Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

2013

Lp.

Nr

W sprawie

Z dnia

1

1/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03.01.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usług związanych z odbiorem surowców wtórnych z nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w I półroczu 2013 roku”

02.01.2013

2

2/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.01.2013

3

3/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

04.01.2013

4

4/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

04.01.2013

5

5/2013

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Jędrzejów

11.01.2013

6

6/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

11.01.2013

7

7/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.01.2013

8

8/2013

w sprawie Regulaminu bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

11.01.2013

9

9/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

28.01.2013

10

10/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

28.01.2013

11

11/2013

w sprawie powołania komisji ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2013

28.01.2013

12

12/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.01.2013

13

13/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

04.02.2013

14

14/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.02.2013

15

15/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.02.2013

16

16/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.02.2013

17

17/2013

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających  sołtysa wsi Książe-Skroniów

11.02.2013

18

18/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2012/2013

11.02.2013

19

19/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2012/2013

11.02.2013

20

20/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

11.02.2013

21

21/2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Sekretarza Gminy

11.09.2013

22

22/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.02.2013

23

23/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.02.2013

24

24/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2013 zadań publicznych  gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

19.02.2013

25

25/2013

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie oraz procedury ich aktualizacji

19.02.2013

26

26/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 21.02.2013 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 200,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie

19.02.2013

27

27/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 01.03.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnej, Dębowej, Topolowej, Lipowej i Partyzantów w Jędrzejowie”

27.02.2013

28

28/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.

28.02.2013

29

29/2013

w sprawie ustalenia rokowań ceny wyjściowej czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

28.02.2013

30

30/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

28.02.2013

31

31/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.02.2013

32

32/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.02.2013

33

33/2013

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

28.02.2013

34

34/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów  w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

28.02.2013

35

35/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.02.2013

36

36/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.03.2013

37

372013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

05.03.2013

38

382013

w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Książe - Skroniów

06.03.2013

39

39/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.03.2013

40

40/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.03.2013

41

41/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

07.03.2013

42

42/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

11.03.2013

43

43/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

11.03.2013

44

44/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.02.2013

45

45/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

13.03.2013

46

46/2013

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

13.03.2013

47

47/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2012/2013

14.03.2013

48

48/2013

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

14.03.2013

49

49/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.03.2013

50

50/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

18.03.2013

51

51/2013

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych  gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

18.03.2013

52

52/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.03.2013

53

53/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.03.2013

54

54/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.03.2013

55

55/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 21.03.2013 roku przetargu ustnego ograniczonego na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 9 w Jędrzejowie

20.03.2013

56

56/2013

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2012

21.03.2013

57

57/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

21.03.2013

58

58/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

21.03.2013

59

59/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowej wpłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

25.03.2013

60

60/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.03.2013

61

61/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.03.2013

62

62/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

25.03.2013

63

63/2013

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

25.03.2013

64

64/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.03.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych”

28.03.2013

65

65/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

28.03.2013

66

66/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

29.03.2013

67

67/2013

w sprawie uchylenia pełnomocnictwa Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27.03.2012r. udzielonego Pni Grażynie Chabior  Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

29.03.2013

68

68/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

29.03.2013

69

69/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

29.03.2013

70

70/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

29.03.2013

71

71/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

29.03.2013

72

72/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Rakowie

29.03.2013

73

73/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie  na rok szkolny 2012/2013

29.03.2013

74

74/2013

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom                         

29.03.2013

75

75/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku zniszczonego przez klęskę żywiołową

03.04.2013

76

76/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2013

77

77/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2013

78

78/2013

w sprawie przydzielenia dodatkowej godziny zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

03.04.2013

79

79/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

03.04.2013

80

80/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2012/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

03.04.2013

81

81/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

03.04.2013

82

82/2013

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

05.04.2013

83

83/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.04.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów”

05.04.2013

84

84/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12.04.2013 roku rokowań na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 200,60m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 1 

08.04.2013

85

85/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego

08.04.2013

86

86/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.04.2013

87

87/2013

w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

10.04.2013

88

88/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

10.04.2013

89

89/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

11.04.2013

90

90/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

11.04.2013

91

91/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

12.04.2013

92

92/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

12.04.2013

93

93/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

12.04.2013

94

94/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

12.04.2013

95

95/2013

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

15.04.2013

96

96/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

15.04.2013

97

97/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Jędrzejów w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

17.04.2013

98

98/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.04.2013

99

99/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.04.2013

100

100/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18.04.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych”

17.04.2013

101

101/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

17.04.2013

102

102/2013

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia zawodowego

17.04.2013

103

103/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.04.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie”

18.04.2013

104

104/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26.04.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Jędrzejowie”

22.04.2013

105

105/2013

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie z tytułu użytkowania wieczystego

23.04.2013

106

106/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

29.04.2013

107

107/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06.05.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Rewitalizacja stadionu sportowego „Naprzód” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno - szatniowego

29.04.2013

108

108/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 5/13 z dnia 11.01.2013r. dotyczącym wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta w Jędrzejów

29.04.2013

109

109/2013

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

29.04.2013

110

110/2013

w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

29.09.2013

111

111/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

29.04.2013

112

112/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.04.2013

113

113/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.04.2013

114

114/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

30.04.2013

115

115/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego

30.04.2013

116

116/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego

30.04.2013

117

117/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

30.04.2013

118

118/2013 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.04.2013

119

119/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.04.2013

120

120/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.04.2013

121

121/2013

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego

02.05.2013

122

122/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

02.05.2013

123

123/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.05.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych”

09.05.2013

124

124/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.05.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie termomodernizacji budynków Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”

09.05.2013

125

125/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego 

09.05.2013

126

126/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego 

09.05.2013

127

127/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części gruntu komunalnego

09.05.2013

128

128/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat 

09.05.2013

129

129/2019

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie za odpracowaniem

10.05.2013

130

130/2013

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie Podręcznika Standardów Obsługi Klienta, celem ujednolicenia sposobu obsługi klienta we wszystkich komórkach  organizacyjnych urzędu

10.05.2013

131

131/2013

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Jędrzejów w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „ organizacja wakacyjnej ligi piłkarskiej dzikich drużyn z terenów wiejskich” oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

10.05.2013

132

132/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2012 rok

10.05.2013

133

133/2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Książe – Skroniów w przedmiocie zamiaru podziału tego sołectwa  na dwa odrębne sołectwa 

13.05.2013

134

134/2013

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta I Gminy Jędrzejów za 2012 rok

14.05.2013

135

135/2013

w sprawie powołania komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczęci

14.05.2013

136

136/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Książe - Skroniów oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa

14.05.2013

137

137/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.05.2013

138

138/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

20.05.2013

139

139/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

20.05.2013

140

140/2013

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

20.05.2013

141

141/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

20.05.2013

142

142/2013

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

21.05.2013

143

143/2013

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Jędrzejów w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Organizacja wakacyjnej ligi piłkarskiej dzikich drużyn z terenów wiejskich”

21.05.2013

144

144/2013

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu w dniu 1 czerwca 2013r.

22.05.2013

145

145/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

24.05.2013

146

146/2013

w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

24.05.2013

147

147/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

148

148/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

149

149/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

150

150/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

151

151/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

152

152/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2013

153

153/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.05..2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie oraz Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie realizowanych w ramach projektu pod nazwą : „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”

28.05.2013

154

154/2013

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2013/2014

28.05.2013

155

155/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.05.2013

156

156/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.05.2013

157

157/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.05.2013

158

158/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

03.05.2013

159

159/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

03.06.2013

160

160/2013

 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością o nr ewid. 25 obręb 4 Jędrzejów na cele budowlane

03.06.2013

161

161/2013

 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością o nr ewid. 546 obręb 31 Skroniów  na cele budowlane

03.06.2013

162

162/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2012/2013 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

04.06.2013

163

163/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie  na rok szkolny 2012/2013

04.06.2013

164

164/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

06.06.2013

165

165/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 29.06.2013r. do 01.09.2013r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

07.06.2013

166

166/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2013

167

167/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2013

168

168/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.06.2013

169

169/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.06.2013

170

170/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.06.2013

171

171/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

172

172/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

173

173/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

174

174/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

175

175/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

176

176/2013

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.06.2013

177

177/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części gruntu komunalnego

12.06.2013

178

178/2013

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

13.06.2013

179

179/2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej.

17.06.2013

180

180/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

18.06.2013

181

181/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.06.2013

182

182/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.06.2013

183

183/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

18.06.2013

184

184/2013

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

18.06.2013

185

185/2013

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy sprzedaży energii na tymczasowe zasilanie w energię placu budowy miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie

25.06.2013

186

186/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2012

27.06.2013

187

187/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

28.06.2013

188

188/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

01.07.2013

189

189/2013

w  sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku o wydanie Karty „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz wzoru znaku informacyjnego

01.07.2013

o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez Partnerów biorących udział w Programie

190

190/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego 

01.07.2013

191

191/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego 

01.07.2013

192

192/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

01.07.2013

193

193/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

01.07.2013

194

194/2013

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do załatwienia niektórych spraw w imieniu Burmistrza

03.07.2013

195

195/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2013 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów”

04.07.2013

196

196/2013

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 8 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla członków Klubu Seniora przy Bibliotece Miejsko-Gminnej w Jędrzejowie

05.07.2013

197

197/2013

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 8 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” filia w Jędrzejowie

05.07.2013

198

198/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu komunalnego

05.07.2013

199

199/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2013

200

200/2013

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2013

201

201/2013

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.07.2013

202

202/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2013

203

203/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2013

204

204/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

05.07.2013

205

205/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

05.07.2013

206

206/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odnowienia i oczyszczania ścieków technologicznych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

05.07.2013

207

207/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2013

208

208/2013

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łysaków pod Lasem

05.07.2013

209

209/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

210

210/2013

 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

211

211/2013

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

212

212/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

213

213/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

214

214/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

215

215/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

216

216/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2013

217

217/2013

w sprawie wyrażenie zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.07.2013

218

218/2013

 w sprawie wyrażenie zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

15.07.2013

219

219/2013

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

18.07.2013

220

220/2013

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.07.2013 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Przebudowa części targowiska miejscowego w Jędrzejowie”

18.07.2013

221

221/2013

 w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu dzierżawnego

19.07.2013

222

222/2013

w sprawie: zasad polityki rachunkowości projektu pn.: „Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich” w ramach działania 413 „ Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju” w zakresie projektu odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

19.07.2013

223

223/2013

w sprawie stosowania zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach  Programu Operacyjnego  „Rewitalizacja Stadionu Sportowego ”Naprzód” w Jędrzejowie  wraz z remontem budynku  socjalno-szatniowego”.

29.07.2013

224

224/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

29.07.2013

225

225/2013

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny

31.07.2013

226

226/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

31.07.2013

227

227/2013

w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

31.07.2013

228

228/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

31.07.2013

229

229/2013

w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

01.08.2013

230

230/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

02.08.2013

231

231/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.08.2013 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Świadczenie usług przewozowych na linii 1, 3 i C jędrzejowskiej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jędrzejów”

08.08.2013

232

232/2013

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie za odpracowaniem

13.08.2013

233

233/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.08.2013 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

14.08.2013

234

234/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

19.08.2013

235235/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22.08.2013
236236/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Jędrzejowie”.

23.08.2013
237237/2013

w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji „mapy aktywności organizacji pozarządowych”, działających na terenie gminy Jędrzejów.

28.08.2013
238237/2013

w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Łysaków pod Lasem

30.08.2013
239239/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

30.08.2013
240240/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

30.08.2013
241241/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

30.08.2013

242242/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

30.08.2013

243

243/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

30.08.2013

244

244/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

30.08.2013

245

245/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

30.08.2013

246

246/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

30.08.2013

247

247/2013

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

30.08.2013

248

248/2013

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

30.08.2013

249

249/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

30.08.2013

250

250/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

30.08.2013

251

251/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

30.08.2013
252252/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie

03.09.2013

253

253/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

04.09.2013

254

254/2013

 

 

255

255/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych indywidualnych na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Rakowie

09.09.2013

256

256/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Rakowie

09.09.2013

257

257/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

258

258/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

259

259/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

260

260/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkole w Skroniowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

261

261/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu

09.09.2013

262

262/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

263

263/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Jasionnie

09.09.2013

264

264/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

265

265/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

266

266/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

267

267/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

268

268/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

09.09.2013

269

269/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

270

270/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 01/13/14 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

271

271/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

272

272/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkola w Prząsławiu na rok  szkolny 2013/2014

09.09.2013

273

273/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Placówek Oświatowych – Szkole Podstawowej w Prząsławiu

10.09.2013

274

274/2013

w sprawie założeń i wytycznych  do projektu budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

10.09.2013

275

275/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.09.2013

276

276/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.09.2013

277

277/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.09.2013

278

278/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.09.2013

279

279/2013

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego.

10.09.2013

280

280/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.09.2013 

281

281/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.09.2013 

282

282/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.09.2013 

283

283/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2013 

284

284/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2013 

285

285/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2013 

286

286/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2013 

287

287/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

288

288/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

289

289/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

290

290/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2013

291

291/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

292

292/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

293

293/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

294

294/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

295

295/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

296

296/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

297

297/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

298

298/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

299

299/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2013

300

300/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

13.09.2013

301

301/2013

 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

16.09.2013

302

302/2013

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

16.09.2013

303

303/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.09.2013

304

304/2013

w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

16.09.2013

305

305/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24.09.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10 600 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

18.09.2013

306

306/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.09.2013

307

307/2013

 w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej

24.09.2013

308

308/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.09.2013

309

309/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.06.2013

310

310/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

311

311/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

312

312/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

313

313/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

314

314/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

315

315/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

316

316/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

317

317/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

318

318/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

319

319/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

320

320/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

321

321/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

322

322/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

323

323/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

324

324/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

325

325/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

326

326/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

327

327/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

328

328/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

329

329/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

330

330/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

331

331/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

332

332/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

333

333/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

334

334/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

335

335/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

336

336/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

337

337/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

338

338/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

339

339/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

340

340/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

341

341/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

342

342/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

343

343/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

344

344/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

345

345/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

346

346/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

347

347/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

348

348/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

349

349/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

350

350/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

351

351/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

352

352/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

353

353/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

354

354/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

355

355/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

356

356/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

357

357/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

358

358/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

359

359/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

360

360/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

361

361/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

362

362/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

363

363/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

364

364/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

365

365/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

365

365/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

366

366/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

367

367/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

368

368/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

369

369/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.09.2013

370

370/2013 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

26.09.2013

371

371/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.09.2013

372

372/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.09.2013

373

373/2013

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych

30.09.2013

374

374/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2013

375

375/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2013

376

376/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2013

377

377/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2013

378

378/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2013

379

379/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.10.2013

380

380/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

02.10.2013

381

381/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonywaniem zadania pn. Rewitalizacja stadionu sportowego „Naprzód” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno - szatniowego

03.10.2013

382

382/2013

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

03.10.2013

383

383/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Gimnazjum nr  1 w Jędrzejowie

03.10.2013

384

384/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

385

385/2013

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami dowożonymi do szkoły i oczekującymi na odwóz w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

03.10.2013

386

386/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

387

387/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu

03.10.2013

388

388/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie Filia w Węgleńcu  na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

389

389/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkola w Skroniowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

390

390/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

391

391/2013

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

03.10.2013

392

392/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2013/2014 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

393

393/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

394

394/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2-2013/2014 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

03.10.2013

395

395/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

03.10.2013

396

396/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.10.2013

397

397/2013

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

08.10.2013

398

398/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.10.2013

399

399/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.10.2013

400

400/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.10.2013

401

401/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

08.10.2013

402

402/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.10.2013

403

403/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.10.2013

404

404/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.10.2013

405

405/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.10.2013

406

406/2013

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.10.2013

407

407/2013

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych

10.10.2013

408

408/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.10.2013

409

409/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.10.2013

410

410/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2013 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok  szkolny 2013/2014

10.10.2013

411

411/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Gimnazjum nr  1 w Jędrzejowie

10.10.2013

412

412/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2013/2014

10.10.2013

413

413/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

14.10.2013

414

414/2013

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu doskonalenia obiegu informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

16.10.2013

415

415/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.10.2013

416

416/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.10.2013

417

417/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18.10.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej”

17.10.2013

418

418/2013

w  sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18.10.2013 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 28.10.2013 roku do dnia 03.11.2013 roku.

17.10.2013

419

419/2013

w sprawie uznania za bezskuteczną umowy najmu części gruntu komunalnego

17.10.2013

420

420/2013

w sprawie uznania za bezskuteczną umowy najmu części gruntu komunalnego

17.10.2013

421

421/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat

18.10.2013

422

422/2013

w  sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.10.2013 roku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Świadczenie usług przewozowych na liniach 1,3 i C jędrzejowskiej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jędrzejów”

21.10.2013

423

423/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

22.10.2013

424

424/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.10.2013

425

425/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.10.2013

426

426/2013

w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków i ustalenia punktów do przydziału lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

23.10.2013

427

427/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

23.10.2013

428

428/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.10.2013

429

429/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.10.2013

430

430/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.10.2013

431

431/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.10.2013

432

432/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.10.2013

433

433/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.10.2013

434

434/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.10.2013

435

435/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

28.10.2013

436

436/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem części gruntu komunalnego

29.10.2013

437

437/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

04.11.2013

438

438/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.11.2013

439

439/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.11.2013

440

440/2013

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

05.11.2013

441

441/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.11.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

07.11.2013

442

442/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12.11.2013r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna”

08.11.2013

443

443/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie oraz budynku Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie

08.11.2013

444

444/2013

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji„ Rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku świetlicy w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu społeczno – kulturalnego wsi w miejscowości Przasław” realizowanej w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

08.11.2013

445

445/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.11.2013

446

446/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.11.2013

447

447/2013

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2028

15.11.2013

448

448/2013

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

15.11.2013

449

449/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 6 grudnia 2013 r. do 8 grudnia 2013r.

15.11.2013

450

450/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

15.11.2013

451

451/2013

w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości komunalnej

18.11.2013

452

452/2013

w sprawie przygotowania, organizacji i zapewnienia funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych

18.11.2013

453

453/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

20.11.2013

454

454/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

455

455/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

456

456/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

457

457/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

458

458/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

459

459/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

460

460/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

461

461/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

20.11.2013

462

462/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

20.11.2013

463

463/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

20.11.2013

464

464/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

20.11.2013

465

465/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2013

466

466/2013

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa wsi Jasionna

20.11.2013

467

467/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.11.2013

468

468/2013

w sprawie przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej samochodu pożarniczego

21.11.2013

469

469/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

22.11.2013

470

470/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

25.11.2013

471

471/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.11.2013

472

472/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

25.11.2013

473

473/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28 listopada 2013 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

28.11.2013

474

474/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

28.11.2013

475

475/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Rakowie

28.11.2013

476

476/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2013/2014

28.11.2013

477

477/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

28.11.2013

478

478/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2013/2014

28.11.2013

479

479/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

28.11.2013

480

480/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

28.11.2013

481

481/2013

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego i na zajęcia logopedyczne w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

28.11.2013

482

482/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

28.11.2013

483

483/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

28.11.2013

484

484/2013

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego, zajęcia komputerowe i na zajęcia logopedyczne w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

28.11.2013

485

485/2013

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnych

28.11.2013

486

486/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu gruntu komunalnego

29.11.2013

487

487/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.11.2013

488

488/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

29.11.2013

489

489/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

29.11.2013

490

490/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

29.11.2013

491

491/2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy

29.11.2013

492

492/2013

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.11.2013

493

493/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.12.2013

494

494/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.12.2013

495

495/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.12.2013

496

496/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.12.2013

497

497/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.12.2013

498

498/2013

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jędrzejów na lata 2008-2032” w 2014r.

10.12.2013

499

499/2013

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2013/2014 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

10.12.2013

500

500/2013

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2013/2014

10.12.2013

501

501/2013

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

10.12.2013

502

502/2013

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

11.12.2013

503

503/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.12.2013

504

504/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11.12.2013

505

505/2013

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót

 

 

506

506/2013

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnie Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

12.12.2013

507

507/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.12.2013

508

508/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.12.2013

509

509/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

510

510/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

511

511/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

512

512/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

513

513/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

514

514/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.12.2013

515

515/2013

w sprawie wyrażenia zgody na utwardzenie gruntu komunalnego

18.12.2013

516

516/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

20.12.2013

517

517/2013

w sprawie powołania komisji do wyboru  najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014 roku, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / j.t. Dz. U. z 2012r. , poz. 647 z późn. zm./ wydawanych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa

20.12.2013

518

518/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.12.2013

519

519/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.12.2013

520

520/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.12.2013

521

521/2013

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

31.12.2013

522

522/2013

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

31.12.2013

523

523/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 -2028

31.12.2013

524

524/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.12.2013

525

525/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.12.2013

526

526/2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

31.12.2013

527

527/2013

w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.12.2013

528

528/2013

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

31.12.2013

529

529/2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

31.12.2013

530

530/2013

w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „ Opracowanie monografii  historycznej pt.  „Jędrzejów w latach 1975 -1918” oraz zbudowanie strony internetowej „Jędrzejów dawny i niedawny” , której celem jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze powiatu Jędrzejowskiego poprzez wydanie monografii historycznej pt. „Jędrzejów w latach 1795-1918” oraz zbudowanie strony internetowej „Jędrzejów dawny i niedawny”.

31.12.2013

531

531/2013

w sprawie stosowania zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania pod nazwą: „Remont boiska piłkarskiego i zaplecza socjalno-sanitarnego”

31.12.2013

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)