Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2009

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/09

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

02.01.2009

2

2/09

w sprawie ustalenia  ceny nieruchomości komunalnej

02.01.2009

3

3/09

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów  korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym 

12.01.2009

4

4/09

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2009

12.01.2009

5

5/09

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej

12.01.2009

6

6/09

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Zagaje

14.01.2009

7

7/09

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów w roku 2009”

15.01.2009

8

8/09

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

21.01.2009

9

9/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczanych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.01.2009

10

10/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości  komunalnej

22.01.2009

11

11/09

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

22.01.2009

12

12/09

w sprawie sposobu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

23.01.2009

13

13/09

w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 89/08 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

23.01.2009

14

14/09

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

23.01.2009

15

15/09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Jędrzejów

23.01.2009

16

16/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie

23.01.2009

17

17/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

23.01.2009

18

18/09

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie okresie od 14.02.2009r. do 1.03.2009r.

23.01.2009

19

19/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.01.2009

20

20/09

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

02.02.2009

21

21/09

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.02.2009

22

22/09

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.02.2009

23

23/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.02.2009

24

24/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu wraz z odsetkami, za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

02.02.2009

25

25/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

02.02.2009

26

26/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

02.02.2009

27

27/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2009 zadań publicznych gminy zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

03.02.2009

28

 28/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu

06.02.2009

29

 29/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

06.02.2009

30

 30/09

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej

10.02.2009

31

 31/09

w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.

10.02.2009

32

 32/09

w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

10.02.2009

33

 33/09

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

10.02.2009

34

 34/09

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 6 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. dla członków Klubu Seniora działającego przy Bibliotece Miejsko – Gminnej w Jędrzejowie

10.02.2009

35

 35/09

w sprawie regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

16.02.2009

36

 36/09

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

17.02.2009

37

 37/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

19.02.2009

38

 38/09

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego.

20.02.2009

39

 39/09

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

20.02.2009

40

 40/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nieograniczonego w dniu 24.02.2009r. na: przebudowę drogi gminnej w ciągu ulic Parkowej i Św. Barbary w Jędrzejowie.

23.02.2009

41

 41/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia nieograniczonego w dniu 25.02.2009r. na: zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych w sezonie 2009.

23.02.2009

42

 42/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

23.02.2009

43

 43/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.02.2009

44

 44/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.02.2009

45

 45/09

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

23.02.2009

46

46/09 

w prawie przydzielenia godzin obowiązkowego indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

27.02.2009

47

 47/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2008/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

27.02.2009

48

 48/09

w sprawie przydzielenia zajęć  nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

27.02.2009

49

 49/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

27.02.2009

50

 50/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.02.2009

51

 51/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

27.02.2009

52

 52/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.02.2009

53

 53/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.02.2009

54

 54/09

w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa

02.03.2009

55

 55/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

04.03.2009

56

 56/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

04.03.2009

57

 57/09

w sprawie przydzielenia zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w Zespole Szkół – oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

04.03.2009

58

 58/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

04.03.2009

59

 59/09

w sprawie przydzielenia zajęć indywidualnego nauczania w Zespole  Szkół -  Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

04.03.2009

60

 60/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009

04.03.2009

61

 61/09

w sprawie przydzielenia zajęć indywidualnego nauczania w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

04.03.2009

62

 62/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

06.03.2009

63

 63/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

06.03.2009

64

 64/09

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności zaległego czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnej

06.03.2009

65

 65/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego 

09.03.2009

66

 66/09

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

09.03.2009

67

 67/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

09.03.2009

68

 68/09

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych.

09.03.2009

69

 69/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 marca 2009  roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych , położonych w Jędrzejowie.

12.03.2009

70

 70/09

w sprawie wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody spowodowane budową wodociągu na nieruchomości położonej w obr. Ignacówka, gmina Jędrzejów oznaczonej jako działka nr 116 o pow. 0,9300 ha.

12.03.2009

71

 71/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

16.03.2009

72

 72/09

w  sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu budynku komunalnego 

16.03.2009

73

 73/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.03.2009

74

 74/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.03.2009

75

 75/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.03.2009

76

 76/09

w sprawie przesunięcia terminu płatności opłaty racznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

16.03.2009

77

 77/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

16.03.2009

78

 78/09

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

16.03.2009

79

 79/09

W sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 16 marca 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Jędrzejowa

16.03.2009

80

 80/09

w sprawie powołania komisji  konkursowej dla rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

17.03.2009

81

 81/09

w sprawie przekazania w administrowanie i zarządzanie na czas nieoznaczony Zakładowi Usług Komunalnych w Jędrzejowie placów zabaw położonych na terenie miasta Jędrzejowa.

17.03.2009

82

 82/09

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za 2008 rok.

19.03.2009

83

 83/09

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

19.03.2009

84

84/09 

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie

19.03.2009

85

 85/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24.03.2009r. na : Roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie” obejmujący:- modernizację czaszy zalewu, - doprowadzenie wody do zalewu, - odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy.

24.03.2009

86

 86/09

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

24.03.2009

87

 87/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

24.03.2009

88

 88/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.03.2009

89

 89/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

24.03.2009

90

 90/09

W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych gminy zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

27.03.2009

91

91/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2009r. na: „ Modernizację Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury”.

30.03.2009

92

92/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie

30.03.2009r.

93

93/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009.

30.03.2009

94

94/09

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 346/08 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 16 grudnia 2008r. dotyczącym  określenia regulaminu przyznawania dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli i powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego.

30.03.2009

95

95/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009.

30.03.2009

96

96/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009.

30.03.2009

97

97/09

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

30.03.2009

98

98/09

w sprawie utworzenia drugiej grupy oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku  od trzech do pięciu lat w Szkole Podstawowej w Jasionnie.

31.03.2009

99

99/09

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie i określenia ich wzoru.

31.03.2009

100

100/09

w sprawie przesunięcia terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.04.2009

101

101/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości komunalnej.

01.04.2009

102

102/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego .

01.04.2009

103

103/09

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

01.04.2009

104

104/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

01.04.2009

105

105/09

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadaszenia nad tzw. „ogródkiem letnim”.

01.04.2009

106

106/09

w sprawie przesunięcia terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.04.2009

107

107/09

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

01.04.2009

108

108/09

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

06.04.2009

109

109/09

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

06.04.2009

110

110/09

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

06.04.2009

111

111/09

w  sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej.

07.04.2009

112

112/09

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

07.04.2009

113

113/09

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności zaległego czynszu za najem części gruntu komunalnego. 

07.04.2009

114

114/09

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien i drzwi wejściowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

07.04.2009

115

115/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stroików wielkanocnych i ozdób świątecznych.

08.04.2009

116

116/09

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 09.04.2009r. na: „ Przebudowę – Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław – Prząsław Mały o długości 1050 mb – I etap”.

08.04.2009

117

117/09

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 tys. euro przez Gminę Jędrzejów

08.04.2009

118

118/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 16.04.2009r. na: „Przebudowę Drogi Gminnej w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie na odcinku od dł. 550 mb”

16.04.2009

119

119/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

16.04.2009

120

120/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.04.2009r. przetargu ustnego ograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat lokali użytkowych w budynkach komunalnych położonych w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1 oraz przy ul. Mieszka I.

17.04.2009

121

121/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

17.04.2009

122

122/09

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania  nieruchomości komunalnej.

17.04.2009

123

123/09

w  sprawie wyrażenia zgody na zmianę odpłatności za niżej wymienioną usługę.

20.04.2009

124

124/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.04.2009r. na: „Remont Parku 700-lecia  w Jędrzejowie – II etap”, „ Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów”.

21.04.2009

125

125/09

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej

21.04.2009

126

126/09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

22.04.2009

127

127/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny  2008/20009

22.04.2009

128

128/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

24.04.2009

129

129/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

27.04.2009

130

130/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.04.2009

131

131/09

w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz likwidacji nadpłat w podatkach.

28.04.2009

132

132/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

29.04.2009

133

133/09

w sprawie przyjęcia „ Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.

04.05.2009

134

134/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 05.05.2009r. na : Remont chodników: Zadanie 1- Remont chodnika przy ul. Okrzei , Zadanie 2 – Remont chodników na Osiedlu Murawiec

05.05.2009

135

135/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

05.05.2009

136

136/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

05.05.2009

137

137/09

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Gminy Jędrzejów.

08.05.2009

 138

138/09

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.

11.05.2009

139

139/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009.

11.05.2009

140

140/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół-Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

11.05.2009

141

141/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2008/2009 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2008/2009.

11.05.2009

142

142/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009.

14.05.2009

143

143/09

w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

14.05.2009

144

144/09

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

14.05.2009

145

145/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.05.2009

146

146/09

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej.

15.05.2009

147

147/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

22.05.2009

148

148/09

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

25.05.2009

149

149/09

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2009/2010

25.05.2009

150

150/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

27.05.2009

151

151/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 27.05.2009r. na Opracowanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie” obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu.

27.05.2009

152

152/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu.

27.05.2009

153

153/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

28.05.2009

154

154/09

w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

28.05.2009

155

155/09

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejów za 2008r. 

29.05.2009

156

156/09

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

01.06.2009

157

157/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.06.2009

158

158/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.06.2009

159

159/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

01.06.2009

160

160/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

01.06.2009

161

161/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

01.06.2009

162

162/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

04.06.2009

163

163/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

04.06.2009

164

164/09

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych gminy zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

05.06.2009

165

165/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż  napojów alkoholowych w lokalu komunalnym.

08.06.2009

166

166/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

09.06.2009

167

167/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 12.06.2009r. na zadanie pn.” Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie”.

09.06.2009

168

168/09

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 22.06.2009r. do 31.08.2009r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs  nauki pływania.

10.06.2009

169

169/09

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 15.06.2009r. do 31.12.2009r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki filii w Jędrzejowie.

10.06.2009

170

170/09

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 29.06.2009r. do 24.07.2009r. dla dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Ognisko Wychowawcze CARITAS.

10.06.2009

171

171/09

w sprawie zmian do Zarządzenia nr 262/05 z dnia 30.09.2005r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

10.06.2009

172

172/09

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa-remont drogi gminnej nr 001025 T Przasław – Prząsław Mały o długości 1050 mb – I etap”.

15.06.2009

173

173/09

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „ Patrol Roku Straży Miejskiej 2009”

22.06.2009

174

174/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

23.06.2009

175

175/09

w sprawie przydzielenia pieczęci odciskowej do plasteliny (referentki) i stosowania jej zgodnie z Planem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

23.06.2009

176

176/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

01.07.2009

177

177/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie zaległego czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

01.07.2009

178

178/09

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien oraz drzwi wejściowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

01.07.2009

179

179/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

01.07.2009

180

180/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.07.2009

181

181/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.07.2009

182

182/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.07.2009

183

183/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

01.07.2009

184

184/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność gminy Jędrzejów.

01.07.2009

185

185/09

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Ochrony  Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

06.07.2009

186

186/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.07.2009

187

187/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

06.07.2009

188

188/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.07.2009 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat nieruchomości komunalnej położonej w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I, oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 04 miasta Jędrzejowa jako działki nr 211/5 i 237/9.

06.07.2009

189

189/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

10.07.2009

190

190/09

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

13.07.2009

191

191/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 17.07.2009r. na : Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.

14.07.2009

192

192/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 15.07.2009r. na : Zadanie 1 – Remont drogi w miejscowości Podchojny, Zadanie 2 -  Remont drogi w miejscowości Piaski – Zawodzie (Odwodnienie).

15.07.2009

193

193/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

15.07.2009

194

194/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.07.2009

195

195/09

w sprawie nie wyrażenia zgody  na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

20.07.2009

196

196/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.07.2009

197

197/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.07.2009

198

198/09

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

20.07.2009

199

199/09

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu.

21.07.2009

200

200/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

23.07.2009

201

201/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

23.07.2009

202

202/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

23.07.2009

203

203/09

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

23.07.2009

204

204/09

w sprawie ochrony informacji niejawnych.

23.07.2009

205

205/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

27.07.2009

206

206/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

29.07.2009

207

207/09

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

29.07.2009

208

208/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 6 sierpnia 2009 roku na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

05.08.2009

209

209/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

210

210/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

211

211/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

212

212/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

213

213/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

214

214/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

215

215/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

216

216/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

217

217/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

07.08.2009

218

218/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

10.08.2009

219

219/09

w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na wkład własny na realizację projektu „Małe przedszkole pod jesionami”.

10.08.2009

220

220/09

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Jędrzejów.

12.08.2009

221

221/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.08.2009

222

222/09

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - remont drogi gminnej nr 001025 T  Prząsław - Prząsław Mały długości 380 mb – II etap”.

14.08.2009

223

223/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

24.08.2009

224

224/09

w sprawie utworzenia bankowej lokaty terminowej.

24.08.2009

225

225/09

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Jędrzejów. 

28.08.2009

226

226/09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.08.2009

227

227/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

31.08.2009

228

228/09

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów. 

03.09.2009

229

229/09

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

03.09.2009

230

230/09

w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim. 

04.09.2009

231

231/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sporządzenie protokołu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - remont drogi gminnej nr 001025 T  - Prząsław - Prząsław Mały długości 300 mb – II etap”.

07.09.2009

232

232/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

07.09.2009

233

233/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

07.09.2009

234

234/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

09.09.2009

235

235/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

11.09.2009

236

236/09

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 219/2009 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

11.09.2009

237

237/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 24.09.2009 roku na udzielenie i obsługę kredytu bankowego.

18.09.2009

238

238/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego.

21.09.2009

239

239/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

240

240/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

241

241/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

242

242/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

243

243/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

244

244/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

245

245/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

246

246/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

247

247/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

248

248/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

249

249/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

250

250/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

251

251/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

252

252/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

21.09.2009

253

253/09

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie.

21.09.2009

254

254/09

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie.

21.09.2009

255

255/09

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie.

21.09.2009

256

256/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Jasionie na rok szkolny 2009/2010

21.09.2009

257

257/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej w Mnichowie.

21.09.2009

258

258/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr  w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010

21.09.2009

259

259/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2  w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

260

260/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1-09/10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

261

261/09

w sprawie przydzielenia godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.

21.09.2009

262

262/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

21.09.2009

263

263/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

21.09.2009

264

264/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

21.09.2009

265

265/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2009 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

266

266/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Skroniowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

267

267/09

w sprawie przydzielenia godzin  z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz w Zespole Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Skroniowie.

21.09.2009

268

268/09

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w formie kół zainteresowań w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie.

21.09.2009

269

269/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

270

270/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół-Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010

21.09.2009

271

271/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

21.09.2009

272

272/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

273

273/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

274

274/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

21.09.2009

275

275/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

276

276/09

w sprawie przydzielenia godzin kształcenia specjalnego - zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr  3 w Jędrzejowie.

21.09.2009

277

277/09

w sprawie przydzielenia godzin kształcenia specjalnego - zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

21.09.2009

278

278/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

279

279/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

280

280/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

281

281/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010. 

21.09.2009

282

282/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

283

283/09

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz w Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

21.09.2009

284

284/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

285

285/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych - Przedszkole w Prząsławiu na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

286

286/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

21.09.2009

287

287/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

21.09.2009

288

288/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 01/09/10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

289

289/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

290

290/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

291

291/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

21.09.2009

292

292/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

23.09.2009

293

293/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

23.09.2009

294

294/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę miejsca wykonywania najmu części gruntu komunalnego.

23.09.2009

295

295/09

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego grunt komunalny.

25.09.2009

296

296/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie czynszu dzierżawnego.

25.09.2009

297

297/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

25.09.2009

298

298/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części  gruntu komunalnego.

25.09.2009

299

299/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

28.09.2009

300

300/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr  do arkusza organizacyjnego Zespołu szkół-Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

28.09.2009

301

301/09

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień, wezwań i zawiadomień o stanie salda.

29.09.2009

302

302/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

05.10.2009

303

303/09

w sprawie zmiany wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

06.10.2009

304

304/09

w sprawie powołania Komisji do spraw przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego , które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym albo które posiadają wady lub uszkodzenia , zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową lub są technicznie przestarzałe.

09.10.2009

305

305/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

09.10.2009

306

306/09

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

09.10.2009

307

307/09

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

09.10.2009

308

308/09

w sprawie przydzielenia zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

09.10.2009

309

309/09

w sprawie przydzielenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

09.10.2009

310

310/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

09.10.2009

311

311/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

09.10.2009

312

312/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

09.10.2009

313

313/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 14.10.2009r. na „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.

13.10.2009

314

314/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

14.10.2009

315

315/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu.

16.10.2009

316

316/09

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2009 roku.

19.10.2009

317

317/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 21.10.2009r. na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów” : Zadanie  - Remont drogi w miejscowości Przysów; Zadanie 2 – remont drogi w miejscowości Borów.

21.10.2009

318

318/09

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej.

21.10.2009

319

319/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

23.10.2009

320

320/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

23.10.2009

321

321/09

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

23.10.2009

322

322/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

23.10.2009

323

323/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 28.10.2009r. na Remont chodnika przy ul. Okrzei w Jędrzejowie.

28.10.2009

324

324/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

30.10.2009

325

325/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

30.10.2009

326

326/09

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy.

02.11.2009

327

327/09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 18.11.2009 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajęcie na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,60m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 w Jędrzejowie.

06.11.2009

328

328/09

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy.

09.11.2009

329

329/09

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien i drzwi wejściowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów na poczet czynszu.

12.11.2009

330

330/09

w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

12.11.2009

331

331/09

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

13.11.2009

332

332/09

w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

16.11.2009

333

333/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

18.11.2009

334

334/09

w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji za 2009 rok.

20.11.2009

335

335/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

20.11.2009

336

336/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.11.2009

337

337/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

20.11.2009

338

338/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

23.11.2009

339

339/09

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

23.11.2009

340

340/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

27.11.2009

341

341/09

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

27.11.2009

342

342/09

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych , uszkodzonych i nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim.

30.11.2009

343

343/09

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

30.11.2009

344

344/09

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego w dniu 01.12.2009 roku na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami do granicy nieruchomości oraz kanalizacji deszczowej w Jędrzejowie w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Rja, Kadłubka, Nowa, Koljowa oraz na gruntach wsi Sudoł i Książe Skroniów.

01.12.2009

345

345/09

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie” obejmujący : modernizację czaszy zalewu, doprowadzenie wody do zalewu, odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy. 

03.12.2009

346

346/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

03.12.2009

348

348/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

08.12.2009

349

349/09

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Planu Reagowania Kryzysowego.

08.12.2009

350

350/09

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

08.12.2009

351

351/09

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu nr 2 w Jędrzejowie.

08.12.2009

352

352/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

08.12.2009

353

353/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2009/2010 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

08.12.2009

354

354/09

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie.

08.12.2009

355

355/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

08.12.2009

356

356/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie.

08.12.2009

357

357/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

08.12.2009

358

358/09

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie.

10.12.2009

359

359/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2009/2010.

10.12.2009

360

360/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy  części gruntu komunalnego. 

11.12.2009

361

361/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

11.12.2009

362

362/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

14.12.2009

363

363/09

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

14.12.2009

364

364/09

w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

16.12.2009

365

365/09

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

17.12.2009

366

366/09

w sprawie ustalenia ekwiwalenty pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.

17.12.2009

367

367/09

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dopłat do czesnego dla nauczycieli.

17.12.2009

368

368/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

18.12.2009

369

369/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy  części gruntu komunalnego.

18.12.2009

370

370/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego.

18.12.2009

371

371/09

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie.

18.12.2009

372

372/09

w  sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

18.12.2009

373

373/09

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2009 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm./ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

21.12.2009

374

374/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

23.12.2009

375

375/09

w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

23.12.2009

376

376/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

23.12.2009

377

377/09

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.

23.12.2009

378

378/09

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności w zakresie automatów o niskich wygranych.

23.12.2009

379

379/09

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.

23.12.2009

380

380/09

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

28.12.2009

381

381/09

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

31.12.2009

382

382/09

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

31.12.2009

383

383/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

31.12.2009

384

384/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym stanowiącym  własność Gminy  Jędrzejów, mieszczącym się w budynku komunalnym.

31.12.2009

385

385/09

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

31.12.2009

386

386/09

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2009/2010.

31.12.2009

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2009-01-22
Data publikacji:
2009-01-22
Data ostatniej zmiany:
2010-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)