Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.35.2017                                                                                                                  Jędrzejów, 13 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2017 roku (piątek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017r. , XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 15 lutego 2017r. oraz  XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 marca 2017r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej i nadzwyczajnej w dniach: 27 stycznia i 15 lutego 2017 r.

6.       Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.

7.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

8.       Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9.       Uchwała w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.       

10.   Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.                                                                                        

11.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

12.   Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku.

13.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

14.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24 września 2009 roku  w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

15.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

16.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

17.   Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

18.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

19.   Protokół 4/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie z kontroli Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie przeprowadzonej w dniach 18 i 24 października 2016 roku.

20.   Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”.

21.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

22.   Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2016.

23.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2016.

24.   Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2016.

25.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2016.

26.   Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2016.

27.   Zapytania i interpelacje radnych.

28.   Odpowiedzi na interpelacje.

29.    Sprawy różne.

30.   Zamknięcie obrad.

 

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz.446, poz.1579, poz.1948/.      

  

 

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                     w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                mgr Maria Barańska

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)