Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych należy:

.

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę,
 2. uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielanie zamówień publicznych,
 3. weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur przetargowych,
 4. udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę udzielenia zamówienia publicznego,
 5. publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 6. zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń (prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie),
 7. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 8. uzgadnianie składu komisji przetargowej, przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 9. przygotowywanie stosownych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych,
 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielanych zamówień publicznych,
 12. sporządzanie zbiorowego zestawienia planowanych zamówień publicznych do akceptacji burmistrza,
 13. prowadzenie ewidencji zamówień publicznych wymagających rozpatrzenia przez komisję przetargową.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-05-11
Data ostatniej zmiany:
2011-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)