Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2007

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.01.2007

2

2/07

w sprawie powołania Komisji d/s gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2007 .

03.01.2007

3

3/07

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych.

05.01.2007

4

4/07

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym .

05.01.2007

5

5/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/ 2007.

05.01.2007

6

6/07

           Pod  tym numerem Zarządzenie nie figuruje .

      -

7

7/07

w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi .

10.01.2007

8

8/07

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

10.01.2007

9

9/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

10.01.2007

10

10/07

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego .

11.01.2007

11

10A/07

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów ..

12.01.2007

10

11/07

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie .

15.01.2007

13

12/07

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów”.

24.01.2007

14

13/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2006/2007 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/2007 .

24.01.2007

15

14/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie .

24.01.2007

16

15/07

w sprawie powołania Komisji d/s opracowania projektu reorganizacji sieci szkół na terenie miasta i gminy Jędrzejów .

24.01.2007

17

16/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych i lokali socjalnych .

26.01.2007

18

17/07

w sprawie rozwiązania z dotychczasowym dzierżawcą i zawarcia z nowym dzierżawcą umowy dzierżawy części gruntu stanowiącego własność gminy Jędrzejów .

31.01.2007

19

18/07

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jędrzejów.

05.02.2007

20

19/07

w sprawie powołania Komisji d/s Rewitalizacji Miasta Jędrzejowa.

06.02.2007

21

20/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 7 .02.2007 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jędrzejów, mieszczących się w budynkach komunalnych położonych przy ulicy 11 Listopada 13 przy Pl. T. Kościuszki 11 w Jędrzejowie .

06.02.2007

22

21/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i zatwierdzenia aneksu nr 6 /2006/07 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie

08.02.2007

23

22/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie .

08.02.2007

24

23/07

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za 2007 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej .

09.02.2007

25

24/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym .

12.02.2007

26

25/07

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej .

12.02.2007

27

26/07

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji .

13.02.2007

28

27/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/2007.

13.02.2007

29

28/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2006/2007 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/2007 .

13.02.2007

30

29/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 lutego 2007 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w obr.04,06,02 m. Jędrzejowa, wsiach: Potok Mały, Łysaków Drugi, Przysów, Sudół , Podlaszcze, Borki.

14.02.2007

31

30/07

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór Surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów”

14.02.2007

32

31/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/06/07 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Węgleńcu na rok szkolny 2006/2007

15.02.2007

33

32/07

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 /07 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2006/2007.

16.02.2007

34

33/07

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

19.02.2007

35

34/07

w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

19.02.2007

36

35/07

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie .

19.02.2007

37

36/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

21.02.2007

38

37/

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na terenie miasta Jędrzejowa.

21.02.2007

39

38/

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.02.2007

40

39/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.02.2007

41

40/

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

28.02.2007

42

41/

w sprawie unieważnienia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Przysów oraz wyznaczenia nowego terminu wyborów.

01.03.2007

43

42/

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowości wpłat opłat rocznych za lata 2004 – 2006 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych.

01.03.2007

44

43/

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2007 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2006                

06.03.2007

45

44/

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2006/2007 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2006/2007

06.03.2007

46

45/

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

06.03.2007

47

46/

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

09.03.2007

48

47/

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

12.03.2007

49

48/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

12.03.2007

50

49/

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

13.03.2007

51

50/

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

12.03.2007

52

51/

w sprawie powołania Komisji do opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jędrzejów w latach 2007 - 2011

14.03.2007

53

52/

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Urzędzie Stanu Cywilnego

14.03.2007

54

53/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycjię pn. „Wykonanie zjazdu publicznego z drogi krajowej w ciągu ulicy 11 Listopada oraz drogi dojazdowej i manewrowej do parkingu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada, obsługa geodezyjna”.

15.03.2007

55

54/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 16.03.2007r. na: Zadanie 1 – zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; Zadanie 2 – wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

15.03.2007

56

55/

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 kwietnia 2007r. do 30 grudnia 2007r. dla dzieci z Domu Dziecka w Nagłowicach

16.03.2007

57

56/

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.03.2007

58

57/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rolniczej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

20.03.2007

59

58/

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

20.03.2007

60

59/

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

20.03.2007

61

60/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rolniczej z tytułu

20.03.2007

62

61/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rolniczej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

20.03.2007

63

62/

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędzrejowie

23.03.2007

64

63/

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2007 rok

26.03.2007

65

64/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.03.2007

66

65/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.03.2007

67

66/

w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego

29.03.2007

68

67/

w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego

29.03.2007

69

68/

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

29.03.2007

70

69/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

30.03.2007

71

70/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Głowackiego w Jędrzejowie na odcinku od Pl. T. Kościuszki do ul. Murawiec II”

03.04.2007

72

71/

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2007

03.04.2007

73

72/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności czynszu za najem lokalu użytkowego

03.04.2007

74

73/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej oraz na umorzenie odsetek

04.04.2007

75

74/

w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat opłat rocznych za lata 2005 – 2006 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

04.04.2007

76

75/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

04.04.2007

77

76/

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

04.04.2007

78

77/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

05.04.2007

79

78/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 11.04.2007r. na: Remont dróg gminnych ( 10 zadań)

10.04.2007

80

79/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

10.04.2007

81

80/

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

12.04.2007

82

81/

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi, prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych dla terenu położonego w Jędrzejowie w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego

13.04.2007

83

82/

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 17.04.2007r. na: Remont ulic miejskich (6 zadań)

17.04.2007

84

83/

w sprawie zgody na urządzenie boisk sportowych na nieruchomości komunalnej

18.04.2007

85

84/

w sprawie nie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.04.2007

86

85/

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie

23.04.2007

87

86/

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie

23.04.2007

88

87/

w sprawie przyznania godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie

23.04.2007

89

88/

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

25.04.2007

90

89/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

26.04.2007

91

90/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.04.2007

92

91/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie

27.04.2007

93

92/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

27.04.2007

94

93/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionnie

27.04.2007

95

94/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Podchojnach

27.04.2007

96

95/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Potoku Wielkim

27.04.2007

97

96/

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie

27/04.2007

98

97/

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

30.04.2007

99

98/

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

30.04.2007

100

99/

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

02.05.2007

101

100/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

02.05.2007

102

101/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

02.05.2007

103

102/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 08.05.2007r. na: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

07.05.2007

104

103/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.05.2007

105

104/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.05.2007

106

105/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.05.2007

107

106/07

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 66/06 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

09.05.2007

108

106a/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.05.2007

109

107/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

14.05.2007

110

108/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

14.05.2007

111

109/07

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie Pani Danuty Gibas

14.05.2007

112

110/07

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jędrzejowie Pana Mirosława Frąckiewicza

14.05.2007

113

111/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

15.05.2007

114

112/07

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jego organizacji i trybu działania

15.05.2007

115

113/07

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Jędrzejów

16.05.2007

116

114/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

16.05.2007

117

115/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

16.05.2007

118

116/07

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów ulgowych na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 01.06.2007r. do 03.06.2007r w związku z Dniem Dziecka i Dniami Jędrzejowa

17.05.2007

119

117/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

17.05.2007

120

118/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

17.05.2007

121

119/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

17.05.2007

122

120/07

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu komunalnego

18.05.2007

123

121/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

21.05.2007

124

122/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

21.05.2007

125

123/07

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

21.05.2007

126

124/07

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

21.05.2007

127

125/07

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

21.05.2007

128

126/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

21.05.2007

129

127/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

130

128/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

131

129/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

132

130/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

133

131/07

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

134

132/07

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. Lokalowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

135

133/07

w sprawie upoważnienia Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

136

134/07

w sprawie upoważnienia Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

137

135/07

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 329/06 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia di wydawania decyzji w imieniu Burmistrza w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

21.05.2007

138

136/07

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania niektórych spraw w imieniu Burmistrza

21.05.2007

139

137/07

w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do uwierzytelniania dokumentów z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

21.05.2007

140

138/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

23.05.2007

141

139/07

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

24.05.2007

142

140/07

w sprawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

24.05.2007

143

141/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

24.05.2007

144

142/07

w sprawie wyrażenia zgody na zbudowanie budynku przy granicy działki komunalnej

24.05.2007

145

143/07

w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej  w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

24.05.2007

146

143a/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

24.05.2007

147

144/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.05.2007

148

145/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.05.2007

149

146/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.05.2007

150

147/07

w sprawie ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

30.05.2007

151

148/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 31.05.2007r. na: Remont drogi w miejscowości Potok

30.05.2007

152

149/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

01.06.2007

153

150/07

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych tytułu nieterminowych wpłat opłat rocznych na lata 2004 – 2007 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

01.06.2007

154

151/07

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen za korzystanie z kortów tenisowych w okresie od 02.06.2007r. do 02.09.2007r.

01.06.2007

155

152/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

01.06.2007

156

153/07

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu nabory kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

04.06.2007

157

154/07

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracownowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowieików samorząd

04.06.2007

158

155/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.06.2007

159

156/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.06.2007

160

157/07

w sprawie polecenia Pracownikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

05.06.2007

161

158/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

06.06.2007

162

159/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.06.2007

163

160/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.06.2007

164

161/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

11.06.2007

165

162/07

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za 2006 rok

11.06.2007

166

163/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu,  stanowiące własność Gminy Jędrzejów

13.06.2007

167

164/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 18.06.2007r. na Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

18.06.2007

168

165/07

w sprawie powołania Komisji Rozruchowej „Oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Zagaje”

18.06.2007

169

166/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

20.06.2007

170

167/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

20.06.2007

171

168/07

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen za korzystanie z pływalni od 25 czerwca 2007r. do 2 września 2007r.

25.06.2007

172

169/07

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 2 lipca 2007r. do 3 sierpnia 2007r. dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Ognisko Wychowawcze CARITAS

03.07.2007

173

170/07

w sprawie powołania Zespołu do opracowania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne spółka z o.o. w Jędrzejowie

21.06.2007

174

171/07

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie)

21.06.2007

175

172/07

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

21.06.2007

176

173/07

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) w Skroniowie

21.06.2007

177

174/07

w sprawie umorzenia zadłużenia najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada

22.06.2007

178

175/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2) w Jędrzejowie

25.06.2007

179

176/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

25.06.2007

180

177/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) w Skroniowie

25.06.2007

181

178/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2) w Jędrzejowie

26.06.2007

182

179/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

26.06.2007

183

180/07

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) w Skroniowie

26.06.2007

184

181/07

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu p.n. „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

27.06.2007

185

182/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

29.06.2007

186

183/07

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

03.07.2007

187

184/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

04.07.2007

188

185/07

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

06.07.2007

189

186/07

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu lotności czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego za miesiąc styczeń, luty i marzec 2007 roku oraz na umorzenie czynszu dzierżawnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 roku

06.07.2007

190

187/07

w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

09.07.2007

191

188/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

13.07.2007

192

189/07

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu nawierzchni dzierżawionego parkingu miejskiego

13.07.2007

193

190/07

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miesiącach wrzesień – grudzień roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

10.07.2007

194

191/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

10.07.2007

195

192/07

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku

10.07.2007

196

193/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

11.07.2007

197

194a/07

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na dzierżawionym parkingu miejskim

13.07.2007

198

194/07

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych

13.07.2007

199

195/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

13.07.2007

200

196/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

09.07.2007

201

197/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.07.2007 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu T. Kościuszki 9 w Jędrzejowie

16.07.2007

202

198/07

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

16.07.2007

203

199/07

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy

16.07.2007

204

200/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 19.07.2007r na wymianę okien i opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół

19.07.2007

205

201/07

w sprawie nie wyrażenia zgody na nie naliczanie czynszu za najem lokal użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, za miesiąc czerwiec 2007 roku.

19.07.2007

206

202/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

19.07.2007

207

203/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24.07.2007r. na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów 

17.07.2007

208

204/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 23.07.2007r. na zakup samochodu osobowego

23.07.2007

209

205/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

24.07.2007

210

206/07

w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

24.07.2007

211

207/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

24.07.2007

212

208/07

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie robót budowlanych na dzierżawionym gruncie komunalnym

25.07.2007

213

209/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

26.07.2007

214

210/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

26.07.2007

215

211/07

w sprawie wyrażenia zgody na umowy dzierżawy gruntu komunalnego

26.07.2007

216

212/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

27.07.2007

217

213/07

w sprawie nie wyrażenia zgody na przejęcie nakładów na poczet zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.07.2007

218

214/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 03.08.2007r. na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

27.07.2007

219

215/07

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

27.07.2007

220

216/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

01.08.2007

221

217/07

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2007 roku

03.08.2007

222

218/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.08.2007

223

219/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.08.2007

224

220/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

08.08.2007

225

221/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

09.08.2007

226

222/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

09.08.2007

227

223/07

 

 

228

224/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

10.08.2007

229

225/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

10.08.2007

230

226/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

10.08.2007

231

227/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

14.08.2007

232

228/07

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miesiącach sierpień – grudzień roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

16.08.2007

233

229/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.08.2007

234

230/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.08.2007

235

231/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 roku

20.08.2007

236

232/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

21.08.2007

237

233/07

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglińcu Pani Doroty Olszewskiej

21.08.2007

238

234/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie

21.08.2007

239

235/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Łysakowie

21.08.2007

240

236/07

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jędrzejowie

22.08.2007

241

237/07

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

22.08.2007

242

238/07

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

22.08.2007

243

239/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

22.08.2007

244

240/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

23.08.2007

245

241/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.08.2007

246

242/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.08.2007

247

243/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.08.2007

248

244/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.08.2007

249

245/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

29.08.2007

250

246/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

29.08.2007

251

247/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

29.08.2007

252

248/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgleńcu

30.08.2007

253

249/07

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w miesiącach sierpień – grudzień roku 2007 na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

30.08.2007

254

250/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

04.09.2007

255

251/07

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do zatwierdzania wybranych kryteriów dodatkowych do przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

04.09.2007

256

252/07

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Roku Straży Miejskiej 2007”

04.09.2007

257

253/07

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

04.09.2007

258

254/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

04.09.2007

259

255/07

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w trybie bezprzetargowym

05.09.2007

260

256/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

06.09.2007

261

257/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.09.2007

262

258/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.09.2007

263

259/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.09.2007

264

260/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2007r na: przeprowadzenie Akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w sezonie 2007 – 2008r.

14.09.2007

265

261/07

w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespoły Reagowania

17.09.2007

266

262/07

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

17.09.2007

267

263/07

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen za korzystanie z kortów tenisowych w okresie od 17.09.2007r. do 31.12.2007r.

18.09.2007

268

264/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

19.09.2007

269

265/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

19.09.2007

270

266/07

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych

19.09.2007

271

267/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

19.09.2007

272

268/07

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

19.09.2007

273

269/07

w sprawie przyznania i określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli

19.09.2007

274

270/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu  komunalnego

21.09.2007

275

271/07

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

25.09.2007

276

272/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

25.09.2007

277

273/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

25.09.2007

278

274/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jedrzejów

26.09.2007

279

275/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

26.09.2007

280

276/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

26.09.2007 

281

276a/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego 

26.09.2007 

282

277/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

01.10.2007

283

278/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

01.10.2007

284

279/07

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin w celu przeprowadzenia zajęć z grupą dzieci sześcioletnich w Przedszkolu w Skroniowie

01.10.2007

285

280/07

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi w Szkole Podstawowej w Rakowie

01.10.2007

286

281/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsłąwiu

01.10.2007

287

282/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

01.10.2007

288

283/07

w sprawie przydzielenia godzin do obsługi Multimedialnego Centrum Bibliotecznego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

01.10.2007

289

284/07

w sprawie przydzielenia godzina nauczania indywidualnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie

01.10.2007

290

285/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie

01.10.2007

291

286/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie

01.10.2007

292

287/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Rakowie

01.10.2007

293

288/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

01.10.2007

294

289/07

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jedrzejowie

01.10.2007

295

290/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Mnichowie

01.10.2007

296

291/07

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza MIasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

02.12.2007

297

292/07

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie nieruchomości komunalnej

04.10.2007

298

293/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.10.2007

299

294/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.10.2007

300

295/07

w sprawie anulowania Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa

05.10.2007

301

296/07

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

 

302

297/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.10.2007

303

298/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

15.10.2007

304

299/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

16.10.2007

305

300/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

16.10.2007

306

301/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

17.10.2007

307

302/07

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

13.10.2007

308

303/07

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2007 – 2008  

17.10.2007

309

304/07

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczęci.

24.10.2007

310

305/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.10.2007 roku przetargu nieograniczonego na wynajem na okres 3 – ch lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu T. Kościuszki 9 w Jędrzejowie.

25.10.2007

311

306/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

29.10.2007

312

307/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.10.2007

313

308/07

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.10.2007

314

309/07

w sprawie wyrażenia zgodna przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

31.10.2007

315

310/07

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat opłat rocznych za lata 2004 – 2007 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

31.10.2007

316

311/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego .

02.11.2007

317

312/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

05.11.2007

318

313/07

w sprawie powołania Komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

08.11.2007

319

314/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres trzech lat

12.11.2007

320

315/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

13.11.2007

321

316/07

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 listopada 2007 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w obr. 04, 06, 02 m. Jędrzejowa, miejscowościach Sódół, Mnichów

14.11.2007

322

317/07

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2008 rok

15.11.2007

323

318/07

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

15.11.2007

324

319/07

w sprawie wyrażenia zgody na doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

15.11.2007

325

320/07

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przychodzącymi do Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie

16.11.2007

326

321/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

16.11.2007

327

322/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

16.11.2007

328

323/07

w sprawie przydzielenia godzi nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych w Piaskach

19.11.2007

329

324/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 19.11.2007 r. na: zadanie 1.Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Podchojny zadanie 2. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

19.11.2007

330

325/07

w prawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

19.11.2007

331

326/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

20.11.2007

332

327/07

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat opłat rocznych na lata 2004 – 2007 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.11.2007

333

328/07

w sprawie nie wyrażenia zgody na przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej za 2007 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.11.2007

334

328A/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

29.11.2007

335

330/07

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia zawodowego

03.12.2007

336

331/07

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia „Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów”

05.12.2007

337

331a/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

06.12.2007

338

332/07

w sprawie zasad ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie w miesiącu grudniu 2007 r.

10.12.2007

339

333/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

11.12.2007

340

334/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

11.12.2007

341

335/07

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

11.12.2007

342

336/07

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

12.12.2007

343

337/07

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

12.12.2007

344

338/07

 

 

345

339/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

13.12.2007

346

340/07

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów poniesionych na wykonanie przyłączenia instalacji wodno – kanalizacyjnej do lokalu użytkowego, na poczet czynszu za najem przedmiotowego lokalu

13.12.2007

347

341/07

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

14.12.2007

348

342/07

 

 

349

343/07

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

17.12.2007

350

344/07

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

 

351

345/07

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) tj. decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wymogami przepisów

27.12.2007

352

346/07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 28.12.2007 r. na: zadanie 1. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Podchojny zadanie 2. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

28.12.2007

353

347/07

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

28.12.2007

354

348/07

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

31.12.2007

355

349/07

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

31.12.2007

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2007-02-13
Data publikacji:
2007-02-13
Data ostatniej zmiany:
2008-05-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)