Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XLVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie- 22 czerwca 2018r.

Zbieranie statystyk

BRM.0002.46.2018                                                                                                                      Jędrzejów, 4 czerwca 2018r.

 

 

 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2018 roku ( piątek ) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. oraz XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 maja 2018r.

4.       Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

5.       Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej 28 marca 2018 roku, nadzwyczajnej 14 maja 2018 roku.

6.       Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok.

7.       Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za 2017 rok.

8.       Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

9.       Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów.

10.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej  „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”.

11.   Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026.

12.   Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Gmina Jędrzejów”.

13.   Uchwała w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów.

14.   Uchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jędrzejów.

15.   Uchwała w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

16.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Stanisław Reymonta.

17.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów- Południe”.

18.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jędrzejowa, terenu w rejonie ul. Adolfa Dygasińskiego.

19.   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”.

20.   Uchwała w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Krakowie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

21.   Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jędrzejów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

22.   Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

23.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.

24.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy .

25.   Protokół Nr 6/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie z kontroli Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie przeprowadzonej w dniach 12, 13 marca 2018r.

26.   Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za 2017 rok.

27.   Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2017.

28.   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2017.

29.   Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 01.10.2017 r. do 31.03.2018r.

30.   Zapytania i interpelacje radnych.

31.   Odpowiedzi na interpelacje.

32.   Sprawy różne.

33.   Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.2018 poz.994, poz.1000 /.             

                                                                                 

 

                                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                    w Jędrzejowie

           

                                                                                                                                mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)