Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 20 października 2017r.

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.39.2017                                                                                                                        Jędrzejów, 3 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2017 roku ( piątek ), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 roku,  XXXVII nadzwyczajnej sesji z dnia 30 sierpnia 2017r. oraz XXXVIII nadzwyczajnej          sesji z dnia 15 września 2017r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie zwyczajnej 29 czerwca 2017 roku, nadzwyczajnej 30 sierpnia i 15 września 2017 roku.

6.       Uchwała intencyjna w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Jędrzejowskim instytucji kultury: Muzeum Ziemi Jędrzejowskiej Jedrzejowska Kolejka Dojazdowa- Ciuchcia Expres Ponidzie.

7.       Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej  w Jędrzejowie.

8.       Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

9.       Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.

10.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

11.   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

12.   Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 prac konserwatorskich i restauratorskich.

13.   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XV Dożynek Powiatowych- Sędziszów 2017.

14.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.

15.   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/361/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Rybacka pn. „Jędrzejowska Ryba” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

17.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.

18.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf” oraz udzielenia pełnomocnictwa.

19.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

20.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

21.   Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.

22.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata.

23.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów na okres dziesięciu lat.

24.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

25.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

26.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

27.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

28.   Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

29.   Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

30.   Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów  za I półrocze 2017 roku.

31.   Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.

32.   Zapytania i interpelacje radnych.

33.   Odpowiedzi na interpelacje.

34.   Sprawy różne.

35.   Zamknięcie obrad.

 

  

  

                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                 mgr Maria Barańska

 


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)