10.   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.

11.   Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

12.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

13.   Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

14.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”.

15.   Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

16.   Uchwała w sprawie: wygaśnięcia uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejowa.

17.   Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mnichów na lata 2016-2022.

18.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  w Jędrzejowie na 2017 rok.

19.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

20.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.

21.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

22.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

23.   Informacja z realizacji I etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2016 r.

24.   Odpowiedzi na interpelacje.

25.    Sprawy różne.

26.   Zamknięcie obrad.

 

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446 i poz.1579/.      

  

 

 

                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                  mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)