Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XLIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 28 marca 2018r.

Zbieranie statystyk

    BRM.0002.43.2018                                                                                                                   Jędrzejów, 12 marca 2018r.

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 roku.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 26 stycznia 2018 roku.

6.       Uchwała w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

7.       Uchwała w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8.       Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

9.       Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028.

10.   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.

11.   Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów instrumentem płatniczym.

12.   Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

13.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

14.   Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”.

15.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

16.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

17.   Uchwała w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

18.   Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.

19.   Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

20.   Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.

21.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”.

22.   Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku.

23.   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

25.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.

26.   Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

27.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

28.   Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.

29.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

30.   Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2017.

31.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2017.

32.   Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2017.

33.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2017.

34.   Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2017.

35.   Zapytania i interpelacje radnych.

36.   Odpowiedzi na interpelacje.

37.   Sprawy różne.

38.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2017 poz.1875, poz. 2232, Dz.U. 2018 poz. 130 /.            

                                                                                 

                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                           w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                                       mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-15
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)