Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

„Program współpracy Gminy Jędrzejów zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na lata 2014 – 2017”

WSTĘP

 

RadaMiejska w Jędrzejowie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadańustawowych - w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych, w zakresiegdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

         „Program współpracy Gminy Jędrzejów zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na lata 2014 - 2017” jest opracowany na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wcelu określenia zakresu współdziałania. Za celowe uznaje się wskazywaniewybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizacjękierować środki finansowe. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są – z jednejstrony potrzeby Gminy i jej możliwości finansowe, zaś z drugiej strony -potencjał  organizacji pozarządowych.Stwierdzenie to stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania współpracy z tymiorganizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowopowierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskośćtematyczną przedmiotu ich działalności z zadaniami Gminy, jednoznaczniewskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnymwysiłkiem samorządu i tych organizacji.

 

 

ROZDZIAŁI - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

         Podstawą „Programu współpracy GminyJędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017” zwanego dalej „Programem”,jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.).

§2.

1.    Ilekroć w Programiemowa jest o:

a.    „ustawie” - rozumiesię przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010.1536 z późn. zm.),

b.    „uchwale” - rozumiesię przez to niniejszą uchwałę,

c.    „Gminie” - rozumie sięprzez to Gminę Jędrzejów,

d.    „Burmistrzu” –rozumie się przez to Burmistrza Miasta Jędrzejowa,

e.    „podmiotachProgramu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmiotyprowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ustawy,

f.     „dotacji” - rozumiesię przez to dotacje w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz.U.2013.885z późn. zm.),

g.    „konkursie” -rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i wart. 13 ustawy,

h.    „urzędzie” - należyprzez to rozumieć Urząd Miejski w Jędrzejowie.

2.    Terminy użyte w § 2ust. 1 programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza, wydawanych napodstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu.

 

 

ROZDZIAŁII - OCENA POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

§ 3.

W gminiezarejestrowanych jest  około 80organizacji, jednak z dotychczasowych doświadczeń wynika, że aktywnych naterenie miasta i gminy jest około 40 z nich.

Do najważniejszych atutówdziałających na terenie miasta organizacji należą: zaangażowanie, entuzjazm imotywacja do pracy oraz dobre rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb lokalnejspołeczności.

Do słabych stronzaliczyć należy prawną i finansowo – księgową stronę zarządzania organizacjami.Dotyczy to głównie klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Dużymiproblemami, z jakimi zmagają się  naszeorganizacje są braki  lokalowe isprzętowe - wiele organizacji nie posiada żadnego własnego majątku. Znacznaczęść organizacji nie posiada wyposażenia w sprzęt biurowy, komputerowy orazInternet. Większość organizacji boryka się również z trudnościami finansowymico wpływa na ograniczenie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów.Największym problemem wśród organizacji jest brak kadry przygotowanej dorealizacji projektów jak również obawa przed podjęciem ryzyka przy realizacjiwiększych projektów. Analiza ofert na realizację zadań publicznych składanych wUrzędzie Miejskim  wskazuje, że niektóreorganizacje pozarządowe mają problemy z wypełnieniem wniosków. Choćdoświadczenie organizacji pozarządowych jest coraz większe, zarówno wrealizacji zadań publicznych, jak i dysponowaniu środkami publicznymi – tojednak sytuacja wymaga intensywnych szkoleń i doradztwa w tym zakresie.Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytkupublicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoichszeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemyspołeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Różnorodnośćzadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysokipoziom realizowanych zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partnersamorządu terytorialnego.

 

ROZDZIAŁ III - CELE PROGRAMU

 

§ 4.

Celem głównym Programujest ustalenie zakresu i skutecznego sposobu realizacji zadań publicznych zwykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych.

 

§ 5.

Celami szczegółowymi Programusą:

1)    poprawajakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta igminy;

2)    integracjapodmiotów realizujących zadania publiczne;

3)    aktywizacjaspołeczności lokalnej;

4)    prezentacjadorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;

5)    wzmocnieniepotencjału organizacji pozarządowych;

6)    umacnianie wświadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie; swoje otoczenie,wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

 

 

ROZDZIAŁIV – ZASADY, OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY

 

§6.

Współpraca z podmiotami odbywa się z zachowaniemzasad:

1)    wzajemnegowspierania;

2)    uczciwejkonkurencji;

3)    jawności;

4)    suwerenności stron;

5)    partnerstwa;

6)    efektywności.

 

 

§7.

Współpracaz podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 zpóźn. zm.), a w szczególności zadań własnych Gminy obejmującychnastępujące obszary:

1)    oświaty iwychowania;

2)    kultury fizycznej,sportu i turystyki;

3)    kultury i sztuki;

4)    pomocy społecznej;

5)    ochrony zdrowia,rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom;

6)    ochrony środowiskai ekologii;

7)    bezpieczeństwaobywateli;

8)    współpracy zespołecznościami lokalnymi i regionami innych państw.

 

§8.

1. Współpraca,o której mowa w § 6 może przybierać następujące formy:

a)    zlecenia podmiotom Programurealizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

b)    wzajemnegoinformowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celuzharmonizowania tych kierunków;

c)    konsultowania zpodmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktównormatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychorganizacji;

d)    tworzenie wspólnychzespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Współpracamoże polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,

informacyjnymlub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 

§9.

Priorytetowymizadaniami programu są:

1)    wspieranie działańz zakresu opieki społecznej;

2)    wspieranie rodzinyi systemu pieczy zastępczej;

3)    działalność narzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonychwykluczeniem społecznym;

4)    przeciwdziałanieuzależnieniom i patologiom społecznym;

5)    organizacja wolnegoczasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży;

6)    wspieranieprofilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia;

7)    wspieranie działańna rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;

8)    organizacjawypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

9)    upowszechnianiekultury fizycznej i sportu;

10) organizacja imprezsportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

11) wspieranieinicjatyw z zakresu ochrony środowiska;

12) wspieraniespołecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych;

13) wspieraniedziałalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

§10.

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami na podstawiewieloletniego programu obejmującego lata kalendarzowe 2014 - 2017.

 

 

 

§11.

Wysokość środkówplanowanych na realizację programu określa Budżet Miasta i Gminy Jędrzejów naposzczególne lata.

 

 

§ 12.

1)    Udział organizacjipozarządowych w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewniasię poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy orazktórych działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2)   Zlecenierealizacji zadania publicznego może przybrać jedną z form:

a)    powierzeniewykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)    wsparcie wykonania zadaniawraz u udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§13.

1)    Zlecenie zadań, októrych mowa w § 9 następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2)    Konkursy dotyczącezadań określonych w § 9 ogłasza Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

3)   Ogłoszeniekonkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni.

 

        

ROZDZIAŁ V - TRYBPOWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT WOTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 14.

1)    W celuzaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Burmistrz powołuje komisjękonkursową. W skład komisji wchodzą:

a)    Przedstawicieleorganu wykonawczego,

b)    Osobywskazane przez organizacje pozarządowe.

2)  W pracachkomisji mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadającespecjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,których konkurs dotyczy.

3) W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków wtrybie art. 19 a ustawy komisja dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

4) Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

a)    oceniamożliwość realizacji zadania przez podmiot składający wniosek,

b)    oceniaprzedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu dozakresu rzeczowego zadania,

c)    uwzględniawysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)    oceniaproponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, którychwnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

e)    uwzględniaplanowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł narealizację zadania publicznego,

f)    uwzględniaplanowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracęspołeczną członków,

g)    uwzględniaanalizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacjipozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latachpoprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośći terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

ROZDZIAŁ VI - SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

§ 15.

Gmina wtrakcie wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionew art.3 ust.3 ustawy, sprawuje kontrolę prawidłowości ich wykonywania, w tymwydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. W ramachkontroli upoważniony pracownik urzędu może badać dokumenty i inne nośnikiinformacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowościwykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązanydostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminieokreślonym przez sprawdzającego.

Prawodo kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi urzędu zarówno w siedzibach podmiotów,którym zlecono realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urządmoże żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizującezlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacjifinansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadań zgodniez zasadami wynikającymi z ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ VII - INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZPRZEBIEGU KONSULTACJI

 

§ 16.

Program utworzony został w oparciu o dotychczasowe doświadczenia wzakresie współpracy z podmiotami, zarówno w odniesieniu do ich możliwościorganizacyjnych, jak i potrzeb społecznych. Przy tworzeniu Programu wzięto poduwagę wnioski formułowane przez podmioty w trakcie realizacji programu wpoprzednich latach.

Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz nastronie internetowej urzędu www.jedrzejow.eu. Uwagi wnoszone przez podmioty doprojektu są w miarę możliwości uwzględniane zarówno przy uchwalaniu niniejszegoProgramu, jak i podobnych programów w latach przyszłych.

 

 

§ 17.

         Wzory dokumentów związanych zrealizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorusprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011.6.25).

 

§18.

1)    Sprawozdanie z realizacji Programu zarok poprzedni Burmistrz składa RadzieMiejskiej w Jędrzejowie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2)    Sprawozdanieo którym mowa w ust. 1 jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 19.

Rada Miejskazabezpiecza stosowne środki na realizację Programu.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2014-03-21
Data publikacji:
2014-03-21
Data ostatniej zmiany:
2014-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-26 10:33:45, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)