Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

„Program współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2017”

WSTĘP

 

Rada Miejska w Jędrzejowie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych - w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych, w zakresie gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

         „Program współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017” jest opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu określenia zakresu współdziałania. Za celowe uznaje się wskazywanie wybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizację kierować środki finansowe. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są – z jednej strony potrzeby Gminy i jej możliwości finansowe, zaś z drugiej strony - potencjał  organizacji pozarządowych. Stwierdzenie to stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczną przedmiotu ich działalności z zadaniami Gminy, jednoznacznie wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.

 

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

         Podstawą „Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2017” zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.).

§ 2.

1.    Ilekroć w Programie mowa jest o:

a.    „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010.1536 z późn. zm.),

b.    „uchwale” - rozumie się przez to niniejszą uchwałę,

c.    „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Jędrzejów,

d.    „Burmistrzu” – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Jędrzejowa,

e.    „podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ustawy,

f.     „dotacji” - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),

g.    „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

h.    „urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Jędrzejowie.

2.    Terminy użyte w § 2 ust. 1 programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza, wydawanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu.

 

 

ROZDZIAŁ II - OCENA POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

§ 3.

W gminie zarejestrowanych jest  około 80 organizacji, jednak z dotychczasowych doświadczeń wynika, że aktywnych na terenie miasta i gminy jest około 40 z nich.

Do najważniejszych atutów działających na terenie miasta organizacji należą: zaangażowanie, entuzjazm i motywacja do pracy oraz dobre rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Do słabych stron zaliczyć należy prawną i finansowo – księgową stronę zarządzania organizacjami. Dotyczy to głównie klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Dużymi problemami, z jakimi zmagają się  nasze organizacje są braki  lokalowe i sprzętowe - wiele organizacji nie posiada żadnego własnego majątku. Znaczna część organizacji nie posiada wyposażenia w sprzęt biurowy, komputerowy oraz Internet. Większość organizacji boryka się również z trudnościami finansowymi co wpływa na ograniczenie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów. Największym problemem wśród organizacji jest brak kadry przygotowanej do realizacji projektów jak również obawa przed podjęciem ryzyka przy realizacji większych projektów. Analiza ofert na realizację zadań publicznych składanych w Urzędzie Miejskim  wskazuje, że niektóre organizacje pozarządowe mają problemy z wypełnieniem wniosków. Choć doświadczenie organizacji pozarządowych jest coraz większe, zarówno w realizacji zadań publicznych, jak i dysponowaniu środkami publicznymi – to jednak sytuacja wymaga intensywnych szkoleń i doradztwa w tym zakresie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Różnorodność zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partner samorządu terytorialnego.

 

ROZDZIAŁ III - CELE PROGRAMU

 

§ 4.

Celem głównym Programu jest ustalenie zakresu i skutecznego sposobu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych.

 

§ 5.

Celami szczegółowymi Programu są:

1)    poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy;

2)    integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

3)    aktywizacja społeczności lokalnej;

4)    prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;

5)    wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;

6)    umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie; swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

 

 

ROZDZIAŁ IV – ZASADY, OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY

 

§ 6.

Współpraca z podmiotami odbywa się z zachowaniem zasad:

1)    wzajemnego wspierania;

2)    uczciwej konkurencji;

3)    jawności;

4)    suwerenności stron;

5)    partnerstwa;

6)    efektywności.

 

 

§ 7.

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych Gminy obejmujących następujące obszary:

1)    oświaty i wychowania;

2)    kultury fizycznej, sportu i turystyki;

3)    kultury i sztuki;

4)    pomocy społecznej;

5)    ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom;

6)    ochrony środowiska i ekologii;

7)    bezpieczeństwa obywateli;

8)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionami innych państw.

 

§ 8.

1. Współpraca, o której mowa w § 6 może przybierać następujące formy:

a)    zlecenia podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

b)    wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

c)    konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

d)    tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,

informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 

§ 9.

Priorytetowymi zadaniami programu są:

1)    wspieranie działań z zakresu opieki społecznej;

2)    wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)    działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

5)    organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży;

6)    wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia;

7)    wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień;

8)    organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

9)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

10) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

11) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska;

12) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych;

13) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

§ 10.

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami na podstawie wieloletniego programu obejmującego lata kalendarzowe 2014 - 2017.

 

 

 

§ 11.

Wysokość środków planowanych na realizację programu określa Budżet Miasta i Gminy Jędrzejów na poszczególne lata.

 

 

§ 12.

1)    Udział organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2)    Zlecenie realizacji zadania publicznego może przybrać jedną z form:

a)    powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)    wsparcie wykonania zadania wraz u udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 13.

1)    Zlecenie zadań, o których mowa w § 9 następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2)    Konkursy dotyczące zadań określonych w § 9 ogłasza Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

3)    Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni.

 

        

ROZDZIAŁ V - TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 14.

1)    W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową. W skład komisji wchodzą:

a)    Przedstawiciele organu wykonawczego,

b)    Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

2)  W pracach komisji mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3)  W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie art. 19 a ustawy komisja dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

4)  Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

a)    ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający wniosek,

b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)    uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

e)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

f)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

g)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

ROZDZIAŁ VI - SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

§ 15.

Gmina w trakcie wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, sprawuje kontrolę prawidłowości ich wykonywania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. W ramach kontroli upoważniony pracownik urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi urzędu zarówno w siedzibach podmiotów, którym zlecono realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadań zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ VII - INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

§ 16.

Program utworzony został w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z podmiotami, zarówno w odniesieniu do ich możliwości organizacyjnych, jak i potrzeb społecznych. Przy tworzeniu Programu wzięto pod uwagę wnioski formułowane przez podmioty w trakcie realizacji programu w poprzednich latach.

Projekt Programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu www.jedrzejow.eu. Uwagi wnoszone przez podmioty do projektu są w miarę możliwości uwzględniane zarówno przy uchwalaniu niniejszego Programu, jak i podobnych programów w latach przyszłych.

 

 

§ 17.

         Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011.6.25).

 

§ 18.

1)    Sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Jędrzejowie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2)    Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 19.

Rada Miejska zabezpiecza stosowne środki na realizację Programu.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2014-03-21
Data publikacji:
2014-03-21
Data ostatniej zmiany:
2014-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)