Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

   

2011

 
       

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/11

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości komunalnej.

07.01.2011

2

2/11

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Jędrzejów w roku 2011.

10.01.2011

3

3/11

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 29.01.2011r. do 13.02.2011r.

12.01.2011

4

4/11

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r. dla członkiń Klubu Seniora przy Bibliotece Miejsko-Gminnej w Jędrzejowie.

12.01.2011

5

5/11

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2011.

19.01.2011

6

6/11

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

19.01.2011

7

7/11

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

19.01.2011

8

8/11

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.

21.01.2011

9

9/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

25.01.2011

10

10/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

25.01.2011

11

11/11

w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do uwierzytelniania dokumentów z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

27.01.2011

12

12/11

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym.

27.01.2011

13

13/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

28.01.2011

 

 

14

14/11

w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Cierno-Zaszosie.

3.02.2011

15

15/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.02.2011 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, o powierzchni 16m2.

3.02.2011

16

16/11

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 7 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” filia w Jędrzejowie.

4.02.2011

17

17/11

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej.

4.02.2011

18

18/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

4.02.2011

19

19/11

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu komunalnego.

4.02.2011

20

20/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej.

10.02.2011

21

21/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

10.02.2011

22

22/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu nieruchomości komunalnej.

10.02.2011

23

23/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

11.02.2011

24

24/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

11.02.2011

25

25/11

w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Ignacówka.

14.02.2011

26

26/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

14.02.2011

27

27/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 02/10/11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok  szkolny 2010/2011.

14.02.2011

28

28/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie.

14.02.2011

29

29/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2010/2011.

14.02.2011

30

30/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2010/11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2010/2011.

14.02.2011

31

31/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2010/2011.

14.02.2011

 

 

32

32/11

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej.

14.02.2011

33

33/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

21.02.2011

34

34/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

21.02.2011

35

35/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

22.02.2011

36

36/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  roku 2011 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu  zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

23.02.2011

37

37/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

24.02.2011

38

38/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 01.03.2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Partyzantów, Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie na odcinku o dł. 2310 mb”.

01.03.2011

39

39/11

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opacie z tytułu użytkowania wieczystego.

01.03.2011

40

40/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.03.2011

41

41/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 11.03.2011 roku przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat nieruchomości komunalnych.

02.03.2011

42

42/11

w sprawie powołania komisji do wytypowania budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu w roku 2011 w ramach wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów.

03.03.2011

43

43/11

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach.

03.03.2011

44

44/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu  4 marca 2011 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

03.03.2011

45

45/11

w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów  w roku 2011 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

04.03.2011

46

46/11

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminu zasad wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

04.03.2011

47

47/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 07.03.2011 r. na zadanie: „ Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu.

07.03.2011

 

48

48/11 

w sprawie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

09.03.2011

49

 49/11

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów.

09.03.2011

50

 50/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.03.2011 r. postępowania  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.

09.03.2011

51

 51/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

16.03.2011

52

 52/11

w sprawie przesyłek  nieotwieranych  przez punkt kancelaryjny.

16.03.2011

53

 53/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

16.03.2011

54

 54/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

16.03.2011

55

 55/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

16.03.2011

56

 56/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

16.03.2011

57

  57/11

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 16.03.2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

16.03.2011

58

 58/11

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim.

16.03.2011

59

 59/11

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie.

18.03.2011

60

  60/11

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

18.03.2011

61

 61/11

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

18.03.2011

62

 62/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011

18.03.2011

63

 63/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011

18.03.2011

64

 64/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

18.03.2011

65

 65/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2010/2011 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2010/2011

18.03.2011

66

 66/11

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

22.03.2011

67

 67/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

22.03.2011

68

 68/11

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  dla organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2011.

22.03.2011

68

50/1/11 

w sprawie unieważnienia przetargu na zbycie lokalu komunalnego

11.03.2011

69

69/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

25.03.2011

70

70/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.03.2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”. 

28.03.2011

71

71/11

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

28.03.2011

72

72/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2-2010/11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2010/2011.

28.03.2011

73

73/11

w sprawie przydzielenia godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Jasionnie.

28.03.2011

74

74/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2-do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2010/2011.

28.03.2011

75

75/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok .

29.03.2011

76

76/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

29.03.2011

77

77/11

w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

29.03.2011

78

78/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do załatwiania niektórych spraw w imieniu Burmistrza .

29.03.2011

79

79/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.03.2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Partyzantów , Jasionka i Wiejska w Jędrzejowie na odcinku o dł. 2310mb”.

30.03.2011

80

80/11

w sprawie powołania komisji do weryfikacji kosztów wykonania remontu dachu w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego 4.

30.03.2011

81

81/11

w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy Jędrzejów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

30.03.2011

82

82/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości komunalnej.

04.04.2011

83

83/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.04.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań pn: Zadanie 1: Przebudowa – drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 750mb – I etap”.  Zadanie 2: Przebudowa – drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 700mb – II etap”. Zadanie 3: Przebudowa – drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł. 830mb – IIIetap”. Zadanie 4: Przebudowa – drogi gminnej w miejscowości Wilanów dł. 295mb”.

05.04.2011

84

84/11

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań  publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2011 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

05.04.2011

85

85/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

07.04.2011

86

86/11

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

12.04.2011

87

87/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

12.04.2011

88

88/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

14.04.2011

89

89/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.04.2011

90

90/11

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

14.04.2011

91

91/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.04.2011

92

92/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.04.2011

93

93/11

w sprawie powołania  komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów”.

18.04.2011

94

94/11

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów na poczet czynszu.

21.04.2011

95

95/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

21.04.2011

96

96/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

21.04.2011

97

97/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

21.04.2011

98

98/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

21.04.2011

99

99/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.04.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”.

29.04.2011

100

100/11

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

02.05.2011

101

101/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.05.2011

102

102/11

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów utwardzenia gruntu komunalnego, na poczet czynszu.

02.05.2011

103

103/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

02.05.2011

104

104/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomość komunalnej.

02.05.2011

105

105/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

02.05.2011

106

106/11

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

02.05.2011

107

107/11

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów”.

04.05.2011

108

108/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 5 maja przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

05.05.2011

109

109/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

09.05.2011

110

110/11

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

09.05.2011

111

111/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

09.05.2011

112

112/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

09.05.2011

113

113/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

09.05.2011

114

 

 

115

114/11

 

 

115/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

 

W sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
w Urzędzie  Miejskim w Jędrzejowie i jednostkach organizacyjnych
Gminy Jędrzejów oraz zasad jej koordynacji

09.05.2011

 

 

10.05.2011

116

116/11

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.05.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dróg i ulic na terenie miasta i gminy Jędrzejów na n/w zadaniach: Zadanie 1- Przebudowa drogi w miejscowości Rakówek dł. 170mb Zadanie 2 -  Przebudowa drogi w miejscowości Potok Borów  na odcinkach o łącznej dł. 500 mb Zadanie 3 - Przebudowa drogi w miejscowości Przysów  dł. 150 mb Zadanie 4 - Przebudowa drogi w miejscowości Skroniów  dł. 350 mb Zadanie 5 - Przebudowa ul. Krzywej w Jędrzejowie  dł. 197 mb Zadanie 6 - Przebudowa ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie  dł. 100 mb Zadanie 7 - Przebudowa ul. Jasionka w Jędrzejowie  dł. 300 mb Zadanie 8 - Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków Warszawka  dł. 175 mb Zadanie 9 - Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków Warszawk dł. 220 mb Zadanie 10 - Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków - Pólko  dł. 150 mb

  

117

117/11

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko referenta ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

10.05.2011

118

118/11

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Refereacie Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury technicznej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

12.05.2011

119

119/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

17.05.2011

120

120/11

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 24.06.2011r. do 28.08.2011r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania.

17.05.2011

121

121/11

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania

18.05.2011

w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

122

122/11

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

18.05.2011

123

123/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.05.2011

124

124/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.05.2011

125

125/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.05.2011

126

126/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji projektów w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

18.05.2011

127

127/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Skroniowie.

18.05.2011

128

128/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2010/2011

18.05.2011

129

129/11

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

18.05.2011

130

130/11

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

25.05.2011

131

131/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

25.05.2011

132

132/11

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”.

25.05.2011

133

133/11

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

25.05.2011

134

134/11

w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków.

27.05.2011

135

135/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

30.05.2011

136

136/11

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2011/2012.

30.05.2011

137

137/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

30.05.2011

138

138/11

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy  Jędrzejów za 2010 rok.

31.05.2011

139

139/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

01.06.2011

140

140/11

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 4 lipca 2011 roku do 29 lipca 2011 roku dla dzieci uczestniczących w  półkoloniach organizowanych przez Ognisko Wychowawcze CARITAS.

03.06.2011

141

141/11

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi.

03.06.2011

142

142/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

03.06.2011

143

143/11

w sprawie powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

06.06.2011

144

144/11

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego

06.06.2011

145

145/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

08.06.2011

146

146/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

08.06.2011

147

147/11

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.

10.06.2011

148

148/11

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy zawodowej i sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jędrzejowie w ramach I etapu Świętokrzyskich Zawodów „ Patrol Roku Straży Miejskiej 2011”.

14.06.2011

149

149/11

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Zamówień Publicznych Wydziału Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

15.06.2011

150

150/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2010 rok.

17.06.2011

151

151/11

w sprawie  zmian  w budżecie miasta i gminy na 2011 rok

21.06.2011

152

152/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Jędrzejów w roku 2011 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

22..06.2011

153

153/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

22.06.2011

154

154/11

w sprawie  podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego.

22.06.2011

155

155/11

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów na poczet czynszu.

22.06.2011

156

156/11

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do obsługi Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

22.06.2011

157

157/11

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do obsługi Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

22.06.2011

158

158/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

01.07.2011

159

159/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

04.07.2011

160

160/11

w sprawie wyrażenia zgodny na  wynajem części gruntu komunalnego.

04.07.2011

161

161/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

04.07.2011

162

162/11

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

05.07.2011

163

163/11

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 11.07.2011 na zadanie: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy SP Nr3 w Jędrzejowie.

11.07.2011

164

164/11

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Jędrzejów do podpisania uprawnień i wystawiania tytułów wykonawczych.

11.07.2011

165

165/11

w sprawie w sprawie powołania Komisji do opracowywania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jędrzejów w latach 2012-2016.

14.07.2011

166

166/11

w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Inwestycji i Utrzymywania Infrastruktury Technicznej do prowadzenia wszystkich spraw związanych ze szkodami komunikacyjnymi i procesem ich likwidacji.

14.07.2011

167

167/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

14.07.2011

168

168/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.07.2011

169

169/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

14.07.2011

170

170/11

w sprawie ustalania ceny nieruchomości komunalnej.

14.07.2011

171

171/11

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: Zadanie 1-Przebudowa drogi gminnej potok Zabrzezienie dł.750 MB-I Etap(W KM 0+000-0+750) Zadanie 2-Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł.700 MB- IIEtap( W KM 0+750-1+450) Zadanie 3-Przebudowa drogi gminnej Potok Zabrzezienie dł.830 MB- III Etap(W KM1+450-2+280) Zadanie 4-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości dł.295 MB.

14.07.2011

172

 172/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.

18.07.2011

173

173/11

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania gminy Jędrzejów w roku 2011z zakresu przeciwdziałania uzależnionym i patologią społecznych. 

18.07.2011

174

174/11

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytecznego.

19.07.2011

175

175/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu i ocieplenia dachu pawilonu handlowego stanowiącego własność  Gminy Jędrzejów.

22.07.2011

176

176/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

22.07.2011

177

177/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.

22.07.2011

178

178/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26.07.2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „Konserwacja  oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

26.07.2011

179

179/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

28.07.2011

180

180/11

w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

29.07.2011

181

181/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 02.08.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi i budowę ulicy na terenie miasta i gminy Jędrzejów:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe Skroniów w km 0+000 – 0+728.

Zadanie 2 – Budowa ulicy klasy Z na odcinku o długości 640mb.

29.07.2011

182

182/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

183

183/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

184

184/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

185

185/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

186

186/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

187

187/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

188

188/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

189

189/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

190

190/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

191

191/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

192

192/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

18.08.2011

193

193/11

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych.

19.08.2011

194

194/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

19.08.2011

195

195/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

19.08.2011

196

196/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej.

19.08.2011

197

197/11

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

19.08.2011

198

198/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.08.2011

199

199/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania  niektórych spraw w imieniu Burmistrza.

22.08.2011

200

200/11

w sprawie sposobu rejestrowania przesyłek przychodzących i wychodzących w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

22.08.2011

201

201/11

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.

23.08.2011

202

202/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

26.08.2011

203

203/11

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

26.08.2011

204

204/11

w sprawie upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

26.08.2011

205

205/11

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

26.08.2011

206

206/11

w sprawie upoważnienia osób do doręczania pakietu wyborczego do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

26.08.2011

207

207/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

26.08.2011

208

208/11

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

30.08.2011

209

209/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

31.08.2011

210

210/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.08.2011

211

211/11

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę witryny sklepowej w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

31.08.2011

212

212/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

01.09.2011

213

213/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

01.09.2011

214

214/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 02.09.2011 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1, o powierzchni  użytkowej 200,60m2.

01.09.2011

215

215/11

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

01.09.2011

216

216/11

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów.

01.09.2011

217

217/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i godzin zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

01.09.2011

218

218/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

01.09.2011

219

219/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

01.09.2011

220

220/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1  w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

01.09.2011

221

221/11

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 05.09.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi i budowę ulicy na terenie miasta i gminy Jędrzejów: Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie dł 780 mb ( w km 0+000-0+780). Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem dł. 600 mb ( w km 0+000-0+600).

05.09.2011

222

222/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06.09.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu i odwodnienie terenu przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie – etap I”.

05.09.2011

223

223/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

06.09.2011

224

224/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

06.09.2011

225

225/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 /2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

226

226/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 2011/2012 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

227

227/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 2011/2012 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

228

228/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1-2011/2012 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

229

229/11

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

06.09.2011

230

230/11

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Łysakowie.

06.09.2011

231

231/11

w sprawie przydzielenia godzin na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

06.09.2011

232

232/11

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

06.09.2011

233

233/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

234

234/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2011 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

235

235/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego i godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Prząsławiu.

06.09.2011

236

236/11

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na odwóz w Szkole Podstawowej w Podchojnach.

06.09.2011

237

237/11

w sprawie przydzielenia godzin na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Jasionnie.

06.09.2011

238

238/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

239

239/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i Szkoły Filialnej w Węgleńcu  na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

240

240/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

06.09.2011

241

241/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

08.09.2011

242

242/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

08.09.2011

243

243/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

08.09.2011

244

244/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

08.09.2011

245

245/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

08.09.2011

246

246/11

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

12.09.2011

247

247/11

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta i gminy Jędrzejów i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.

13.09.2011

248

248/11

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

13.09.2011

249

249/11

 w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami po zajęciach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mnichowie.

13.09.2011

250

250/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i Szkoły Filialnej w Węgleńcu  na rok szkolny 2011/2012.

13.09.2011

251

251/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

13.09.2011

252

252/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola  nr 2 „ Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

13.09.2011

253

253/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Prząsławiu  na rok szkolny 2011/2012.

13.09.2011

254

254/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 01/11/12 do arkusza organizacyjnego Szkoła Podstawowa w Łysakowie na rok szkolny 2011/2012.

13.09.2011

255

255/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Prząsławiu  na rok szkolny 2011/2012.

13.09.2011

256

256/11

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów.

14.09.2011

257

257/11

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych

15.09.2011

258

258/11

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku.

19.09.2011

259

259/11

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do przeprowadzenia w drodze publicznego losowania składów do obwodowych komisji wyborczych.

19.09.2011

260

260/11

w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie dzierżawcy nieruchomości komunalnej z ponoszenia opłat z tytułu czynszu dzierżawnego na czas prowadzenia remontu.

20.09.2011

261

261/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

20.09.2011

262

262/11

w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzeniu Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

26.09.2011

263

263/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

26.09.2011

264

264/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

26.09.2011

265

265/11

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”.

26.09.2011

266

266/11

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jędrzejów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

27.09.2011

267

267/11

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat.

28.09.2011

268

268/11

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat.

28.09.2011

269

269/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

28.09.2011

270

270/11

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  Gminy w Jędrzejowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

29.09.2011

271

271/11

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Jędrzejowie, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.

30.09.2011

272

272/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

30.09.2011

273

273/11

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Jędrzejowie, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.

04.10.2011

274

274/11

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

06.10.2011

275

275/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

07.10.2011

276

276/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pawilonu handlowego.

11.10.2011

277

277/11

w sprawie przyznania Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

11.10.2011

278

278/11

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 12.10.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

11.10.2011

279

279/11

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

12.10.2011

280

280/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego.

12.10.2011

281

281/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

12.10.2011

282

282/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 14 października 2011 roku przetargu na sprzedaż  nieruchomości komunalnych , położonych w Jędrzejowie.

14.10.2011

283

283/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.10.2011

284

284/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.10.2011

285

285/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.10.2011

286

286/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

14.10.2011

287

287/11

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 17.10.2011r. do 31.12.2011r. oraz wprowadzenia do cennika nowej usługi.

14.10.2011

288

288/11

 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

17.10.2011

289

289/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

290

290/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

291

291/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

292

292/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

293

293/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

294

294/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

295

295/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

296

296/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.10.2011

297

297/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.10.2011

298

298/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.10.2011

299

299/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

20.10.2011

300

300/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pawilonu handlowego.

24.10.2011

301

301/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

25.10.2011

302

302/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

25.10.2011

303

303/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

27.10.2011

304

304/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

28.10.2011

305

305/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego.

28.10.2011

306

306/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

28.10.2011

307

307/11

w sprawie przekazania dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków.

28.10.2011

308

308/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  części gruntu komunalnego.

28.10.2011

309

309/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.11.2011

310

310/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

04.11.2011

311

311/11

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego.

07.11.2011

312

312/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

313

313/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

314

314/11

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

07.11.2011

315

315/11

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

07.11.2011

316

316/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

317

317/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

318

318/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

319

319/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

320

320/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

321

321/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

322

322/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

323

323/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.11.2011

324

324/11

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań inwestycyjnych pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe Skroniów w km 0+000-0+728 Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie dł. 780mb ( w km 0+000 do 0+780) Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem dł.  600mb (w km 0+000-0+600)

07.11.2011

325

325/11

w sprawie wprowadzenia do cennika nowych usług.

14.11.2011

326

326/11

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018.

15.11.2011

327

327/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

15.11.2011

328

328/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.11.2011

329

329/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.11.2011

330

330/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.11.2011

331

331/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.11.2011

332

332/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

15.11.2011

333

333/11

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

15.11.2011

334

334/11

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

15.11.2011

335

335/11

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

15.11.2011

336

336/11

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego.

15.11.2011

337

337/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

16.11.2011

338

338/11

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu za wynajem części gruntu komunalnego.

18.11.2011

339

339/11

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

18.11.2011

340

340/11

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat.

18.11.2011

341

341/11

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Partyzantów w Jędrzejowie.

24.11.2011

342

342/11

w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntu stanowiącego część terenu przynależącego do budynku mieszkalnego oraz najem pomieszczeń gospodarczych pozostających w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

28.11.2011

343

343/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

28.11.2011

344

344/11

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

28.11.2011

345

345/11

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

28.11.2011

346

346/11

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

28.11.2011

347

347/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

28.11.2011

348

348/11

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę dwóch okien i drzwi wejściowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów.

29.11.2011

349

349/11

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011-2017.

30.11.2011

350

350/11

w sprawie powołania komisji do weryfikacji kosztów wykonania remontu dachu w pawilonie handlowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów położonym w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 64.

01.12.2011

351

351/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 02.12.2011 r. odbioru zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko -Orlik 2012 przy SP nr 3 w Jędrzejowie”.

01.12.2011

352

352/11

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2011/2012. 

01.12.2011

353

353/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2011/12 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

354

354/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2011/12 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

355

355/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2w Jędrzejowie.

01.12.2011

356

356/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

01.12.2011

357

357/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

358

358/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

359

359/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

360

360/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 01-11/12 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

361

361/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

362

362/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

01.12.2011

363

363/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

364

364/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

365

365/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

366

366/11

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

01.12.2011

367

367/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

01.12.2011

368

368/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

369

369/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

01.12.2011

370

370/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

371

371/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie.

01.12.2011

372

372/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

373

373/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

01.12.2011

374

374/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

01.12.2011

375

375/11

w sprawie wzoru legitymacji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie.

06.12.2011

376

376/11

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego.

07.12.2011

377

377/11

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

07.12.2011

378

378/11

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

07.12.2011

379

379/11

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

08.12.2011

380

380/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

08.12.2011

381

381/11

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

08.12.2011

382

382/11

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

08.12.2011

383

383/11

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

09.12.2011

384

384/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12.12.2011r. odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie”  obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu.

12.12.2011

385

385/11

w sprawie przydzielenia godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Rakowie.

12.12.2011

386

386/11

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2011/2012.

12.12.2011

387

387/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie.

12.12.2011

388

388/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

12.12.2011

389

389/11

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

12.12.2011

390

390/11

w  sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012.

12.12.2011

391

391/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 15.12.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa  boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski – etap III”.

13.12.2011

392

392/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 15.12.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa  parkingu i odwodnienie terenu przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie – etap II”.

13.12.2011

393

393/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

14.12.2011

394

394/11

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów remontu dachu w pawilonie handlowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu.

14.12.2011

395

395/11

w sprawie przydzielenia godzin zajęć logopedycznych na rok szkolny 2011/2012 w Zespole  Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Prząsławiu.

16.12.2011

396

396/11

w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

16.12.2011

397

397/11

w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

16.12.2011

398

398/11

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  części gruntu komunalnego.

19.12.2011

399

399/11

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

21.12.2011

400

400/11

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2012 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm./ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

23.12.2011

401

401/11

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r.

28.12.2011

402

402/11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2011 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w Jędrzejowie.

29.12.2011

403

403/11

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów na lata 2008-2032” w 2012 roku.

29.12.2011

404

404/11

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

30.12.2011

405

405/11

w sprawie powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

30.12.2011

406

406/11

w sprawie nie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

30.12.2011

407

407/11

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

30.12.2011

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2011-02-01
Data publikacji:
2011-02-01
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)