Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XLI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 21 grudnia 2017r.

Zbieranie statystyk

BRM.0002.41.2017                                                                                                                             Jędrzejów, 11 grudnia 2017r.

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 roku ( czwartek ), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 roku.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
24 listopada 2017 roku.

6.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

7.       Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.

8.       Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

9.       Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.

10.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

11.   Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.

12.   Uchwała w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

13.   Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów.

14.   Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów.

15.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów, obszarów w rejonie  ul. Słowiańskiej, Armii Krajowej, Adolfa Dygasińskiego.

16.   Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

17.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

18.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

19.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

20.   Protokół Nr 5/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przeprowadzonej w dniach 26, 27 października oraz 8 listopada 2017.

21.   Zapytania i interpelacje radnych.

22.   Odpowiedzi na interpelacje.

23.   Sprawy różne.

24.   Zamknięcie obrad.

            

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                    w Jędrzejowie

               

                                                                                                                               mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)