Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1.

1/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12 stycznia 2005 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej, oznaczonych numerami:6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 na miesiące styczeń i luty 2005 roku. 

04.01.2005

2.

2/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

06.01.2005

3.

3/2005

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

06.01.2005

4.

3a/2005

w sprawie udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

06.01.2005

5.

4/2005

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym. 

06.01.2005

6.

5/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów na okres trzech lat.

06.01.2005

7.

6/2005

w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

06.01.2005

8.

7/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym , stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

07.06.2005

9.

8/2005

w sprawie przekazania w administrację Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie pomieszczeń na piętrze budynku szkolnego w Zagaju stanowiących własność komunalną.

07.01.2005

10.

9/2005

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

10.01.2005

11.

10/2005

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego ucznia Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2004/2005.

11.01.2005

12.

11/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

11.01.2005

13.

12/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Jędrzejowiena rok szkolny 2004/2005 dot. nauczania indywidualnego.

11.01.2005

14.

13/2005

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

14.01.2005

15.

14/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH”.

17.01.2005

16.

15/2005

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

17.01.2005

17.

16/2005

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

17.01.2005

18.

17/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.01.2005

19.

18/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię w okresie ferii zimowych w okresie od 29 stycznia do 13 lutego 2005r.

20.01.2005

20.

19/2005

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

20.01.2005

21.

20/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 21stycznia 2005 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr.04,05 m. Jędrzejowa, wsiach; Potok Mały, Łysaków Drugi, Przysów.

20.01.2005

22.

21/2005

w sprawie przekazania w administrację Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie mieszkania, usytuowanego na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach, stanowiącego własność komunalną.

24.01.2005

23.

22/2005

w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów oraz umorzenie odsetek.

25.01.2005

24.

23/2005

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

27.01.2005

25.

24/2005

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej powołanej        do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

31.01.2005

26.

25/2005

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferta realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  roku 2005 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

31.01.2005

27.

26/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

31.01.2005

28.

27/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

31.01.2005

29

28/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.02.2005

30.

29/2005

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

01.02.2005

31.

30/2005

w sprawie powołania komisji do wybory najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy  oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z póź. zm.) wydawanych przez Burmistrza Jędrzejowa.

04.02.2005

32.

31/2005

w  sprawie powołania komisji do zlikwidowania dowodów osobistych po osobach zmarłych.

07.02.2005

33.

32/2005

w  sprawie zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

07.02.2005

34.

33/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat.

09.02.2005

35.

34/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

09.02.2005

36.

35/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

09.02.2005

37.

36/2005

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów zabudowanej pawilonem handlowym, położonym w obr. Miasta Jędrzejowa

11.02.2005

38.

37/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność gminy Jędrzejów.

14.02.2005

39.

38/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres  trzech lat

14.02.2005

40.

39/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.02.2005

41.

40/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami.

14.02.2005

42.

41/2005

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr.08 m. Jędrzejowa.

14.02.2005

43.

42/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

16.02.2005

44.

43/2005

w  sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

18.02.2005

45.

44/2005

w  sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

18.02.2005

46.

45/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu dzierżawnego za miesiące luty i marzec

21.02.2005

47.

46/2005

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobierania czynszu za dzierżawę stolika handlowego.

22.02.2005

48.

47/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jedrzejów.

23.02.2005

49.

48/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

24.02.2005

50.

49/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowiena rok szkolny 2004/2005

28.02.2005

51.

50/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy II Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.

28.02.2005

52.

51/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

28.02.2005

53.

52/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jedrzejów.

28.02.2005

54.

53/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

55.

54/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

56.

55/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

57.

56/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

58.

57/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

59.

58/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

28.02.2005

60.

59/2005

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

28.02.2005

61.

60/2005

w sprawie powołania komisji do zbadania możliwości dojazdu do posesji przy ul. 3 Maja 100 przez rzekę Brzeźnicę oraz pas zieleni do ul. Św. Barbary.

28.02.2005

62.

61/2005

w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej „Zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie”

01.03.2005

63. 

62/2005

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie”

01.03.2005

64.

63/2005

w sprawie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

01.03.2005

65.

64/2005

w sprawie wyznaczenia administratora systemu informatycznego.

01.03.2005

66.

65/2005

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

01.03.2005

67.

66/2005

w sprawie wyznaczenia administratorów aplikacji.

01.03.2005

68.

67/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 3 marca 2005 r. na  „Zaprojektowanie i wykonanie budynku handlowo-usługowo- mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej".

02.03.2005

69.

68/2005

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa.

02.03.2005

70.

69/2005

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. Przysów gm. Jedrzejów.

02.03.2005

71.

70/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.03.2005

72.

71/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.03.2005

73.

72/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.03.2005

74.

73/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy III Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

02.03.2005

75.

74/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu 1/2004/2005 Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2004/2005.

02.03.2005

76.

75/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2004/2005.

04.03.2005

77.

76/2005

w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

09.03.2005

78.

77/2005

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

09.03.2005

79.

78/2005

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych.

10.03.2005

80.

79/2005

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 rok.

15.03.2005

81.

80/2005

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

15.03.2005

82.

81/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2004/2005.

17.03.2005

83.

82/2005

w sprawie unieważnienia zarządzenia burmistrza Miasta Jędrzejowa o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

17.03.2005

84.

83/2005

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

17.03.2005

85.

84/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

86.

85/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

87.

86/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

88.

87/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

89.

88/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

90.

89/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

17.03.2005

91.

90/2005

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005 na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

18.03.2005

92.

91/2005

w sprawie uprawy maku niskomorfinowego w systemie kontraktacji 2005r.

21.03.2005

93.

92/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

21.03.2005

94

93/2005

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

21.03.2005

95.

94/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

21.03.2005

96.

95/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu dzierżawnego oraz umorzenie odsetek.

21.03.2005

97.

96/2005

w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

21.03.2005

98.

97/2005

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

22.03.2005

99.

98/2005

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie na okres 1-30 kwietnia 2005 roku.

22.03.2005

100.

99/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu. 

22.03.2005

101.

100/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy II Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Jędrzejowie.

22.03.2005

102.

101/2005

w sprawie zmian budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

30.03.2005

103.

102/2005

w zespołu wdrożeniowego projektu e-świętokrzskie.

31.03.2005

104.

102A/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz wydzierżawienia gruntu przed lokalem , stanowiących własność Gminy Jędrzejów.

01.04.2005

105.

103/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.04.2005

106.

104/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 5 kwietnia 2005 roku przetargu na wydzierżawienie stolików do handlu przy ul. Kościelnej, na miesiąc kwiecień 2005 roku.

01.04.2005

107.

105/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.04.2005

108.

106/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

04.04.2005

109.

107/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolików handlowych.

04.04.2005

110.

108/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolików handlowych.

04.04.2005

111.

109/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

04.04.2005

112.

110/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolików handlowych.

04.04.2005

113.

111/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego.

04.04.2005

114.

112/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28 kwietnia 2005 roku przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu gminy i jednostek organizacyjnych.

05.04.2005

115.

112A/2005

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

05.04.2005

116.

113/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

05.04.2005

117.

114/2005

w sprawie zasad ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych oraz w sprawie terminów ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005 roku.

06.04.2005

118.

115/2005

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jędrzejów.

07.04.2005

119.

116/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu  na rok szkolny 2004/2005.

07.04.2005

120.

117/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12 kwietnia 2005r. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

11.04.2005

121.

118/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20 kwietnia 2005r. na zakup tłucznia do remontu dróg gminnych , wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.

11.04.2005

122.

119/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej i przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

12.04.2005

123.

120/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

12.04.2005

124.

121/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 kwietnia 2005 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr. 04, 05 m. Jędrzejowa, wsiach Potok Mały, Łysaków Drugi , Przysów. 

13.04.2005

125.

122/2005

w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

14.04.2005

126.

123/2005

w sprawie  wyrażenia  zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległego czynszu za dzierżawę.

14.04.2005

127.

124/2005

w sprawie  wyrażenia  zgody na umorzenie odsetek należnych z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste.

14.04.2005

128.

125/2005

w sprawie wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jędrzejów.

14.04.2005

129.

126/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.04.2005

130.

127/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.04.2005

131.

128/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20 kwietnia 2005 roku na „ Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych”.

19.04.2005

132.

129/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu 2/2004/2005 Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

19.04.2005

133.

130/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21 kwietnia 2005 roku na „ Wykonanie projektów budowlanych na budowę dróg i ulic na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.

20.04.2005

134.

131/2005

w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

21.04.2005

135.

132/2005

w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

21.04.2005

136.

133/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

21.04.2005

137.

134/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.04.2005

138.

135/2005

w sprawie zatwierdzenia  aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/ 2005.

25.04.2005

139.

136/2005

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego.

25.04.2005

140.

137/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego  ucznia klasy II Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

25.04.2005

141.

138/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego  ucznia klasy II Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.

25.04.2005

142.

139/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów 

27.04.2005

143.

140/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów 

27.04.2005

144.

141/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.04.2005

145.

142/2005

w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.

27.04.2005

146.

143/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.04.2005

147.

144/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.04.2005

148.

145/2005

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu za najem lokalu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

04.05.2005

149.

146/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

04.05.2005

150.

147/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

04.05.2005

151.

148/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie.

05.05.2005

152.

149/2005

w sprawie powołania Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

10.05.2005

153.

150/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat.

10.05.2005

154.

151/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 13 maja 2005 r. na „Wykonanie II etapu budynku  mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 176/1 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego”.  

12.05. 2005

155.

152/2005

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów Strażników Miejskich „Patrol Roku Straży Miejskiej 2005”.

12.05.2005

156.

153/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolików handlowych .

13.05.2005

157.

154/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

13.05.2005

158.

155/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym , stanowiącej własność Gminy Jędrzejów .

16.05.2005

159.

156/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok..

17.05.2005

160.

156A/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolika handlowego .

17.05.2005

161.

157/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stolików handlowych .

17.05.2005

162.

158/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

17.05.2005

163.

159/2005

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 04 miasta Jędrzejowa.

19.05.2005

164.

160/2005

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.05.2005

165.

161/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. 

23.05.2005

166.

162/2005

pod tym numerem nie zostało zarejestrowane żadne zarządzenie.

 

167.

163/2005

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagaju.

25.05.2005

168.

164/2005

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

25.05.2005

169.

165/2005

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

25.05.2005

170.

166/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

25.05.2005

171.

167/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

25.05.2005

172.

168/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

27.05.2005

173.

169/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2004/2005.

27.05.2005

174.

170/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.05.2005

175.

171/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 31 maja 2005 r. na opracowanie „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Jędrzejów”. 

30.05.2005

176.

172/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

31.05.2005

177.

173/2005

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jędrzejów.

31.05.2005

178.

174/2005

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy – mgr Renaty Kawiarskiej do zastępowania Burmistrza w czasie jego nieobecności.

31.05.2005

179.

175/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 8 czerwca 2005 r. na zakup z dostawą znaków drogowych.

31.05.2005

180.

176/2005

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą  „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie”.

31.05.2005

181.

177/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 16 czerwca 2005r.

14.06.2005

182.

178/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, w dniu 16 czerwca 2005 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr. 04 m. Jędrzejowa oraz wsi Przysów.

15.06.2005

183.

179/2005

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu p.n. „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA ŚRODOWISKU’ organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

22.06.2005

184.

180/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

23.06.2005

185.

181/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej przy oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnej.

23.06.2005

186.

182/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności zaległego czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

23.06.2005

187.

183/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię w okresie wakacji letnich w okresie od 27 czerwca 2005r. di 31 sierpnia 2005r.

24.06.2005

188.

184/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

24.06.2005

189.

185/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

24.06.2005

190.

186/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

24.06.2005

191.

187/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

24..06.2005

192.

188/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 27 czerwca 2005r. na remont chodnika przy ul. Dmowskiego w Jędrzejowie.

27.06.2005

193.

189/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

28.06.2005

194.

190/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

28.06.2005

195.

191/2005

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej.

28.06.2005

196.

192/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za 2004 rok.

30.06.2005

197.

193/2005

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Porozumienia „ Szlak Staropolski”.

04.07.2005

198.

194/2005

w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

06.07.2005

199.

195/2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

07.07.2005

200.

196/2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Jędrzejowa zarządzonych na dzień 24 lipca 2005 roku.

12.07.2005

201.

197/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie.

13.07.2005

202.

198/2005

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

13.07.2005

203.

199/2005

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.07.2005

204.

200/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu za najem lokalu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.07.2005

205.

201/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.07.2005

206.

202/2005

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy  dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

25.07.2005

207.

203/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

26.07.2005

208.

204/2005

w sprawie rozwiązania z Panią Teresą Bentkowską P.P.U.H. „POLTER” i zawarcia z Panem Pawłem Bentkowskim - Usługi Oczyszczania „POLTER” umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.07.2005

209.

205/2005

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 11 miasta Jędrzejowa.

28.07.2005

210.

206/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

28.07.2005

211.

207/2005

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

02.08.2005

212.

208/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.08.2005

213.

209/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.08.2005

214.

210/2005

w sprawie przeznaczenia pozostającego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zysku za 2004 rok.

08.08.2005

215.

210A/2005

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

12.08.2005

216.

211/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

12.08.2005

217.

212/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

12.08.2005

218.

213/2005

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Panu inż. Zbigniewowi Lato Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

16.08.2005

219.

214/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 18 sierpnia 2005r. na „ Remont ul. 3 Maja i remont parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Jędrzejowie”.

17.08.2005

220.

215/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 23 sierpnia 2005r. na „ Budowa oświetlenia zewnętrznego boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie”.

23.08.2005

221.

216/2005

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

18.08.2005

222.

217/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.

23.08.2005

223.

218/2005

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedrzejowie.

25.08.2005

224.

219/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

26.08.2005

225.

220/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej w Rakowie.

26.08.2005

226.

221/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Jędrzejowie.

26.08.2005

227.

222/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

26.08.2005

228.

223/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.08.2005

229.

224/2005

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie 11 miasta Jędrzejowa, przy ul. Dębowej.

29.08.2005

230.

225/2005

w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia nieruchomości komunalnej polożonej w obrębie 11 miasta Jedrzejowa przy ulicy Dębowej.

29.08.2005

231.

226/2005

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

29.08.2005

232.

227/2005

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

31.08.2005

233.

228/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.08.2005

234.

229/2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

01.09.2005

235.

230/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego uczennicy Szkoły Podstawowej w Rakowie.

01.09.2005

236.

231/2005

pod tym numerem nie zostało zarejestrowane żadne zarządzenie.

 

237.

232/2005

pod tym numerem nie zostało zarejestrowane żadne zarządzenie.

 

238.

232a/2005

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 m. Jędrzejowa.

01.09.2005

239.

233/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok..

05.09.2005

240.

234/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

06.09.2005

241.

235/2005

w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

07.09.2005

242.

236/2005

w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

07.09.2005

243.

237/2005

w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podpisywania pism w sprawach należących do właściwości wydziału podczas nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału.

07.09.2005

244.

238/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

08.09.2005

245.

239/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat.

12.09.2005

246.

240/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych – budowlanych w lokalu użytkowym, położonym przy ulicy Kościelnej 2.

12.09.2005

247.

241/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

13.09.2005

248.

242/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

13.09.2005

249.

243/2005

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.

14.09.2005

250.

244/2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.

15.09.2005

251.

244a/2005

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

15.09.2005

252.

245/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

15.09.2005

253.

246/2005

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu dzierżawnego.

15.09.2005

254.

247/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21 września 2005 r. na budowę chodnika przy ul. Cmentarnej w Jędrzejowie.

21.09.2005

255.

248/2005

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

21.09.2005

256.

249/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów .

21.09.2005

257.

250/2005

w sprawie przywrócenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

258.

251/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

259.

252/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu  na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

260.

253/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

261.

254/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

262.

255/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 01/05 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

263.

256/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

264.

257/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2005/2006.

21.09.2005

265.

258/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

21.09.2005

266.

259/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 26 września 2005 roku przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego.

26.09.2005

267.

260/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 27.09.2005 roku przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Jedrzejów.

26.09.2005

268.

261/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok..

26.09.2005

269.

262/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 29.09.2005 roku na wykonanie remontów ulic ( 4 zadania).

26.09.2005

270.

263/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 28.09.2005 roku na remont dróg gminnych ( 6 zadań).

26.09.2005

271.

264/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 30.09.2005 roku na  budowę ulic miejskich na osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy ulicami Sadową i Słoneczną w Jędrzejowie.

26.09.2005

272.

265/2005

w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

30.09.2005

273.

266/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

03.10.2005

274.

267/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

03.10.2005

275.

268/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4  w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

03.10.2005

276.

269/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

03.10.2005

277.

270/2005

w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza.

03.10.2005

278.

271/2005

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

03.10.2005

279.

272/2005

w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

06.10.2005

280.

273/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 10.10.2005 roku na prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie zimowym 2005/2006.

07.10.2005

281.

274/2005

w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.

07.10.2005

282.

275/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok..

12.10.2005

283.

276/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 3  w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006

11.10.2005

284.

277/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4  w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

11.10.2005

285.

278/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu  do arkusza organizacyjnego Przedszkola  Nr 1  w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

11.10.2005

286.

279/2005

w sprawie przyznania Nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów.

11.10.2005

287.

280/2005

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie w okresie od 10.10.2005r do 30.06.2006r.

11.10.2005

288.

281/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącej własność Gminy Jędrzejów .

11.10.2005

289.

282/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

11.10.2005

290.

283/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.

12.10.2005

291.

284/2005

w sprawie wyznaczenia Panu Marcinowi Piszczkowi – Zastępcy Burmistrza zakresu spraw, w których będzie działał z upoważnienia Burmistrza.

14.10.2005

292.

285/2005

w sprawie wyznaczenia Pani Renacie Kawiarskiej – Sekretarzowi Gminy zakresu spraw, w których będzie działała z upoważnienia Burmistrza.

14.10.2005

293.

286/2005

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

14.10.2005

294.

287/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego, ucznia Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Piaskach.

17.10.2005

295.

288/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2  w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

17.10.2005

296.

289/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

20.10.2005

297.

290/2005

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

20.10.2005

298.

291/2005

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami.

21.10.2005

299.

292/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

21.10.2005

300.

293/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

21.10.2005

301.

294/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego, uczennicy  Zespołu Placówek Oświatowych  w Łysakowie.

21.10.2005

302.

295/2005

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego, ucznia Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.

21.10.2005

303.

296/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

21.10.2005

304.

297/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

21.10.2005

305.

298/2005

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie obr. 09.

21.10.2005

306.

299/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

24.10.2005

307.

300/2005

w sprawie rozwiązania i zawarcia umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

24.10.2005

308.

301/2005

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

24.10.2005

309.

302/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wpłaty czynszu dzierżawnego.

24.10.2005

310.

303/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 28 października 2005r. na wykonanie „Oświetlenia ulicy Jasionki w Jędrzejowie”.

26.10.2005

311.

304/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28 października 2005r. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego.

27.10.2005

312.

305/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 4 listopada 2005 roku na sprzedaż zabudowanych  nieruchomości komunalnych, położonych w obr. 05 miasta  Jędrzejowa.

27.10.2005

313.

306/2005

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

28.10.2005

314.

307/2005

w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu korzystania z kortów tenisowych usytuowanych przy Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

28.10.2005

315.

308/2005

w sprawie powołania komisji Likwidacyjnej sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

28.10.2005

316.

309/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok..

31.10.2005

317.

310/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

31.10.2005

318.

311/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.11.2005

319.

312/2005

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

03.11.2005

320.

313/2005

w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.”Zaprojektowanie i wykonanie budynku –handlowo -usługowo-mieszkalnego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej w dniu 8 listopada 2005r.

04.11.2005

321.

314/2005

w sprawie przydzielenia dodatkowej 1 godziny tygodniowo zajęć wychowania fizycznego dla klasy V Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

08.11.2005

322.

315/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

08.11.2005

323.

316/2005

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego. 

08.11.2005

 324

 317/2005

w sprawie opracowania „Planu funkcjonowania miasta i gminy Jędrzejów Alkoholowych warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa /kryzysu polityczno – militarnego/ i wojny„

 14.11.2005

 325

 318/2005

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Stanu Cywilnego w Jędrzejowie

 15.11.2005

 326

 319/2005

w sprawie  powołania  Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

 15.11.2005

 327

 320/2005

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2006 rok

 16.11.2005

 328

 321/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

 17.11.2005

 329

 322/2005

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli oraz powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznawanie dopłat do czesnego 

 17.11.2005

 330

 323/2005

w sprawie zatwierdzenia  aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2005/2006

 17.11.2005.

 331

 324/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego  Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie na rok szkolny  2005/2006

 17.11.2005

 332

 325/2005

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006

 17.11.2005

333

326/05

w sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.11.2005

334

327/05

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. 

18.11.2005

335

327A/05

w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 5 grudnia 2005 r. na zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

21.11.2005

336

328/05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

21.11.2005

337

329/05

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

21.11.2005

338

330/05

w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 2/05 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2005/2006

25.11.2005

339

331/05

w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

25.11.2005

340

332/05

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie  gruntu komunalnego

25.11.2005

341

333/05

w sprawie rozwiązania  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

25.11.2005

342

334/05

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 1grudnia 2005 roku przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego , mieszczącego się w budynku położonym przy Placu T. Kościuszki 9 

25.11.2005

342

335/05

w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Wykonanie robót budowlanych i projektowych związanych z adaptacją  budynku służby zdrowia na cele mieszkalne i wykonanie kotłowni miałowej w pomieszczeniach piwnic dla potrzeb adaptowanego budynku w Jędrzejowie  przy ul. Mieszka I”

28.11.2005 

343

336/05

w sprawie  powołania Komisji do spraw oceny składników  majątku ruchomego Urzędu Miejskiego  w Jędrzejowie  obejmującego niewykorzystany sprzęt komputerowy.

28.11.2005 

344

337/05

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej.

29.11.2005

345

338/05

w sprawie likwidacji  gospodarstwa pomocniczego „Zakład Remontowo – Budowlany przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie”

30.11.2005

346

339/05

w sprawie zmian odpłatności za gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną.

02.12.2005

347

340/05

w sprawie rozwiązania  umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.12.2005

348

341/05

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

05.12.2005

349

342/05

w sprawie zmian w budżecie  miasta i gminy  na 2005 rok.

05.12.2005

350

343/05

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2005/2006.

07.12.2005

351

344/05

w sprawie rozłożenia na raty nienależnie  pobranego dodatku mieszkaniowego

08.12.2005

352

345/05

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 176/04 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego .

12.12.2005

353

346/05

w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy  na 2005 rok 

12.12.2005

354

347/05

w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

14.12.2005

355

348/05

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 03/05 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie na rok szkolny 2005/2006.

15.12.2005

356

349/05

w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie paczek mikołajkowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

15.12.2005

357

350/05

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2005/2006 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006 .

16.12.2005

358

351/05

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego .

16.12.2005

359

352/05

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej .

19.12.2005

360

353/05

w sprawie  wyznaczenia  Panu Marcinowi  Piszczkowi – Zastępcy Burmistrza zakresu spraw, w których będzie działał z upoważnienia Burmistrza .

19 .12.2005

361

354/05

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek , a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

19.12. 2005

362

355/05

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek , a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

19.12.2005

363

356/05

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej zużytych składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie obejmującego sprzęt komputerowy .

20.12.2005

364

357/05

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok .

27.12.2005

365

358/05

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  zaległego czynszu dzierżawnego lub przesunięcie terminu płatności .

28.12.2005

366

359/05

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 r.

28.12.2005

367

360/05

w sprawie. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

30.12.2005

368

361/05

w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 5 stycznia 2006 roku przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego, mieszczącego się  w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 1.

30.12.2005

369

362/05

w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie  gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

30.12.2005

370

363/05

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005 /2006

30.12.2005

371

364/05

w sprawie  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

30.12.2005

372

365/05

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2005/2006.

30.12.2005

373

366/05

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu dzierżawnego.

30.12.2005

374

367/05

w sprawie. ustalenia  ceny zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obr. 05 miasta Jędrzejowa.

30.12.2005

375

368/05

w sprawie nadania nowego statutu Gospodarstwu Pomocniczemu – Administracja Budynków przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

30.12.2005

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Beata Pisarek
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-02
Data ostatniej zmiany:
2006-01-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)