Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2012

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów.

02.01.2012

2

2/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

02.01.2012

3

3/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

02.01.2012

4

4/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu na rok szkolny 2011/2012.

02.01.2012

5

5/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

04.01.2012

6

6/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

04.01.2012

7

7/2012

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy  w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

04.01.2012

8

8/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

04.01.2012

9

9/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat.

05.01.2012

10

10/2012

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2012.

09.01.2012

11

11/2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Odbiór surowców wtórnych z nieruchomości zabudowanych  położonych  na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2012 roku”.

11.01.2012

12

12/202

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych  środków trwałych pozostających w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

16.01.2012

13

13/2012

w sprawie wyrażenia zgody  na wynajem  części gruntu komunalnego.

16.01.2012

14

14/2012

w sprawie ogłoszenia  konkursu  ofert na wsparcie realizacji w roku 2012 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminie Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

17.01.2012

15

15/2012

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 lutego 2012r. do 31 grudnia 2012r. dla członkiń Klubu Seniora przy Bibliotece Miejsko- Gminnej w Jędrzejowie.

18.01.2012

16

16/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 11.02.2012r. do 26.02.2012r. 

18.01.2012

17

172012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

23.01.2012

18

18/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

23.01.2012

19

19/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej.

23.01.2012

20

20/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

23.01.2012

21

21/2012

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 lutego 2012r. do 31 grudnia 2012r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki filii w Jędrzejowie.

25.01.2012

22

22/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.01.2012

23

23/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.01.2012

24

24/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2012 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym 

01.02.2012

25

25/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.02.2012

26

26/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

02.02.2012

27

27/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

02.02.2012

28

28/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu

02.02.2012

29

29/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu na rok  szkolny 2011/2012

02.02.2012

30

30/2012

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin zajęć opieki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

02.02.2012

31

31/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie 

02.02.2012

32

32/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.02.2012

33

33/2012

w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 486/10 z dnia 31.12.2010r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości 

08.02.2012

34

34/2012 

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

08.02.2012

35

35/2012

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.02.2012

36

36/2012

 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.02.2012

37

37/2012

 w sprawie określenia  Regulaminu postępowania komisji konkursowej powołanej do oceny ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy

08.02.2012

38

38/2012

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta  i  Gminy w Jędrzejowie do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 

14.02.2012

39

39/2012

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat

15.02.2012

40

40/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

15.02.2012

41

41/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 

15.02.2012

42

42/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 

15.02.2012

43

43/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

17.02.2012

44

44/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

17.02.2011

45

45/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

17.02.2012

46

46/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

17.02.2012

47

47/2012 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

20.02.2012

48

48/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21.02.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.  „ Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych”.

20.02.2012

49

49/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.02.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.  „ Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”.

20.02.2012

50

50/2012

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2012 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym

23.02.2013

51

51/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

23.02.2012

52

52/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół- Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

23.02.2012

53

53/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

23.02.2012

54

54/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

23.02.2012

55

55/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

23.02.2012

56

56/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

23.02.2012

57

57/2012

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

23.02.2012

58

58/2012

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

23.02.2012

59

59/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany okien i drzwi wejściowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów, na poczet czynszu

27.02.2012

60

60/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 1 marca 2012 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Jędrzejowie

29.02.2012

61

61/2012

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań  publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

29.02.2012

62

62/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

02.03.2012

63

63/2012

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu dotyczącym zatwierdzenia aneksu Nr 5/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu na rok szkolny 2011/2012

02.03.2012

64

64/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

02.03.2012

65

65/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

02.03.2012

66

66/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

02.03.2012

67

67/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

02.03.2012

68

68/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

02.03.2012

69

69/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

02.03.2012

70

70/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 10 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

02.03.2012

71

71/2012

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań  publicznych gminy  Jędrzejów w roku 2012 z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym 

05.03.2012

72

72/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat

09.03.2012

73

73/2012

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do dalszego użytkowania obejmującego kontenery KP-7 zlokalizowane na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

09.03.2012

74

74/2012

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie obejmujące kontenery KP-7 zlokalizowane na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

09.03.2012

75

75/2012

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

12.03.2012

76

76/2012

w sprawie powołania Komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 09.10.2011 roku

12.03.2012

77

77/2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2011

13.03.2012

78

78/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dotyczącym, wprowadzenia Instrukcji określającej procedury postępowania w strefach  administracyjnych  i bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie oraz  w Kancelarii Tajnej Urzędu.

14.03.2012

79

79/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dotyczącym wprowadzenia stref bezpieczeństwa i administracyjnej w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Jędrzejowie oraz Kancelarii Tajnej Urzędu.

14.03.2012

80

80/2012

w sprawie zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.03.2012

81

81/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2012

82

82/2012

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

14.03.2012

83

83/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 16.03.2012 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 101, o powierzchni użytkowej 38,80m2

14.03.2012

84

84/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16.03.2012r. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Ogrodowej i Piastowskiej w Jędrzejowie

15.03.2012

85

85/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie przenośnego pawilonu na gruncie komunalnym

16.03.2012

86

86/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

16.03.2012

87

87/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

19.03.2012

88

88/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

19.03.2012

89

89/2012

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

21.03.2012

90

90/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

21.03.2012

91

91/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

21.03.2012

92

92/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

30.03.2012

93

93/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.03.2012

94

94/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

30.03.2012

95

95/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat.

03.04.2012

96

96/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2012

97

97/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2012

98

98/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2012

99

99/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

03.04.2012

100

100/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

03.04.2012

101

101/2012

w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11.04.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych”.

11.04.2012

102

102/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

11.04.2012

103

103/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

13.04.2012

104

104/2012

w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

13.04.2012

105

105/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

13.04.2012

106

106/2012

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

13.04.2012

107

107/2012

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

13.04.2012

108

108/2012

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

13.04.2012

109

109/2012

w sprawie powołanie komisji do zweryfikowania kosztów remontu pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminy  Jędrzejów położonego w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I 9A

16.04.2012

110

110/2012

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

16.04.2012

111

111/2012

w sprawie  zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

16.04.2012

112

112/2012

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

16.04.2012

113

113/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za  2011 rok.

18.04.2012

114

114/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym 

18.04.2012

115

115/2012

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla  studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

18.04.2012

116

116/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

19.04.2012

117

117/2012

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów

19.04.2012

118

118/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy  na 2012 rok.

24.04.2012

119

119/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

25.04.2012

120

120/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

25.04.2012

121

121/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

25.04.2012

122

122/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.04.2012

123

123/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.04.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

30.04.2012

124

124/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 07.05.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie gminy”.

30.04.2012

125

125/2012

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

02.05.2012

126

126/2012

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów.

02.05.2012

127

127/2012

w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

02.05.2012

128

128/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum nr  1 w Jędrzejowie 

04.05.2012

129

129/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

05.05.2012

130

130/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2011 rok.

10.05.2012

131

131/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2012 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów.

10.05.2012

132

132/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

14.05.2012

133

133/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

14.05.2012

134

134/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

14.05.2012

135

135/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7/2011/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2011/2012

14.05.2012

136

136/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

15.05.2012

137

137/2012

w sprawie powołania  komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17.05.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa i przebudowy ulic na terenie miasta Jędrzejów”

15.05.2012

138

138/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.05.2012

139

139/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem  na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

17.05.2012

140

140/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.05.2012

141

141/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

18.05.2012

142

142/2012

w sprawie wprowadzenia do cennika nowych usług.

18.05.2012

143

143/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

21.05.2012

144

144/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

21.05.2012

145

145/2012

w sprawie polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia kolejnego postępowania sprawdzającego.

22.05.2012

146

146/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.05.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem od km 0+600 do km 0+850”.

25.05.2012

147

147/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.05.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich oraz remonty budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów”.

28.05.2012

148

148/2012

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2012/2013 

29.05.2012

149

149/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.

29.05.2012

150

150/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2012

151

151/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.05.2012

152

152/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2012

153

153/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

31.05.2012

154

154/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.05.2012

155

155/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 30.06.2012r. do 1.09.2012r. , ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania oraz wprowadzenia do cennika nowej usługi

04.06.2012

156

156/2012

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową, w sytuacji masowego zagrożenia.

04.06.2012

157

157/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.06.2012

158

158/2012

w sprawie powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

06.06.2012

159

159/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.06.2012 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1, o powierzchni użytkowej 200,60m2.

12.06.2012

160

160/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

12.06.2012

161

161/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

12.06.2012

162

162/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części nieruchomości komunalnej, zabudowanej budynkiem gospodarczym.

12.06.2012

163

163/2012

w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jędrzejów na lata 2012-2015

15.06.2012

164

164/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

18.06.2012

165

165/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r.

20.06.2012

166

166/2012

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych” w skład którego wchodzą :. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 0+ 780 do km 1+335 2. Przebudowa drogi gminnej Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od km 1+335 do km 1+ 360 3. Przebudowa drogi gminnej Wilanów od km 0+000 do km 0 + 420

21.06.2012

167

167/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

22.06.2012

168

168/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

25.06.2012

169

169/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

25.06.2012

170

170/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem  w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat 

26.06.2012

171

171/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym 

26.06.2012

172

172/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem  w trybie przetargowym na okres trzech lat 

26.06.2012

173

173/2012

w sprawie przystąpienia i przeprowadzenia na terenie gminy Jędrzejów konkursu pn. „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

26.06.2012

174

174/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

26.06.2012

175

175/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionna i Raków na terenie Gminy Jędrzejów”

03.07.2012

176

176/2012

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwiania niektórych spraw w imieniu Burmistrza

03.07.2012

177

177/2012

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 442/10 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do podpisywania zaświadczeń o korzystaniu z pomocy materialnej dla uczniów

03.07.2012

178

178/2012

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 443/10 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do uwierzytelniania dokumentów z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

03.07.2012

179

179/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego

03.07.2012

180

180/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

05.07.2012

181

181/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

182

182/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

183

183/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

184

184/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

185

185/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

186

186/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

187

187/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2012

188

188/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2012

189

189/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2012

190

190/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2012

191

191/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2012

192

192/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2012

193

193/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

09.07.2012

194

194/2012

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 18.05.2012r.

09.07.2012

195

195/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24.07.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

18.07.2012

196

196/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26.07.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

18.07.2012

197

197/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

18.07.2012

198

198/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

23.07.2012

199

199/2012

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych zakładów budżetowych Gminy Jędrzejów.

27.07.2012

200

200/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej.

06.08.2012

201

201/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej.

06.08.2012

202

202/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

06.08.2012

203

203/2012

w sprawie zmiany  Zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Jędrzejów.

07.08.2012

204

204/2012

w sprawie powołania zespołów do spraw oszacowania szkód budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych przez klęskę żywiołową.

08.08.2012

205

205/2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu  podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

08.08.2012

206

206/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

10.08.2012

207

207/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

27.08.2012

208

208/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27.08.2012

209

209/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27.08.2012

210

210/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27.08.2012

211

211/2012

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącego powołania zespołów do spraw oszacowania szkód budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych przez klęskę żywiołową.

29.08.2012

212

212/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

30.08.2012

213

213/2012

w sprawie powołana Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem od km 0+600 do km0+850”

30.08.2012

214

214/2012

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

30.08.2012

215

215/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

31.08.2012

216

216/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddana w dzierżawę na okres trzech lat

31.08.2012

217

217/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.08.2012

218

218/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.08.2012

219

219/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.08.2012

220

220/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.08.2012

221

221/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.08.2012

222

222/2012

 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

04.09.2012

223

223/2012

 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

04.09.2012

224

224/2012

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

04.09.2012

225

225/2012

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

04.09.2012

226

226/2012

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego nauczania na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Skroniowie

04.09.2012

227

227/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

228

228/2012

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2012/2013  w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

04.09.2012

229

229/2012

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

04.09.2012

230

230/2012

w sprawie przydzielenia godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

04.09.2012

231

231/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2012 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

232

232/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013  w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

04.09.2012

233

233/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013  w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

04.09.2012

234

234/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

235

235/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

236

236/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

237

237/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013  w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

04.09.2012

238

238/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

239

239/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Jasionnie

04.09.2012

240

240/2012

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

04.09.2012

241

241/2012

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

04.09.2012

242

242/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1-2012/2013 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

243

243/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1-2012/2013 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

244

244/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

04.09.2012

245

245/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013  w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Przasławiu

04.09.2012

246

246/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

247

247/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1-2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie i Szkoły Filialnej w Węgleńcu na rok szkolny na rok szkolny 2012/2013

04.09.2012

248

248/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

04.09.2012

249

249/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

06.09.2012

250

250/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

06.09.2012

251

251/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

06.09.2012

252

252/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.09.2012

253

253/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

10.09.2012

254

254/2012

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dnu 13.09.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu i odwodnienie terenu przy Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie  etap II”

11.09.2012

255

255/2012

 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

256

256/2012

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2012/2013  w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

11.09.2012

257

257/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

258

258/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

259

259/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

11.09.2012

260

260/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/12/13 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

261

261/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

11.09.2012

262

262/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

263

263/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

11.09.2012

264

264/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

265

265/2012

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2012/2013  w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu 

11.09.2012

266

266/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych - Przedszkola w  Prząsławiu na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

267

267/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w  Prząsławiu na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

268

268/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

11.09.2012

269

269/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

12.09.2012

270

270/2012

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem od km 0 +850 do km 1 +100 dł. 250mb”

13.09.2012

271

271/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20.09.2012 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokali użytkowych mieszczących się w budynkach komunalnych położonych w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 oraz przy Placu Tadeusza Kościuszki 11

14.09.2012

272

272/2012

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dnu 18.09.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem od  km  1 +100 do km 1 + 606, dł. 506mb”

17.09.2012

273

273/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

18.09.2012

274

274/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

25.09.2012

275

275/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

25.09.2012

276

276/2012

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

25.09.2012

277

277/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

28.09.2012

278

278/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

01.10.2012

279

279/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.10.2012

280

280/2012

w sprawie niewyrażenia zgody na montaż stacji telefonii komórkowej na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

01.10.2012

281

281/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

02.10.2012

282

282/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.10.2012

283

283/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

02.10.2012

284

284/2012

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysaków pod Lasem od 0+850 do 1+ 100 dł.250mb”.

03.10.2012

285

285/2012

w sprawie powołania komisji ds. Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Jędrzejów

03.10.2012

286

286/2012

w sprawie powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

04.10.2012

287

287/2012

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin zajęć indywidualnych mających na celu pokonanie bariery językowej obywatela Rosji uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim 

04.10.2012

288

288/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie.

04.10.2012

289

289/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

08.10.2012

290

290/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

08.10.2012

291

291/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie.

08.10.2012

292

292/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

08.10.2012

293

293/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

10.10.2012

294

294/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

10.10.2012

295

295/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego.

11.10.2012

296

296/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  gruntu komunalnego.

11.10.2012

297

297/2012

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  gruntu komunalnego.

11.10.2012

298

298/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11.10.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”.

11.10.2012

299

299/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego.

11.10.2012

300

300/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

12.10.2012

301

301/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów.

12.10.2012

302

302/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

303

303/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

304

304/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

305

305/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

306

306/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

307

307/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

308

308/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

309

309/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

310

310/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

311

311/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

312

312/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

313

313/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

314

314/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2012

315

315/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

17.10.2012

316

316/2012

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowej wpłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.10.2012

317

317/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.10.2012

318

318/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.10.2012

319

319/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

18.10.2012

320

320/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.10.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Remonty budynków remiz OSP celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich”

18.10.2012

321

321/2012

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

18.10.2012

322

322/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

22.10.2012

323

323/2012

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

22.10.2012

324

324/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

22.10.2012

325

325/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

326

326/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

327

327/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

328

328/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

329

329/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

330

330/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

331

331/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 25 października 2012 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

25.10.2012

332

332/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

333

333/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

334

334/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.10.2012

335

335/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

29.10.2012

336

336/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.10.2012

337

337/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.10.2012

338

338/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.10.2012

339

339/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.10.2012

340

340/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.10.2012

341

341/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.10.2012

342

342/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.10.2012

343

343/2012

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

30.10.2012

344

344/2012

w sprawie powołania zespołu ds. prowadzenia  oraz aktualizacji  strony internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

30.10.2012

345

345/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.10.2012

346

346/2012

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej

30.10.2012

347

347/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.10.2012

348

348/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.10.2012

349

349/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.10.2012

350

350/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.11.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Piaski – etap IV”

02.11.2012

351

351/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

05.11.2012

352

352/2012

w sprawie powołania komisji do wybory najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania – Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

05.11.2012

353

353/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

05.11.2012

354

354/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.11.2012

355

355/2012

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

05.11.2012

356

356/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

07.11.2012

357

357/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 09.11.2012r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”

08.11.2012

358

358/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

13.11.2012

359

359/2012

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023

15.11.2012

360

360/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

15.11.2012

361

361/2012

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.11.2012

362

362/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

21.11.2012

363

363/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 22.11.2012 roku przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości komunalnej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 09 miasta Jędrzejowa jako działka nr 113/1 o powierzchni 0.0290ha oraz w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działka Nr 4/5 o powierzchni 0.7432ha.

22.11.2012

364

364/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 22.11.2012 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech  lat lokali użytkowych mieszczących się w budynkach komunalnych położonych w Jędrzejowie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 oraz przy Placu Tadeusza Kościuszki 11. 

22.11.2012

365

365/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

366

366/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

367

367/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

368

368/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

369

369/2012

w sprawie udostępnienia strażnicy miejskiej.

23.11.2012

370

370/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego.

23.11.2012

371

371/2012

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych.

23.11.2012

372

372/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

23.11.2012

373

373/2012

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

23.11.2012

374

374/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

375

375/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

376

376/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2012

377

377/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.11.2012

378

378/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

26.11.2012

379

379/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.11.2012

380

380/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

28.11.2012

381

381/2012

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

30.11.2012

382

382/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

04.12.2012

383

383/2012

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

04.12.2012

384

384/2012

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.12.2012

385

385/2012

w sprawie zmian w budżetu miasta i gminy na 2012 rok.

10.12.2012

386

386/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksów Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok szkolny 2012/2013

11.12.2012

387

387/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksów Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkola w Skroniowie na rok szkolny 202/2013

11.12.2012

388

388/2012

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli.

11.12.2012

389

389/2012

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi do szkoły i oczekującymi na odwóz w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

11.12.2012

390

390/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

11.12.2012

391

391/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

12.12.2012

392

392/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu.

12.12.2012

393

393/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

12.12.2012

394

394/2012

w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie uczestniczącej w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. 

17.12.2012

395

395/2012

w sprawie zasad realizacji w Gminie Jędrzejów Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – „ Cyfrowa szkoła”.

17.12.2012

396

396/2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

17.12.2012

397

397/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

19.12.2012

398

398/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

20.12.2012

399

399/2012

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 12.01.2013r. do 27.01.2013r.

20.12.2012

400

400/2012

w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywane projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz  projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012r. poz. 647/ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

20.12.2012

401

401/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

21.12.2012

402

402/2012

w sprawie udostępnienia strzelnicy miejskiej

21.12.2012

403

403/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

27.12.2012

404

404/2012

w sprawie nie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.12.2012

405

405/2012

 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

27.12.2012

406

406/2012

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów na lata 2008-2032” w 2013r.

27.12.2012

407

407/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.12.2012

408

408/2012

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

31.12.2012

409

409/2012

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

31.12.2012

410

410/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

31.12.2012

411

411/2012

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.12.2012

412

412/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012-2018.

31.12.2012

413

413/2012

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2012/2013

31.12.2012

414

414/2012

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2012
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data ostatniej zmiany:
2013-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)