Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

                                                            2016

 

LP.

 

NR

 

W SPRAWIE

 

Z DNIA

 

1

1/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu  08 .01.2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania 
pn. „Świadczenie usług przewozowych na liniach 1, 3 i C jędrzejowskiej komunikacji miejskiej na terenie  Miasta  Jędrzejów”

07.01.2016

2

2/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na  zorganizowanie obowiązkowych  zajęć  rewalidacyjnych
w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

07.01.2016

3

3/2016

w sprawie zatwierdzenia  aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego  Gimnazjum Nr 1  w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/ 2016

07.01.2016

4

4/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.01.2016

5

5/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.01.2016

6

6/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.01.2016

7

7/2016

w sprawie wyrażenia  zgody na obniżenie cen biletów wstępu podczas ferii zimowych  oraz bezpłatne korzystanie  z obiektu dla członków  Klubu Seniora przy Bibliotece  Miejsko – Gminnej 
w Jędrzejowie

07.01.2016

8

8/2016

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

11.01.2016

9

9/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy  Jędrzejów , na poczet czynszu

12.01.2016

10

10/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12.01.2016

11

11/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego pracy Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
w roku szkolnym 2015/2016

12.01.2016

12

12/2016

 w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na  zorganizowanie obowiązkowych  zajęć  rewalidacyjnych
w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

12.01.2016

13

13/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego pracy Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
w roku szkolnym 2015/2016

12.01.2016

14

14/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5  do arkusza organizacyjnego pracy Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
 w roku szkolnym 2015/2016

12.01.2016

15

15/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego pracy Zespołu Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie w roku szkolnym 2015/2016

12.01.2016

16

16/2016

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie

12.01.2016

17

17/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2015/2016  do arkusza organizacyjnego pracy Szkoły  Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

12.01.2016

18

18/2016

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

12.01.2016

19

19/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na  zorganizowanie obowiązkowych  zajęć  rewalidacyjnych
w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/16

12.01.2016

20

20/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.01.2016

21

21/2016

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków

15.01.2016

22

22/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.01.2016

23

23/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.01.2016

24

24/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.01.2016

25

25/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

26.01.2016

26

26/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

26.01.2016

27

27/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

26.01.2016

28

28/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

26.01.2016

29

29/2016

w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości komunalnej

27.01.2016

30

30/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 grudnia 2016r.

27.01.2016

31

31/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

27.01.2016

32

32/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

27.01.2016

33

33/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

27.01.2016

34

34/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

27.01.2016

35

35/2016

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Placówek Oświatowych – Przedszkolu
w Skroniowie

27.01.2016

36

36/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.01.2016

37

37/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu  Gminy

Jędrzejów

01.02.2016

38

38/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Zespole Placówek Oświatowych – Przedszkolu w Skroniowie w roku szkolnym 2015/2016

01.02.2016

39

39/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkola w Skroniowie na rok szkolny 2015/2016

01.02.2016

40

40/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.02.2016

41

41/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.02.2016

42

42/2016

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 05.02.2016 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność produkcyjną,
na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 20/8, 20/9, 22/8
 i 22/9 o łącznej powierzchni 1.2211ha

01.02.2016

43

43/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.02.2016

44

44/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.02.2016

45

45/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 05.02.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,52m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy
ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

01.02.2016

46

46/2016

w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście
i gminie Jędrzejów w 2016 roku

01.02.2016

47

47/2016

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu regulowanego

03.02.2016

48

48/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

04.02.2016

49

49/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

04.02.2016

50

50/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2
w Jędrzejowie

04.02.2016

51

51/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

04.02.2016

52

52/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

08.02.2016

53

53/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.02.2016

54

54/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

09.02.2016

55

55/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego i udzielenia prawa dysponowania gruntem na cele budowlane

09.02.2016

56

56/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.02.2016

56

56/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.02.2016

57

27/2016

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów
z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06.09.2015r.

15.02.2016

58

58/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

16.02.2016

59

59/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

16.02.2016

60

60/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

16.02.2016

61

61/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

16.02.2016

62

62/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

16.02.2016

63

63/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

16.02.2016

64

64/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7/2015/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

16.02.2016

65

65/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

16.02.2016

66

66/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

19.02.2016

67

67/2016

w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości

19.02.2016

68

68/2016

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miejskim
w Jędrzejowie

22.02.2016

69

69/2016

  w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

23.02.2016                                       

70

70/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

23.02.2016

71

71/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

26.02.2016

72

72/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

29.02.2016

73

73/2016

 w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego

29.02.2016

74

74/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

01.03.2016

75

75/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół – Gimnazjum nr 2
 w Jędrzejowie

01.03.2016

76

76/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

01.03.2016

77

77/2016

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

01.03.2016

78

78/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2016 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

01.03.2016

79

79/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.03.2016

80

80/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

04.03.2016

81

81/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
z działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2015

07.03.2015

82

82/2016

 w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych  pieczątek w Urzędzie Miejskim

07.03.2016

83

83/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

07.03.2016

84

84/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

07.03.2016

85

85/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

07.03.2016

86

86/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

07.03.2016

87

87/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

07.03.2016

88

88/2016

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
 i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.03.2016

89

89/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.03.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,52m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy
ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

11.03.2016

90

90/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2015/2016 w  Gimnazjum nr 1
 w Jędrzejowie

11.03.2016

91

91/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

11.03.2016

92

92/2016

w sprawie przygotowania i  przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

14.03.2016

93

93/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu
17 marca 2016 roku przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w gminie Jędrzejów

17.03.2016

94

94/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

17.03.2016

95

95/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

17.03.2016

96

96/2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

17.03.2016

97

97/2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

17.03.2016

98

98/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.03.2016

99

99/2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

 

21.03.2016

100

100/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

24.03.2016

101

101/2016

w sprawie udzielenia  bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

29.03.2016

102

102/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2016

103

103/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2016

104

104/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2016

105

105/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.03.2016

106

106/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.03.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

29.03.2016

107

107/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

29.03.2016

108

108/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.03.2016

109

109/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

30.03.2016

110

110/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydatów na stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

30.03.2016

111

111/2016

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

04.04.2016

112

112/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 08.04.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 56,50 m2,

mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy
ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

06.04.2016

113

113/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.04.2016

114

114/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół -  Szkole Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

07.04.2016

115

115/2016

w sprawie zatwierdzenia aneks u nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie na rok szkolny 2015/2016

07.04.2016

116

116/2016

 w sprawie obniżenie ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

08.04.2016

117

117/2016

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu od 1 maja 2016r. do 30 października 2016r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” filia w Jędrzejowie

11.04.2016

118

118/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

11.04.2016

119

119/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

11.04.2016

120

120/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

11.04.2016

121

121/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

11.04.2016

122

122/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2015

12.04.2016

123

123/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

12.04.2016

124

124/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14.04.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Jędrzejów”

14.04.2016

125

125/2016

w sprawie wyrażenia na przeprowadzenie remontu zabudowanej nieruchomości  komunalnej

15.04.2016

126

126/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

15.04.2016

127

127/2016

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej
w celu naboru kandydatów na stanowiska podinspektora
w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

20.04.2016

128

128/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.04.2016

129

129/2016

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów
z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

22.04.2016

130

130/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników
w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

25.04.2016

131

131/2016

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

25.04.2016

132

132/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.04.2016

133

133/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.04.2016

134

134/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.04.2016

135

135/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

25.04.2016

136

136/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

26.04.2016

137

137/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.04.2016

138

138/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 06.05.2016 roku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 53,52m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

29.04.2016

139

139/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.04.2016

140

140/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.04.2016

141

141/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.04.2016

142

142/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

05.05.2016

143

143/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.05.2016

144

144/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

05.05.2016

145

145/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2016 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

06.05.2016

146

146/2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowiska handlowego przy ul. Cmentarnej w Jędrzejowie

10.05.2016

147

147/2016

 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta i gminy za I kwartał 2016r.

11.05.2016

148

148/2016

w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.05.2016

149

149/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

11.05.2016

150

150/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

11.05.2016

151

151/2016

w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.05.2016

152

152/2016

w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

13.05.2016

153

153/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

13.05.2016

154

154/2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

16.05.2016

155

155/2016

w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.05.2016

156

156/2016

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

16.05.2016

157

157/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20.05.2016 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej  56,50m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

 

16.05.2016

158

158/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20.05.2016 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej  45,25m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie

 

16.05.2016

159

159/2016

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

17.05.2016

160

160/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.05.2016

161

161/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

18.05.2016

162

162/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

 

23.05.2016

163

163/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie gruntu komunalnego

23.05.2016

164

164/2016

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

 

23.05.2016

165

165/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.05.2016

166

166/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

 

24.05.2016

167

167/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

25.05.2016

168

168/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych
w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

25.05.2016

169

169/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.05.2016

170

170/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.05.2016

171

171/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.05.2016

172

172/2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

27.05.2016

173

173/2016

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2016/2017

27.05.2016

174

174/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

30.05.2016

175

175/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2015 r.

30.05.2016

176

176/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

177

177/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

178

178/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

179

179/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

180

180/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

181

181/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.06.2016

182

182/2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

01.06.2016

183

183/2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

01.06.2016

184

184/2016

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

01.06.2016

185

185/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.06.2016

186

186/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

06.06.2016

187

187/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

06.06.2016

188

188/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2016

189

189/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2016

190

190/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2016

191

191/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2016

192

192/2016

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2016 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.06.2016

193

193/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.06.2016

194

194/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.06.2016

195

195/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

13.06.2016

196

196/2016

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 25.06.2016r. do 28.08.2016r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

13.06.2016

197

197/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

13.06.2016

198

198/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

14.06.2016

199

199/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

w Piaskach

15.06.2016

200

200/2016

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

16.06.2016

201

201/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

 

16.06.2016

202

202/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 23.06.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym
w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 34 w Jędrzejowie

 

16.06.2016

203

203/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 24.06.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 87,85m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym
w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego 3 w Jędrzejowie

 

16.06.2016

204

204/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 24.06.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres trzech lat stanowiska handlowego oznaczonego numerem 3 przy cmentarzu  położonym
w Jędrzejowie przy ulicy  Cmentarnej

16.06.2016

205

205/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20.06.2016 r.  postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
pn.” Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

17.06.2016

206

206/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

20.06.2016

207

207/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

21.06.2016

208

208/2016

w sprawie powołania  komisji przetargowej do przeprowadzenia w  dniu 23.06.2016 r. postępowania
o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n: „ Przebudowa dróg gminnych  w ciągu ulic: S. Konarskiego , Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja , Słodowej, Zamoście, Wspólnej, Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej

 i Cichej w Jędrzejowie- ETAP I”

22.06.2016

209

 

 

209/2016

 

 

 

 

 

w sprawie powołania  komisji przetargowej do przeprowadzenia  w dniu 23.06.2016 r. postępowania

o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n: „ Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu  Gminy Jędrzejów  wraz

z prowadzeniem działań adopcyjnych „

22.06.2016

 

 

210

210/2016

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części  gruntu komunalnego.

 

23.06.2016

211

211/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego.

24.06.2016

212

212/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu 30 czerwca 2016  przetargu ustnego nieograniczonego  na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni  użytkowej 56,50 m2 mieszczącego się w budynku komunalnym położonym

przy ul. 11 Listopada 101 w Jędrzejowie.

24.06.2016

213

213/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego.

27.06.2016

214

214/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok.

28.06.2016

215

215/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

29.06.2016

216

216/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

29.06.2016

217

217/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

29.06.2016

218

218/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

29.06.2016

219

219/2016

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac  remontowych polegających na wymianie okna na zapleczu lokalu  użytkowego stanowiącego  własność Gminy Jędrzejów mieszczącego się w budynku  komunalnym położonym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada  101

29.06.2016

220

220/2016

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu  części gruntu komunalnego

29.06.2016

221

221/2016

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

30.06.2016

222

222/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

06.07.2016

223

223/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.07.2016

224

224/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.07.2016

225

225/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

226

226/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

227

227/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

228

228/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

229

229/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

230

230/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

231

231/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

232

232/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

233

233/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

234

234/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

235

235/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

236

236/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

237

237/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

238

238/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

239

239/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

240

240/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

241

241/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.07.2016

242

242/216

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

08.07.2016

243

243/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu 14.07.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

08.07.2016

244

244/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.07.2016

245

245/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie  nieruchomości komunalnej

13.07.2016

246

246/2016

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa wsi Węgleniec

14.07.2016

247

247/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzydziestu lat

15.07.2016

248

248/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

25.07.2016

249

249/2016

w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona” w Jędrzejowie

27.07.2016

250

250/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,  prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

01.08.2016

251

251/2016

w sprawie powołania Komisji do opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021

01.08.2016

252

252/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

01.08.2016

253

253/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

01.08.2016

254

254/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania

01.08.2016

255

255/2016

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego

01.08.2016

256

256/2016

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

01.08.2016

257

257

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

258

258/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

259

259/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

260

260/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

261

261/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

262

262/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

08.08.2016

263

263/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.08.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

08.08.2016

264

264/2016

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

08.08.2016

265

265/2016

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

08.08.2016

266

266/2016

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

08.08.2016

267

267/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.08.2016

268

268/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

09.08.2016

269

269/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

10.08.2016

270

270/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.08.2016

271

271/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

10.08.2016

272

272/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.08.2016

273

273/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.08.2016

274

274/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

10.08.2016

275

275/2016

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

10.08.2016

276

276/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

10.08.2016

277

277/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

10.08.2016

278

278/2016

w sprawie wyznaczenia likwidatora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie oraz określenia czynności likwidacyjnych

11.08.2016

279

279/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

12.08.2016

280

280/2016

w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego i od nieruchomości  od osób fizycznych  w sołectwie  Węgleniec

17.08.2016

281

281/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.08.2016

282

282/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.08.2016

283

283/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu

02.09.2016 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  na wynajem lokalu użytkowego  o powierzchni użytkowej  16,00 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym  położonym przy ul. 11 Listopada  34 w Jędrzejowie

18.08.2016

284

284/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu

02.09.2016 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  na wynajem lokalu użytkowego  o powierzchni  użytkowej  87,85 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym  położonym przy ul. Daszyńskiego  3 w Jędrzejowie

18.08.2016

285

285/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

18.08.2016

286

286/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

18.08.2016

287

287/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.08.2016

288

288/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

18.08.2016

289

289/2016

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności  związanych
z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie

19.08.2016

290

290/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

22.08.2016

291

291/2016

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

22.08.2016

292

292/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

23.08.2016

293

293/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

23.08.2016

294

294/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

23.08.2016

295

286/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

 

23.08.2016

296

296/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie  umowy najmu części gruntu komunalnego

24.08.2016

297

297/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.08.2016

298

298/2016

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

26.08.2016

299

299/2016

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

29.08.2016

300

300/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

30.08.2016

301

301/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

30.08.2016

302

302/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

01.09.2016

303

303/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.09.2016

304

304/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.09.2016

305

305/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.09.2016

306

306/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

02.09.2016

307

307/2016

w sprawie utworzenia siódmego oddziału dla dzieci trzyletnich w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie

02.09.2016

308

308/2016

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Jędrzejów

05.09.2016

309

309/2016

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
z terenu miasta i gminy Jędrzejów

05.09.2016

310

310/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

311

311/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

312

312/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Szkole Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

313

313/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Gimnazjum nr 1
w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

314

314/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do i ze szkoły w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

05.09.2016

315

315/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć logopedycznych w Szkole  Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

316

316/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

05.09.2016

317

317/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

05.09.2016

318

318/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podchojnach

05.09.2016

319

319/2016

w sprawie  przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

05.09.2016

320

320/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2016 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

321

321/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Rakowie

05.09.2016

322

322/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1  do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

323

323/2016

w sprawie  przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły oraz opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz i zajęcia szkolne w Szkole Podstawowej w Jasionnie

05.09.2016

324

324/2016

w sprawie  przydzielenia godzin  indywidualnych zajęć rewalidacyjnych  w Szkole Podstawowej w Jasionnie

05.09.2016

325

325/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć logopedycznych w Szkole  Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

326

326/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2016  do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

327

327/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jasionnie

05.09.2016

328

328/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

329

329/2016

w sprawie  przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły oraz opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz i zajęcia szkolne w Zespole Placówek Oświatowych -  Szkole Podstawowej w Skroniowie

05.09.2016

330

330/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

331

331/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Placówek Oświatowych -  Przedszkolu w Skroniowie

05.09.2016

332

332/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych – Przedszkola w Skroniowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

333

333/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2
w Jędrzejowie

05.09.2016

334

334/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

335

335/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2
w Jędrzejowie

05.09.2016

336

336/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

337

337/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 3/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

338

338/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do i ze szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

05.09.2016

339

339/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 4/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

340

340/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 5/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

341

341/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 6/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

342

342/2016

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

05.09.2016

343

343/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3
w Jędrzejowie

05.09.2016

344

344/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

345

345/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

346

346/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

347

347/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

348

348/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

349

349/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

350

350/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

351

351/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

352

352/2016

w sprawie  przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć  rewalidacyjnych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Jędrzejowie

05.09.2016

353

353/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

354

354/2016

w sprawie  przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na okres III etapu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

05.09.2016

355

355/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

356

356/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

357

357/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

358

358/2016

 w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

 

05.09.2016

359

359/2016

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

05.09.2016

360

360/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

361

361/2016

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Piaskach

05.09.2016

362

362/2016

w sprawie utworzenia trzeciej grupy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Piaskach

05.09.2016

363

363/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Piaskach na rok szkolny 2016/2017

05.09.2016

364

364/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Łysakowie na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

365

365/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

366

366/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 1-2016/2017 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 3  w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

367

367/2016

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mnichowie w formie elektronicznej

06.09.2016

368

368/2016

w sprawie  przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć  rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

06.09.2016

369

369/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 7/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

370

370/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

06.09.2016

371

371/2016

w sprawie  przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
 na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

06.09.2016

372

372/2016

w sprawie  przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych  indywidualnych zajęć  rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

06.09.2016

373

373/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu  Nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

06.09.2016

374

374/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

08.09.2016

375

375/2016

w sprawie określenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwie Węgleniec

08.09.2016

376

376/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.09.2016

377

377/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

12.09.2016

378

378/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.09.2016

379

379/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

14.09.2016

380

380/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

14.09.2016

381

381/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.09.2016

382

382/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.09.2016

383

383/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.09.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+359 do 0+980 – na działce o nr ewid. 501/5 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

20.09.2016

384

384/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2016

385

385/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2016

386

386/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

22.09.2016

387

387/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.09.2016

388

388/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

23.09.2016

389

389/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych  - Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na rok szkolny 2016/2017

23.09.2016

390

390/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych  - Przedszkola w Prząsławiu na rok szkolny 2016/2017

23.09.2016

391

391/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

23.09.2016

392

392/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

23.09.2016

393

393/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Łysakowie

23.09.2016

394

394/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z logopedą w Gimnazjum nr 1
w Jędrzejowie

23.09.2016

395

395/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

23.09.2016

396

396/2016

w sprawie przydzielenia godzin zajęć nauczania indywidualnego na rok szkolny 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie

23.09.2016

397

397/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017  

23.09.2016

398

398/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie obowiązkowych indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

23.09.2016

399

399/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017  

23.09.2016

400

400/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.09.2016

401

401/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.09.2016

402

402/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.09.2016

403

403/2016

w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jędrzejów

29.09.2016

404

404/2016

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

29.09.2016

405

405/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

30.09.2016

406

406/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.09.2016

407

407/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzydziestu lat

30.09.2016

408

408/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

04.10.2016

409

409/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

410

410/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

411

411/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

412

412/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.10.2016

413

413/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

414

414/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

415

415/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

416

416/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

417

417/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

418

418/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

419

419/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

420

420/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

421

421/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

422

422/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

423

423/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

424

424/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

425

425/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

426

426/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

427

427/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

428

428/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

429

429/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

430

430/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

05.10.2016

431

431/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

432

432/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.10.2016

433

433/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 07.10.2016r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

06.10.2016

434

434/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 14.10.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ul. Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 26.10.2016 roku do dnia 02.11.2016 roku

07.10.2016

435

435/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

10.10.2016

436

436/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.10.2016

437

437/2016

w sprawie powołania „Komitetu Rewitalizacji” do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”

10.10.2016

438

438/2016

w sprawie powołania „Zespołu do spraw ciepłownictwa” współpracującego przy przygotowaniu  postępowania przetargowego na dzierżawę i modernizację sieci  ciepłowniczej na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

10.10.2016

439

439/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

10.10.2016

440

440/2016

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia od dnia  10.10.2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów”

10.10.2016

441

441/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

10.10.2016

442

442/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.10.2016

443

443/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

 

11.10.2016

444

444/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.10.2016

445

445/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

11.10.2016

446

446/2016

w sprawie powołania komisji odbiorowej  do przeprowadzenia odbioru końcowego

11.10.2016

447

447/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.10.2016

448

448/2016

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

12.10.2016

449

449/2016

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jędrzejów w okresie zimowym 2016/2017

13.10.2016

450

450/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  w dniu 21.10.2016 roku przetargu ustnego ograniczonego  do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Potok Mały jako działka  Nr 272/2 o powierzchni 3.6091 ha

13.10.2016

451

451/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

13.10.2016

452

452/2016

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych  z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola szkoły oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy  wychowania przedszkolnego  lub ośrodka umożliwiającego  realizację rocznego przygotowania przedszkolnego  lub obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki w przypadku  zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców , opiekunów lub opiekunów prawnych

14.10.2016

453

453/2016

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

14.10.2016

454

454/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.10.2016

455

455/2016

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

17.10.2016

456

456/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.10.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Cmentarnej w Jędrzejowie – etap I”

18.10.2016

457

457/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.10.2016

458

458/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.10.2016

459

459/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.10.2016

460

460/2016

w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej
i celowej przyznanej Zakładowi Usług Komunalnych w Jędrzejowie

20.10.2016

461

461/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego

20.10.2016

462

462/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

24.10.2016

463

463/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26.10.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn; „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

 

25.10.2016

464

464/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

 

25.10.2016

465

465/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

 

25.10.2016

466

466/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Piaskach

 

25.10.2016

467

467/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Mnichowie

 

25.10.2016

468

468/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2016/2017

 

25.10.2016

469

469/2016

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w Szkole Podstawowej       
w Łysakowie

 

25.10.2016

470

470/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

 

25.10.2016

471

471/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkól w Jędrzejowie

 

25.10.2016

472

472/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

 

25.10.2016

473

473/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

25.10.2016

474

474/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

26.10.2016

475

475/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

27.10.2016

476

476/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.10.2016

477

477/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.10.2016

478

478/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.10.2016

479

479/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2016

480

481/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 04.11.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn; „ Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

02.11.2016

481

481/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

03.11.2016

482

482/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.11.2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

03.11.2016

483

483/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.11.2016

484

484/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej w celu wykonania robót budowlanych

07.11.2016

485

485/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.11.2016

486

486/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.11.2016

487

487/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

07.11.2016

488

488/2016

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

07.11.2016

489

489/2016

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

07.11.2016

490

490/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.11.2016

491

491/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
w Zespole Szkół w Jędrzejowie

 

10.11.2016

492

492/2016

 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

 

10.11.2016

493

493/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

 

10.11.2016

494

494/2016

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2018

 

15.11.2016

495

495/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.11.2016

496

496/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.11.2016

497

497/2016

w sprawie zawarcia najmu części gruntu komunalnego

16.11.2016

498

498/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

 

16.11.2016

499

499/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

 

16.11.2016

500

500/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16.11.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Świadczenie usług przewozowych na liniach 1, 3 i C jędrzejowskiej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jędrzejów”

 

16.11.2016

501

501/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2016/2017

 

16.11.2016

502

502/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2016/2017

 

16.11.2016

503

503/2016

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie

 

16.11.2016

504

504/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

18.11.2016

505

505/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

21.11.2016

506

506/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.11.2016

507

507/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

22.11.2016

508

508/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.11.2016

509

509/2016

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

22.11.2016

 510

510/2016

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości)

22.11.2016

511

511/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

23.11.2016

512

512/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2016

513

513/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2016

514

514/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2016

515

515/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

23.11.2016

516

516/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.11.2016

517

517/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.11.2016

518

518/2016

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

24.11.2016

519

519/2016

w sprawie powołania komisji do wypracowania stanowiska w zakresie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 

24.11.2016

520

520/2016

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Jędrzejowie

 

24.11.2016

521

521/2016

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

 

24.11.2016

522

522/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej

28.11.2016

523

523/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok  szkolny 2016/2017

28.11.2016

524

524/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad wykorzystywania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

 

28.11.2016

525

525/2016

w sprawie przyznania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz innych form doskonalenia nauczycieli

 

28.11.2016

526

526/2016

w sprawie przyznania uczniom „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia  w roku szkolnym 2015/2016

 

28.11.2016

527

527/2016

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

29.11.2016

528

528/2016

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

29.11.2016

529

529/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

02.12.2016

530

530/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.12.2016r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem  działań adopcyjnych”

 

02.12.2016

531

531/2016

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

 

02.12.2016

532

532/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

02.12.2016

533

533/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.12.2016 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 51/5 o powierzchni 0.5215 ha i 55/5 o powierzchni 0.4446ha

 

05.12.2016

534

534/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.12.2016 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Potok Mały jako działka nr 272/2 o powierzchni
3.6091 ha

05.12.2016

535

535/2016

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Jędrzejów oraz jej jednostek organizacyjnych

05.12.2016

536

536/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzydziestu lat

 

05.12.2016

537

537/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

 

05.12.2016

538

538/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

 

05.12.2016

539

539/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

06.12.2016

540

540/2016

w sprawie wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki „Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

06.12.2016

541

541/2016

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.12.2016

542

542/2016

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Mnichowie

08.12.2016

543

543/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mnichowie na rok 2016/2017

08.12.2016

544

544/2016

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Jędrzejowie

08.12.2016

545

545/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok 2016/2017

08.12.2016

546

546/2016

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

13.12.2016

547

547/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

14.12.2016

548

548/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

14.12.2016

549

549/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.12.2016

550

550/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.12.2016

551

551/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.12.2016

552

552/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.12.2016

553

553/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

16.12.2016

554

554/2016

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

16.12.2016

555

555/2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16.12.2016

556

556/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.12.2016

557

557/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.12.2016

558

558/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.12.2016

559

559/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.12.2016

560

560/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

23.12.2016

561

561/2016

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

23.12.2016

562

562/2016

 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

27.12.2016

563

563/2016

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usług związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w „ Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” w 2017r.

27.12.2016

564

564/2016

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.12.2016

565

565/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  wynajem części gruntu komunalnego

27.12.2016

566

566/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  wynajem części gruntu komunalnego

27.12.2016

567

567/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  rozwiązanie umowy najmu  części gruntu komunalnego

29.12.2016

568

568/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  rozwiązanie umowy najmu  części gruntu komunalnego

29.12.2016

569

569/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.12.2016

570

570/2016

w sprawie wyrażenia zgody na  wynajem części gruntu komunalnego

29.12.2016

571

571/2016

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.12.2016

572

572/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

29.12.2016

573

573/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

29.12.2016

574

574/2016

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

29.12.2016

575

575/2016

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

30.12.2016

576

576/2016

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

30.12.2016

577

577/2016

w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

30.12.2016

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2017-01-10
Data publikacji:
2017-01-10
Data ostatniej zmiany:
2017-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)