Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

                                                                                                                                            Jędrzejów, dnia 6.03.2017 r.

 

 

                                                                                                                                            Pani

                                                                                                                                            mgr Maria Barańska

                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                            w Jędrzejowie

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) zwracam się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 15.00  w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”.
  3. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
  4. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
  5. Zamknięcie obrad.

 

UZASADNIENIE

Ad.2 W związku z otrzymanym w dniu 17.02.2017 r. pismem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie  wyników oceny Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów pod kątem zgodności  z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, zaszła konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień w „Programie Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026", stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/256/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016 r.

Z uwagi, iż termin na przekazanie uzupełnionej i poprawionej wersji uchwalonego Programu do Instytucji  Sprawdzającej jego poprawność, tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego upływa w dniu 17.03.2017 r., zwołanie sesji i podjęcie przedmiotowej uchwały w trybie nadzwyczajnym jest celowe i zasadne.

 

Ad.3 Państwo Małgorzata i Włodzimierz Sędek złożyli do Rady Miejskiej w Jędrzejowie  w dniu 24 lutego 2017 r. skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie. Skarga dotyczy naruszenia rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, naruszenie Ustawy Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie oświaty.  W celu zbadania zasadności skargi postanowiono skargę przekazać Komisji Rewizyjnej, celem zbadania podniesionych w niej zarzutów.

 

Ad.4 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pismem z dnia 8 lutego 2017r. (data wypływu do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie 13 luty 2017r.) przekazała skargę, która jej zdaniem jest skargą Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie na działalność Zakładu Usług Komunalnych  w Jędrzejowie jako zarządcy.

Po dokonaniu analizy przedłożonych materiałów stwierdzono, iż  skarżącym nie jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 132 w Jędrzejowie , lecz jej członek Pan Zenon Adamczyk.

W celu zbadania zasadności skargi postanowiono skargę przekazać Komisji Rewizyjnej, celem zbadania podniesionych w niej zarzutów. Komisja Rewizyjna oceni zasadność złożonej skargi i przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-03-07
Data publikacji:
2017-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)