Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

                                                       2015

 

LP.

NR

W  SPRAWIE

Z DNIA

1

1/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

05.01.2015

2

2/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do  oddania w najem w trybie przetargowym
na okres trzech lat

07.01.2015

3

3/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

07.01.2015

4

4/2015

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny

07.01.2015

5

5/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny

07.01.2015

6

6/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

08.01.2015

7

7/2015

w sprawie powierzenia Panu Benedyktowi Walocha czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

08.01.2015

8

8/2015

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu wsi

12.01.2015

9

9/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

13.01.2015

10

10/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 16.01.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 91,10m2 , mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 11 w Jędrzejowie

13.01.2015

11

11/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

13.01.2015

12

12/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

13.01.2015

13

13/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015          

19.01.2015

14

14/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

19.01.2015

15

15/2015

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami od pokoi
i gabinetów w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

22.01.2015

16

16/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wolny wstęp, obniżenie cen biletów oraz na zorganizowanie darmowych lekcji nauki pływania dla uczniów
ze szkół podstawowych

26.01.2015

17

17/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

26.01.2015

18

18/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

26.01.2015

19

19/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego        

28.01.2015

20

20/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2015

21

21/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2015

22

22/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2015

23

23/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2015

24

24/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2015

25

25/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w  roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

02.02.2015

26

26/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

02.02.2015

27

27/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  w roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym  działalność pożytku publicznego

02.02.2015

28

28/2015

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu przez młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta
i gminy Jędrzejów, w ramach lekcji wychowania fizycznego w godz. 7.00-14.30, od poniedziałku do piątku

02.02.2015

29

29/2015

w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku komunalnego

03.02.2015

30

30/2015

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

03.02.2015

31

31/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

04.02.2015

32

32/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

06.02.2015

33

33/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

06.02.2015

34

34/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum  nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

10.02.2015

35

35/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.02.2015

36

36/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.02.2015

37

37/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.02.2015

38

38/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12.02.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,00m2 , mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 9 w Jędrzejowie

10.02.2015

39

39/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.02.2015

40

40/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

10.02.2015

41

41/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

10.02.2015

42

42/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniach od 12 lutego do 19 lutego 2015 roku konkursu ofert na zagospodarowanie nieruchomości komunalnej położonej w gminie Jędrzejów

12.02.2015

43

43/2015

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów 2015 roku

12.02.2015

44

44/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

16.02.2015

45

45/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w cenniku oraz wprowadzenie odpłatności za nową usługę

16.02.2015

46

46/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

16.02.2015

47

47/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie elektronicznej przenośnej wagi najazdowej samochodowej na nieruchomości komunalnej

18.02.2015

48

48/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

23.02.2015

49

49/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

23.02.2015

50

50/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

23.02.2015

51

51/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów  wyborczych

02.03.2015

52

52/2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2015 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

02.03.2015

53

53/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół  w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

02.03.2015

54

54/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.03.2015

55

55/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.03.2015

56

56/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.03.2015

57

57/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.03.2015

58

58/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.03.2015

59

59/2015

w sprawie upoważnienia do przyjmowania
i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

09.03.2015

60

60/2015

w sprawie określenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

09.03.2015

61

61/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2014

09.03.2015

62

62/2015

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

10.03.2015

63

63/2015

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół i przedszkoli
z terenu miasta i gminy Jędrzejów

10.03.2015

64

64/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12.03.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie”.

12.03.2015

65

65/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

13.03.2015

66

66/2015

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.03.2015

67

67/2015

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

16.03.2015

68

68/2015

w sprawie upoważnienia osób do doręczania pakietu wyborczego do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.03.2015

69

69/2015

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.03.2015

70

70/2015

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert  na realizację w roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

16.03.2015

71

71/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

16.03.2015

72

72/2015

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do podpisywania zaświadczeń

16.03.2015

73

73/2015

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do podpisywania zaświadczeń

16.03.2015

74

74/2015

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do podpisywania zaświadczeń

16.03.2015

75

75/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

17.03.2015

76

76/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 19.03.2015 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

17.03.2015

77

77/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

17.03.2015

78

78/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

17.03.2015

79

79/2015

w sprawie udzielenia bonifikaty przy opłacie
z tytułu użytkowania wieczystego

17.03.2015

80

80/2015

w sprawie  udzielenia bonifikaty przy opłacie
z tytułu użytkowania wieczystego

17.03.2015

81

81/2015

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 19.03.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 87,85m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Daszyńskiego 3 w Jędrzejowie

17.03.2015

82

82/2015

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

18.03.2015

83

83/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w Szkole Podstawowej w Rakowie

18.03.2015

84

84/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2014/2015

18.03.2015

85

85/2015

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

20.03.2015

86

86/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

20.03.2015

87

87/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25.03.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zakup tłucznia drogowego
i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

23.03.2015

88

88/2015

 w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

23.03.2015

89

89/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

23.03.2015

90

90/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

23.03.2015

91

91/2015

pod tym numerem zarządzenie nie figuruje

 

92

92/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

23.03.2015

93

93/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

23.03.2015

94

94/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian parametrów przyłącza energetycznego w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

24.03.2015

95

95/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

26.03.2015

96

96/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

30.03.2015

97

97/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

31.03.2015

98

98/2015

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości

31.03.2015

99

99/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

31.03.2015

100

100/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.03.2015

101

101/2015

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

01.04.2015

102

102/2015

w sprawie ogłoszenia II – go otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

01.04.2015

103

103/2015

w sprawie upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych

01.04.2015

104

104/2015

w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów w Potoku Małym Wodociągom Jędrzejowskim sp. z o.o.

02.04.2015

105

105/2015

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów Południe” wyłożonego do publicznego wglądu

02.04.2015

106

106/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

02.04.2015

107

107/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

07.04.2015

108

108/2015

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

08.04.2015

109

109/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

09.04.2015

110

110/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.04.2015

111

111/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.04.2015

112

112/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.04.2015

113

113/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.04.2015

114

114/2015

w sprawie wyrażenia zgody na utrzymanie ceny usług na dotychczasowym poziomie

13.04.2015

115

115/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

13.04.2015

116

116/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

14.04.2015

117

117/2015

w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Jędrzejów na lata 2015-2017

15.04.2015

118

118/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.04.2015

119

119/2015

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji wyborczych

16.04.2015

120

120/2015

w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia w drodze publicznego losowania składów do obwodowych komisji wyborczych

20.04.2015

121

121/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji

wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

20.04.2015

122

122/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.04.2015

123

123/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.04.2015

124

124/2015

w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej

20.04.2015

125

125/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.04.2015

126

126/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.04.2015

127

127/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

20.04.2015

128

128/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.04.2015

129

129/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.04.2015

130

130/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.04.2015

131

131/2015

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

21.04.2015

132

132/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

22.04.2015

133

133/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

23.04.2015

134

134/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

23.04.2015

135

135/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozebranie rampy przeładunkowej

23.04.2015

136

136/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2014

24.04.2015

137

137/2015

w sprawie rozstrzygnięcia II – go otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2015 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

24.04.2015

138

138/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.04.2015

139

139/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenia do cennika nowej usługi

27.04.2015

140

140/2015

w sprawie  powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi  informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

27.04.2015

141

141/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych

27.04.2015

142

142/2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Jędrzejowie

27.04.2015

143

143/2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Jędrzejowie         

27.04.2015

144

144/2015

w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

27.04.2015

145

145/2015

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

27.04.2015

146

146/2015

w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych

28.04.2015

147

147/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

29.04.2015

148

148/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.04.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

29.04.2015

149

149/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.04.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 87,85m2,  mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Daszyńskiego 3 w Jędrzejowie

29.04.2015

150

150/2015

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

29.04.2015

151

151/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

29.04.2015

152

152/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2014/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

29.04.2015

153

153/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie  na rok szkolny 2014/2015

29.04.2015

154

154/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół – Gimnazjum  nr 2 w Jędrzejowie

04.05.2015

155

155/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół – Gimnazjum  nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2014/2015

04.05.2015

156

156/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Rakowie

04.05.2015

157

157/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2014/2015

04.05.2015

158

158/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

08.05.2015

159

159/2015

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 maja 2015r. do 31 grudnia 2015r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” filia w Jędrzejowie

08.05.2015

160

160/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.05.2015

161

161/2015

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

12.05.2015

162

162/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

14.05.2015

163

163/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego        

14.05.2015

164

164/2015

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

14.05.2015

165

165/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.05.2015

166

166/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

14.05.2015

167

167/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.05.2015

168

168/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.05.2015

169

169/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.05.2015

170

170/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.05.2015

171

171/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

19.05.2015

172

172/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian parametrów przyłącza energetycznego w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

19.05.2015

173

173/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

20.05.2015

174

174/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20.05.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów”

20.05.2015

175

175/2015

w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydatów na stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

20.05.2015

176

176/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

22.05.2015

177

177/2015

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2015/2016

25.05.2015

178

178/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

26.05.2015

179

179/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok

29.05.2015

180

180/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

29.05.2015

181

181/2015

w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Jędrzejów  

29.05.2015

182

182/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.06.2015

183

183/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

02.06.2015

184

184/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

185

185/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego        

03.06.2015

186

186/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

187

187/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

188

188/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.06.2015

189

189/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

190

190/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

191

191/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

192

192/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

193

193/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

194

194/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

195

195/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.06.2015

196

196/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

09.06.2015

197

197/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

09.06.2015

198

198/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

09.06.2015

199

199/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

10.06.2015

200

200/2015

 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.06.2015

201

201/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.06.2015

202

202/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

12.06.2015

203

203/2015

 w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.06.2015

204

204/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

12.06.2015

205

205/2015

w sprawie  wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

12.06.2015

206

206/2015

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

12.06.2015

207

207/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.06.2015

208

208/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy lokalu użytkowego

16.06.2015

209

209/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.06.2015

210

210/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.06.2015

211

211/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego        

18.06.2015

212

212/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego        

19.06.2015

213

213/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.06.2015

214

214/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego        

19.06.2015

215

215/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

216

216/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

217

217/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

218

218/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

19.06.2015

219

219/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

220

220/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

221

221/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

222

222/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

19.06.2015

223

223/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

19.06.2015

224

224/2015

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

22.06.2015

225

225/2015

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

22.06.2015

226

226/2015

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

24.06.2015

227

227/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 25 czerwca 2015 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

24.06.2015

228

228/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

30.06.2015

229

229/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.06.2015

230

230/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

02.07.2015

231

231/2015

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny biletu wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 27.06.2015r. do 30.08.2015r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

02.07.2015

232

232/2015

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum

02.07.2015

233

233/2015

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

06.07.2015

234

234/2015

w sprawie udzielenia najemcy prawa dysponowania gruntem na cele budowlane

06.07.2015

235

235/2015

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

07.07.2015

236

236/201

w spawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.07.2015

237

237/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.07.2015

238

238/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.07.2015

239

239/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2015

240

240/2015

w spawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2015

241

241/2015

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

10.07.2015

242

242/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

10.07.2015

243

243/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

10.07.2015

244

244/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

13.07.2015

245

245/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.07.2015

246

246/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.07.2015

247

247/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.07.2015

248

248/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

20.07.2015

249

249/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

21.07.2015

250

250/2015

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

21.07.2015

251

251/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.07.2015

252

252/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.07.2015

253

253/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.07.2015

254

254/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.07.2015

255

255/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.07.2015

256

256/2015

w sprawie upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

21.07.2015

257

257/2015

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

21.07.2015

258

258/2015

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

21.07.2015

259

259/2015

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

21.05.2015

260

260/2015

w sprawie upoważnienia osób do doręczania pakietu referendalnego  do głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

21.05.2015

261

261/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.07.2015

262

262/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

24.07.2015

263

263/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.07.2015

264

264/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.07.2015

265

265/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.07.2015

266

266/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.07.2015

267

267/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.07.2015

268

268/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.07.2015

269

269/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.07.2015

270

270/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

28.07.2015

271

271/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

29.07.2015

272

272/2015

w sprawie uznania za bezskuteczne umowy najmu części gruntu komunalnego

29.07.2015

273

273/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stany Cywilnego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

29.07.2015

274

274/2015

w sprawie upoważnienia  Zastępcy Kierownika Urzędu Stany Cywilnego w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

29.07.2015

275

275/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.07.2015

276

276/2015

w sprawie rozwiązania  umowy najmu części gruntu stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

31.07.2015

277

277/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.07.2015

278

278/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

03.08.2015

279

279/2015

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej

05.08.2015

280

280/2015

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej

05.08.2015

281

281/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

05.08.2015

282

282/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

05.08.2015

283

283/2015

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

05.08.2015

284

284/2015

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

05.08.2015

285

285/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06.08.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

06.08.2015

286

286/2015

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta i Gminy Jędrzejów w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania

06.08.2015

287

287/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.08.2015

288

288/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

07.08.2015

289

289/2015

w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia w drodze publicznego losowania składów do obwodowych komisji do spraw Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

10.08.2015

290

290/2015

w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Podchojny 106/1 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Podchojnach

11.08.2015

291

291/2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie miasta i gminy Jędrzejów dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

13.08.2015

292

292/2015

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Jędrzejów na 2016 rok

17.08.2015

293

293/2015

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

17.08.2015

294

294/2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 13 w Prząsławiu

18.08.2015

295

295/2015

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wskazania osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

18.08.2015

296

296/2015

w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym ustanowienia operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

18.08.2015

297

297/2015

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 291/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie miasta i gminy Jędrzejów dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

18.08.2015

298

298/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

19.08.2015

299

299/2015

w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.08.2015

300

300/2015

w sprawie wprowadzenia zmian zapisów w Zarządzeniu Nr 249/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

20.08.2015

301

301/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

20.08.2015

302

302/2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 6 w Jędrzejowie

20.08.2015

303

303/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

20.08.2015

304

304/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.08.2015

305

305/2015

w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona” w Jędrzejowie

21.08.2015

306

306/2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w Referendum Ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

21.08.2015

307

307/2015

 w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

24.08.2015

308

308/2015

w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2020

24.08.2015

309

309/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

25.08.2015

310

310/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28.08.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 9 w Jędrzejowie

26.08.2015

311

311/2015

 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

26.08.2015

312

312/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.08.2015

313

313/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

27.08.2015

314

314/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.08.2015

315

315/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

28.08.2015

316

316/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

31.08.2015

317

317/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

31.08.2015

318

318/2015

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

01.09.2015

319

319/2015

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

02.09.2015

320

320/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.09.2015

321

 

321/2015

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

02.09.2015

322

322/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

02.09.2015

323

323/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania tych sprawach decyzji

02.09.2015

324

324/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania tych sprawach decyzji

02.09.2015

325

325/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

04.09.2015

326

326/2015

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Jędrzejów

04.09.2015

327

327/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych

09.09.2015

328

328/2015

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej

09.09.2015

329

329/2015

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.09.2015

330

330/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.09.2015

331

331/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.09.2015

332

332/2015

w sprawie upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

15.09.2015

333

333/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

16.09.2015

334

334/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.09.2015

335

335/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

23.09.2015

336

336/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników  alimentacyjnych

24.09.2015

337

337/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników  alimentacyjnych

24.09.2015

338

338/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników  alimentacyjnych

24.09.2015

339

339/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.09.2015

340

340/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.09.2015

341

341/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.09.2015

342

342/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.09.2015

343

343/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

30.09.2015

344

344/2015

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.09.2015

345

345/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.09.2015

346

346/2015

 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego

30.09.2015

347

347/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.10.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

02.10.2015

348

348/2015

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu oraz pracowników jednostek, w których utworzone są odrębne obwody głosowania do obwodowych komisji wyborczych

05.10.2015

349

349/2015

w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia w drodze publicznego losowania składów do obwodowych komisji wyborczych

05.10.2015

350

350/2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy

Jędrzejów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 roku

05.10.2015

351

351/2015

w sprawie  powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi  informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

05.10.2015

352

352/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych

05.10.2015

353

353/2015

 w sprawie utworzenia drugiej grupy oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

05.10.2015

354

354/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć nauczania indywidualnego w warunkach szkolnych, godzin zajęć rewalidacyjnych i dla nauczycieli wspomagających w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.10.2015

355

355/2015

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

05.10.2015

356

356/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem za zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

05.10.2015

357

357/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016  w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

05.10.2015

358

358/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2015

359

359/2015

 w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Rakowie

05.10.2015

360

360/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2015

361

361/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2015

362

362/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

05.10.2015

363

363/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2015

364

364/2015

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych na rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

05.10.2015

365

365/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2015

366

366/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego, godzin zajęć rewalidacyjnych i godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

05.10.2015

367

367/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2015/2016

05.10.2016

368

368/2015

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

06.10.2015

369

369/2015

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

06.10.2015

370

370/2015

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Piaskach

06.10.2015

371

371/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

372

372/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

373

373/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

374

374/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

06.10.2015

375

375/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

376

376/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

377

377/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

378

378/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

06.10.2015

379

379/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2015 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

380

380/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

06.10.2015

381

381/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

382

382/2015

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Jasionnie

06.10.2015

383

383/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

384

384/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1-2015/2016 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

385

385/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Łysakowie

06.10.2015

386

386/2015

w sprawie przydzielenia indywidualnych godzin zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

06.10.2015

387

387/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Łysakowie

06.10.2015

388

388/2015

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin zajęć mających na celu pokonanie bariery językowej emigranta uczęszczającego do Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Skroniowie

06.10.2015

389

389/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

390

390/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

391

391/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

392

392/2015

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku

06.10.2015

393

393/2015

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

06.10.2015

394

394/2015

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

06.10.2015

395

395/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

06.10.2015

396

396/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

06.10.2015

397

397/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

398

398/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

399

399/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

400

400/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Rakowie

06.10.2015

401

401/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

402

402/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Rakowie

06.10.2015

403

403/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

404

404/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

06.10.2015

405

405/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

406

406/2015

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Gimnazjum nr 1w Jędrzejowie

06.10.2015

407

407/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

06.10.2015

408

408/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

409

409/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

06.10.2015

410

410/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego  Zespołu  Szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

06.10.2015

411

411/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

06.10.2015

412

412/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

06.10.2015

413

413/2015

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

06.10.2015

414

414/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

09.10.2015

415

415/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego  Zespołu  Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

09.10.2015

416

416/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego  Zespołu  Szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

09.10.2015

417

417/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

12.10.2015

418

418/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.10.2015

419

419/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.10.2015

420

420/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.10.2015

421

421/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.10.2015

422

422/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.10.2015

423

423/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.10.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

13.10.2015

424

424/2014

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Mnichowie

13.10.2015

425

425/2045

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

13.10.2015

426

426/2015

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

13.10.2015

427

427/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

14.10.2015

428

428/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 15.10.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy Placu Tadeusza Kościuszki 9 w Jędrzejowie

15.10.2015

429

429/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 15.10.2015 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od 26.10.2015 roku do dnia 02.11.2015 roku

15.10.2015

430

430/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.10.2015

431

431/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.10.2015

432

432/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.10.2015

433

433/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.10.2015

434

434/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

16.10.2015

435

435/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

22.10.2015

436

436/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.10.2015

437

437/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.10.2015

438

438/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.10.2015

439

439/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.10.2015

440

440/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

22.10.2015

441

441/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.10.2015

442

442/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.10.2015

443

443/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.10.2015

444

444/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.10.2015

445

445/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

28.10.2015

446

446/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych i lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów

28.10.2015

447

447/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29 października 2015 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

29.10.2015

448

448/2015

w sprawie wyrażenia zgody na montaż urządzenia grzewczo – chłodzącego w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

29.10.2015

449

449/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu  dotyczącym przyjęcia Regulaminu wydawania
i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku o wydanie Karty „JEDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz wzoru znaku informacyjnego o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez Partnerów  biorących udział  w Programie

30.10.2015

450

450/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

451

451/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

452

452/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

453

453/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

454

454/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

02.11.2015

455

455/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

02.11.2015

456

456/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

457

457/2015

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

02.11.2015

458

458/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.11.2015

459

459/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.11.2015

460

460/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.11.2015

461

461/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

04.11.2015

462

462/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.11.2015

463

463/2015

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

06.11.2015

464

464/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 09.11.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

06.11.2015

465

465/2015

 w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

10.11.2015

466

466/2015

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku

10.11.2015

467

467/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.11.2015

468

468/2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028

13.11.2015

469

469/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

16.11.2015

470

470/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.11.2015

471

471/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.11.2015

472

472/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

19.11.2015

473

473/2015

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

474

474/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

475

475/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

476

476/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

477

477/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

478

478/2015

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.11.2015

479

479/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.11.2015

480

480/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

27.11.2015

481

481/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

27.11.2015

482

482/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

30.11.2015

483

483/2015

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

03.12.2015

484

484/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

03.12.2015

485

485/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu  dotyczącym przyjęcia Regulaminu wydawania
i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku o wydanie Karty „JEDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz wzoru znaku informacyjnego o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez Partnerów  biorących udział w Programie

03.12.2015

 

486

486/2015

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

04.12.2015

487

487/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

04.12.2015

488

488/2015

w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych

04.12.2015

489

489/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.12.2015

490

490/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzydziestu lat

04.12.2015

491

491/2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

04.12.2015

492

492/2015

w sprawie podania  do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

04.12.2015

493

493/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.12.2015

494

494/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.12.2015

495

495/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.12.2015

496

496/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

10.12.2015

497

497/2015

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

14.12.2015

498

498/2015

w sprawie podania  do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

14.12.2015

499

499/2015

w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

14.12.2015

500

500/2015

w sprawie ustalenia Regulaminu Świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” w 2016r.

15.12.2015

501

501/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.12.2015

502

502/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.12.2015

503

503/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.12.2015

504

504/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.12.2015

505

505/2015

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.12.2015

506

506/2015

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu komunalnego

16.12.2015

507

5072015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.12.2015

508

508/2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

16.12.2015

509

509/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.12.2015

510

510/2015

w sprawie przyznania uczniom „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015

16.12.2015

511

511/2015

w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego

22.12.2015

512

512/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

22.12.2015

513

513/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

22.12.2015

514

514/2015

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

22.12.2015

515

515/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.12.2015

516

516/2015

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

23.12.2015

517

517/2015

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2015

518

518/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2015

519

519/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.12.2015

520

520/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.12.2015

521

521/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.12.2015

522

522/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.12.2015

523

523/2015

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

31.12.2015

524

524/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

31.12.2015

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-12
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)