Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

                                                       2017

LP.

NR

W SPRAWIE

Z DNIA

1

1/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie

05.01.2017

2

2/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne stanowisko kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

12.01.2017

3

3/2017

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu dla członków Klubu Seniora przy Bibliotece
Miejsko – Gminnej w Jędrzejowie

12.01.2017

4

4/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23.01.2017

5

5/2017

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

24.01.2017

6

6/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydatów na stanowiska podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

24.01.2017

7

7/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.01.2017

8

8/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

31.01.2017

9

9/2017

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2017 roku

31.01.2017

10

10/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu  dotyczącym przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku
o wydanie Karty „JEDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz wzoru znaku informacyjnego o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez Partnerów  biorących udział w Programie

02.02.2017

11

11/2017

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

02.02.2017

12

12/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.02.2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

02.02.2017

13

13/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

06.02.2017

14

14/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.02.2017 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 20/9, 22/9 o łącznej powierzchni 0.6670ha

06.02.2017

15

15/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.02.2017

16

16/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.02.2017

17

17/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

06.02.2017

18

18/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

06.02.2016

19

19/2017

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017  zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.02.2017

20

20/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

07.02.2017

21

21/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

08.02.2017

22

22/2017

w  sprawie udzielenia upoważnienia do  podpisywania korespondencji pozostającej we właściwości samodzielnego stanowiska do spraw Promocji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

09.02.2017

23

23/2017

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień
i zawiadomień o stanie salda

14.02.2017

24

24/2017

w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów  w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

14.02.2017

25

25/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej łączącej wynajmowane lokale stanowiące własność Gminy Jędrzejów

14.02.2017

26

26/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

20.02.2017

27

27/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 577/16 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

20.02.2017

28

28/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie altany nietrwale związanej z gruntem na dzierżawionej części nieruchomości komunalnej

21.02.2017

29

29/2017

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
z terenu miasta i gminy Jędrzejów

21.02.2017

30

30/2017

w sprawie przygotowania organu administracji samorządowej Miasta i Gminy Jędrzejów w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

21.02.2017

31

31/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.02.2017

32

32/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.02.2017

33

33/2017

w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie miasta
 i gminy Jędrzejów

27.02.2017

34

34/2017

w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

27.02.2017

35

35/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

27.02.2017

36

36/2017

w sprawie wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki „Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

28.02.2017

37

37/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

02.03.2017

38

38/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

02.03.2017

39

39/2017

w sprawie wyrażenia zgody na części gruntu komunalnego

03.03.2017

40

40/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

06.03.2017

41

41/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

06.03.2017

42

42/2017

w sprawie wyrażenie zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

06.03.2017

43

43/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.03.2017

44

44/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

09.03.2017

45

45/2017

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

09.03.2017

46

46/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

14.03.2017

47

47/2017

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

14.03.2017

48

48/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

49

49/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia 
w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

50

50/2017

 w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

14.03.2017

51

51/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

52

52/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego  na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

14.03.2017

53

53/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

54

54/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

14.03.2017

55

55/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

56

56/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej
w Rakowie

14.03.2017

57

57/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Rakowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

58

58/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

14.03.2017

59

59/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 10 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

60

60/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

14.03.2017

61

61/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

14.03.2017

62

62/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

63

63/2017

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jędrzejów

15.03.2017

64

64/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  w dniu 17.03.2017r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej ( Nr 328029), Klonowej ( nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr328069) w Jędrzejowie od km0+000 do km 0+402 – na działkach o nr ewid. 447,499,445 i 481/2” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

16.03.2017

65

65/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Piaskach w roku szkolnym 2016/2017

16.03.2017

66

66/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.03.2017

67

67/2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

20.03.2017

68

38/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  w dniu 22.03.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Zakup tłucznia drogowego
 i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

20.03.2017

69

69/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie za rok 2016

21.03.2017

70

70/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

21.03.2017

71

71/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.03.2017

72

72/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

21.03.2017

73

73/2017

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1998 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

22.03.2017

74

74/2017

w sprawie powołania komisji do zarchiwizowania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 i 30 listopada 2014 roku

22.03.2017

75

75/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowej wpłaty opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

24.03.2017

76

76/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie odsetek naliczonych na skutek nieterminowej wpłaty opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

24.03.2017

77

77/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Rakowie
na rok szkolny 2016/2017

24.03.2017

78

78/2017

w sprawie  powołania  Komisji  Rekrutacyjnej w celu naboru  kandydata na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego  Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

28.03.2017

79

79/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie
nieruchomości komunalnej

30.03.2017

80

80/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie
nieruchomości komunalnej

30.03.2017

81

81/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie
nieruchomości komunalnej

30.03.2017

82

82/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie
nieruchomości komunalnej

30.03.2017

83

83/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.03.2017

84

84/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

30.03.2017

85

85/2017

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych
kart „JĘDRZEJÓW PRO”

30.03.2017

86

86/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

31.03.2017

87

87/2017

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

31.03.2017

88

88/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.04.2017

89

89/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2017

90

90/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

03.04.2017

91

91/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2017

92

92/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2017

93

93/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2017

94

94/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.04.2017

95

95/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pawilonu handlowego usytuowanego na gruncie komunalnym

04.04.2017

96

96/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

04.04.2017

97

97/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.04.2017

98

98/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.04.2017

99

99/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

04.04.2017

100

100/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.04.2017

101

101/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

06.04.2017

102

102/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.04.2017

103

103/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

07.04.2017

104

104/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

07.04.2017

105

105/2017

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów Jubileuszu 800-lecia przybycia Bł. Wincentego kadłubka
do Jędrzejowa

07.04.2017

106

106/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11.04.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – ETAP – II”, realizowanego
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

10.04.2017

107

107/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3  w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

10.04.2017

108

108/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 21.04.2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 133,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie

12.04.2017

109

109/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 21.04.2017 roku przetargu ustnego ograniczonego  do podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na wydzierżawienie na  okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach  ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 20/9 i 22/9
o łącznej powierzchni 0.6670ha

12.04.2017

110

110/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

12.04.2017

111

111/2017

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

14.04.2017

112

112/2017

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
w 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

18.04.2017

113

113/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

20.04.2017

114

114/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

20.04.2017

115

115/2017

w sprawie wyrażenia zgody na utwardzenie terenu i wylanie płyty betonowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

20.04.2017

116

116/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

21.04.2017

117

117/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

21.04.2017

118

118/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

21.04.2017

119

119/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 10 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

21.04.2017

120

120/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego oraz godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Jasionnie

21.04.2017

121

121/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2  do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jasionnie
na rok szkolny 2016/2017

21.04.2017

122

122/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

27.04.2017

123

123/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

27.04.2017

124

124/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.04.2017

125

125/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

28.04.2017

126

126/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

28.04.2017

127

127/2017

w sprawie upoważnienia pracownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

z zakresu pomocy społecznej

04.05.2017

128

128/2017

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie i Szkoły Podstawowej
nr 5 w Jędrzejowie

08.05.2017

129

129/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11.05.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

09.05.2017

130

130/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

09.05.2017

131

131/2017

w  sprawie pozyskiwania i obsługi inwestorów

09.05.2017

132

132/2017

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

09.05.2017

133

133/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

12.05.2017

134

134/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

12.05.2017

135

135/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

12.05.2017

136

136/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.05.2017

137

137/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

12.05.2017

138

138/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

12.05.2017

139

139/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 10.10.2016r. w sprawie powołania „Zespołu do spraw ciepłownictwa” współpracującego przy przygotowaniu postępowania przetargowego na dzierżawę i modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów

15.05.2017

140

140/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

15.05.2017

141

141/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

15.05.2017

142

142/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Piaskach

15.05.2017

143

143/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

18.05.2017

144

144/2017

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie
z obiektu od 1 kwietnia 2017r. do 30listopada 2017r. dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” filia
w Jędrzejowie

18.05.2017

145

145/2017

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

22.05.2017

146

146/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.05.2017r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

23.05.2017

147

147/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „ Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki ( Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni  integracji  społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacji przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”

23.05.2017

148

148/2017

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok

25.05.2017

149

149/2017

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej

25.05.2017

150

150/2017

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej

29.05.2017

151

151/2017

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok  szkolny 2017/2018

29.05.2017

152

152/2017

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

31.05.2017

153

153/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2017

154

154/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny biletu wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 24.06.2017r. do 27.08.2017r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

02.06.2017

155

155/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

02.06.2017

156

156/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

02.06.2017

157

157/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

02.06.2017

158

158/2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

05.06.2017

159

159/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.06.2017

160

160/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.06.2017

161

161/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.06.2017

162

162/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 07.06.2017r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

07.06.2017

163

163/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2017

164

164/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2017

165

165/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2017

166

166/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2017

167

167/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

168

168/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

169

169/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

170

170/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

171

171/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

172

172/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

08.06.2017

173

173/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 07.06.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

08.06.2017

174

174/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2016

13.06.2017

175

175/2017

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2017

176

176/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 23.06.2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 133,00m2, mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. Bolesława Chrobrego 1 w Jędrzejowie

14.06.2017

177

177/2017

w  sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

14.06.2017

178

178/2017

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn.
„ Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki( Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku Jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz  realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”

14.06.2017

179

179/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.06.2017

180

180/2017

w sprawie w uchylenia zarządzenia dotyczącego zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, szkoły oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

19.06.2017

181

181/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.06.2017

182

182/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.06.2017

183

183/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 23.06.2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

21.06.2017

184

184/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na ustawienie automatów

do sprzedaży na wynajmowanym gruncie komunalnym

21.06.2017

185

185/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

26.06.2017

186

186/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

26.06.2017

187

187/2017

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów Jubileuszu 800 – lecia przybycia Bł. Wincentego Kadłubka
do Jędrzejowa

28.06.2017

188

188/2017

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

28.06.2017

189

189/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

30.06.2017

190

190/2017

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

30.06.2017

191

191/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.06.2017

192

192/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.06.2017

193

193/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

30.06.2017

194

194/2017

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Jędrzejów

30.06.2017

195

195/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

04.07.2017

196

196/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

04.07.2017

197

197/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 10 lat

04.07.2017

198

198/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2017

199

199/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej

05.07.2017

200

200/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

201

201/2017

w sprawie zawarcia  umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

202

202/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

05.07.2017

203

203/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

204

204/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

205

205/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

206

206/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2017

207

207/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2017

208

208/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2017

209

209/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

06.07.2017

210

210/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 30 lat

06.07.2017

211

211/2017

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

10.07.2017

212

212/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

10.07.2017

213

213/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.07.2017

214

214/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.07.2017

215

215/2017

w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

10.07.2017

216

216/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

11.07.2017

217

217/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

11.07.2017

218

218/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.07.2017

219

219/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.07.2017

220

220/2017

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

18.07.2017

221

221/2017

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

18.07.2017

222

222/2017

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

20.07.2017

223

223/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. komunalnych
 w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

21.07.2017

224

224/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

24.07.2017

225

225/2017

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

25.07.2017

226

226/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

27.07.2017

227

227/2017

 w sprawie ustalenia służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

27.07.2017

228

228/2017

 w sprawie ustalenia służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

27.07.2017

229

229/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

31.07.2017

230

230/2017

w sprawie powołania komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w infrastrukturze komunalnej

31.07.2017

231

231/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

02.08.2017

232

232.2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

02.08.2017

233

233/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

02.08.2017

234

234/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu

na nieruchomości komunalnej

02.08.2017

235

235/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu
na nieruchomości komunalnej

02.08.2017

236

236/2017

 w sprawie powołania komisji  przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 07.08.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

04.08.2017

237

237/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.08.2017

238

238/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac  remontowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

07.08.2017

239

239/2017

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

07.08.2017

240

240/2017

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa wsi Wilanów

08.08.2017

241

241/2017

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania remontów oraz zaliczania poniesionych przez najemców nakładów w lokalach użytkowych oraz pawilonach handlowych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

09.08.2017

242

242/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.08.2017

243

243/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.08.2017

244

244/2017

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości komunalnej

09.08.2017

245

245/2017

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Jędrzejowie

09.08.2017

246

246/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 188/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

17.08.2017

247

247/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

17.08.2017

248

248/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

249

249/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

250

250/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

251

251/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

252

252/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

253

253/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

254

254/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

255

255/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

256

256/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

257

257/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia  procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

17.08.2017

258

258/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 18.08.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ”Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

17.08.2017

259

259/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2017

260

260/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

22.08.2017

261

261/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 22.08.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego
w ciągu ulicy Okrzei (etap I) oraz oświetlenia parku przy ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie”

22.08.2017

262

262/2017

w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Wilanów

22.08.2017

263

263/2017

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

22.08.2017

264

264/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.08.2017

265

265/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.08.2017

266

266/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.08.2017

267

267/2017

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

24.08.2017

268

268/2017

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej

28.08.2017

269

269/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.08.2017

270

270/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

29.08.2017

271

271/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie pieca gazowego w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

29.08.2017

272

272/2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 237/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

29.08.2017

273

273/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2017

274

274/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.08.2017

275

275/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.08.2017

276

276/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej

30.08.2017

277

277/2017

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnych

30.08.2017

278

278/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

31.08.2017

279

279/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.08.2017

280

280/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

01.09.2017

281

281/2017

w sprawie udzielenia najemcy prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

06.09.2017

282

282/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

06.09.2017

283

283/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Rakowie

06.09.2017

284

284/2017

w sprawie  przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Rakowie

06.09.2017

285

285/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej w Rakowie

06.09.2017

286

286/2017

 w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego w Zespole Placówek Oświatowych
w Prząsławiu

06.09.2017

287

287/2017

w sprawie  przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

06.09.2017

288

288/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu

06.09.2017

289

289/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jasionnie

06.09.2017

290

290/2017

w sprawie  przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Jasionnie

06.09.2017

291

291/2017

w sprawie  przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Jasionnie

06.09.2017

292

292/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Jasionnie

06.09.2017

293

293/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu
do i ze szkoły oraz opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz i zajęcia szkolne w Szkole Podstawowej w Jasionnie

 

06.09.2017

294

294/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych
w Szkole Podstawowej w Jasionnie

 

06.09.2017

295

295/2017

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego obowiązku przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie

 

06.09.2017

296

296/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

06.09.2017

297

297/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
 w Jędrzejowie

 

06.09.2017

298

298/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

 

06.09.2017

299

299/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie w roku szkolnym 2017/2018

 

06.09.2017

300

301/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie w roku szkolnym 2017/2018

 

06.09.2017

301

301/2017

w sprawie  przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

06.09.2017

302

302/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Piaskach

06.09.2017

303

303/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej w Piaskach

06.09.2017

304

304/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Piaskach

06.09.2017

305

305/2017

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzeniu dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rakowie w formie elektronicznej

 

06.09.2017

306

306/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

06.09.2017

307

307/2017

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Jędrzejów

 

06.09.2017

308

308/2017

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Jędrzejów

06.09.2017

309

309/2017

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, szkoły oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

06.09.2017

310

310/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

08.09.2017

311

311/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

08.09.2017

312

312/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2017/2018

08.09.2017

313

313/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

12.09.2017

314

314/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 14.09.2017 roku przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości komunalnych wraz z siecią ciepłowniczą

14.09.2017

315

315/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.09.2017 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejów jako działka Nr  14/5
o powierzchni 0.8135 ha

15.09.2017

316

316/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.09.2017

317

317/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę kaloryfera w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

15.09.2017

318

318/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 141/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 15 maja 2017 dotyczący zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

18.09.2017

319

319/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

19.09.2017

320

320/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.09.2017

321

321/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.09.2017

322

322/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem
na zorganizowanie opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz i zajęcia szkolne w Szkole Podstawowej
w Potoku Wielkim

19.09.2017

323

323/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego

w Szkole Podstawowej w Rakowie

19.09.2017

324

324/2017

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału klasy drugiej i przydziału godzin w celu zorganizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Rakowie

19.09.2017

325

325/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem
na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Rakowie

19.09.2017

326

326/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem
na zorganizowanie zajęć informatyki i zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie

19.09.2017

327

327/2017

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

19.09.2017

328

328/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2017/2018

 

19.09.2017

329

329/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

20.09.2017

330

330/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

331

331/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

332

332/2014

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

333

333/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

334

334/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

335

335/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2017

336

336/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.09.2017

337

337/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.09.2017

338

338/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

339

339/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

340

340/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

341

341/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

342

342/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

343

343/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

344

344/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

345

345/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.09.2017

346

346/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

347

347/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

348

348/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

349

349/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

350

350/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

21.09.2017

351

351/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.09.2017

352

352/2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

21.09.2017

353

353/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej

22.09.2017

354

354/2017

 w sprawie wyrażenia zgody na budowę budynków gospodarczych

22.09.2017

355

355/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

22.09.2017

356

356/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

22.09.2017

357

357/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

22.09.2017

358

358/2017

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego lokalu użytkowego

22.09.2017

359

359/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

22.09.2017

360

360/2017

w sprawie powołania pocztu sztandarowego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

25.09.2017

361

361/2017

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie obejmującego niewykorzystany sprzęt komputerowy

25.09.2017

362

362/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

25.09.2017

363

363/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 29.09.2017r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ” Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

25.09.2017

364

364/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

26.09.2017

365

365/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

27.09.2017

366

366/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

27.09.2017

367

367/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

27.09.2017

368

368/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

27.09.2017

369

369/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do cennika nowych usług

28.09.2017

370

370/2017

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

28.09.2017

371

371/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

28.09.2017

372

372/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.09.2017

373

373/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie

28.09.2017

374

374/207

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

29.09.2017

375

375/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w lokalu użytkowym

29.09.2017

376

376/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

29.09.2017

377

377/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

29.09.2017

378

378/2017

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

29.09.2017

379

379/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

02.10.2017

380

380/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

02.10.2017

381

381/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej

02.10.2017

382

382/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego

02.10.2017

383

383/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

02.10.2017

384

384/2017

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów Jubileuszu 800 – lecia przybycia Bł. Wincentego Kadłubka
do Jędrzejowa

02.10.2017

385

385/2017

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jędrzejów w okresie zimowym 2017/2018

04.10.2017

386

386/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 22 stycznia 2014r.
w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym

04.10.2017

387

387/2017

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

04.10.2017

388

388/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

04.10.2017

389

389/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

05.10.2017

390

390/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności przetargowe

06.10.2017

391

391/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

09.10.2017

392

392/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

09.10.2017

393

393/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 330/17

 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

09.10.2017

394

394/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 329/17

 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

09.10.2017

395

395/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 340/17

 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

09.10.2017

396

396/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 343/17

 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

09.10.2017

397

397/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 348/17

 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

09.10.2017

398

398/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Podchojnach

09.10.2017

399

399/2017

w sprawie przydzielenia godzin kształcenia specjalnego
 w Szkole Podstawowej w Podchojnach

09.10.2017

400

400/2017

w sprawie przydzielenia godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Podchojnach

09.10.2017

401

401/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

09.10.2017

402

402/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

09.10.2017

403

403/2017

 w sprawie zatwierdzenia aneksu  nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5  w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

09.10.2017

404

404/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu  nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4  w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

09.10.2017

405

405/2017

w spawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 10.10.2017r. postępowania
o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach Książe – Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap I – obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książe – Skroniów wraz z pompownią”

09.10.2017

406

406/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

10.10.2017

407

407/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

10.10.2017

408

408/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

11.10.2017

409

409/2017

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

11.10.2017

410

410/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

11.10.2017

411

411/2017

 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych

11.10.2017

412

412/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

12.10.2017

413

413/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok 2017/2018

12.10.2017

414

414/2017

w sprawie przedzielenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

12.10.2017

415

415/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

13.10.2017

416

416/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

13.10.2017

417

417/2017

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

16.10.2017

418

418/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części
gruntu komunalnego

16.10.2017

419

419/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2017/2018

16.10.2017

420

420/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

16.10.2017

421

421/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.10.2017

422

422/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.10.2017

423

423/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.10.2017

424

424/2017

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.10.2017

425

425/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.10.2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

19.10.2017

426

426/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Rakowie

19.10.2017

427

427/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.10.2017

428

428/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2017/2018

19.10.2017

429

429/2017

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

19.10.2017

430

430/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

20.10.2017

431

431/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

23.10.2017

432

432/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

26.10.2017

433

433/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.10.2017

434

434/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.10.2017

435

435/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

30.10.2017

436

436/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem
na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

30.10.2017

437

437/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem
na zorganizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
i dydaktyczno – wyrównawczych w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

30.10.2017

438

438/2017

w sprawie przydzielenia godziny zajęć religii w oddziale piątym w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie

30.10.2017

439

439/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 /2017/2018 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

30.10.2017

440

440/2017

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych w szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

30.10.2017

441

441/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

30.10.2017

442

442/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

443

443/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

31.10.2017

444

444/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

445

445/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

446

446/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

447

447/2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia  nr 391/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

31.10.2017

448

448/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

449

449/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

450

450/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 gruntu komunalnego

31.10.2017

451

451/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
gruntu komunalnego

31.10.2017

452

452/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części  gruntu komunalnego

31.10.2017

453

453/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

31.10.2017

454

454/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

455

455/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

456

456/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2017

457

457/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2017/2018

 

31.10.2017

458

458/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

 

03.11.2017

459

459/2017

w sprawie powołania Komisji Socjalnej do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów

03.11.2017

460

460/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2017/2018

 

06.11.2017

461

461/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

07.11.2017

462

462/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.11.2017 postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Jędrzejów – Lasków od km 0=000 na działce o nr ewid. 1/3” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

08.11.2017

463

463/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.11.2017 postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. „ Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta  Jędrzejowa”

08.11.2017

464

464/2017

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

09.11.2017

465

465/2017

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

09.11.2017

466

466/2017

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

09.11.2017

467

467/2017

w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

09.11.2017

468

468/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2017 rok

14.11.2017

469

469/2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej
na 2018  i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2018 - 2028

15.11.2017

470

470/2017

sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 17.11.2017 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”

16.11.2017

471

471/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

17.11.2017

472

472/2017

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu

21.11.2017

473

437/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dziesięciu lat

22.11.2017

474

474/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

22.11.2017

475

475/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.11.2017

476

476/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

22.11.2017

477

477/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 i aneksu nr 4 
 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim  na rok  szkolny 2017/2018

22.11.2017

478

478/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji

  Szkoły Podstawowej w Podchojnach  na rok  szkolny 2017/2018

22.11.2017

479

479/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.11.2017

480

480/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności  przesyłu na nieruchomościach komunalnych

22.11.2017

481

481/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  części gruntu komunalnego

22.11.2017

482

482/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomościach komunalnych

22.11.2017

483

483/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

22.11.2017

484

484/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

22.11.2017

485

485/2017

w sprawie przyznania uczniom „ Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”  za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

23.11.2017

486

486/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2017

487

487/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.11.2017

488

488/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.11.2017

489

489/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podziału nieruchomości

23.11.2017

490

490/2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 427/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

23.11.2017

491

491/2017

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.11.2017

492

492/2017

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnych

23.11.2017

493

493/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2017

494

494/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2017

495

495/2017

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2017

496

496/2017

w sprawie anulowania Zarządzenia Burmistrza Nr 404/2017
z dnia 09.10.2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie

 

23.11.2017

497

497/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

27.11.2017

498

498/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.11.2017

499

499/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

27.11.2017

500

500/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

27.11.2017

501

501/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

28.11.2017

502

502/2017

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie

28.11.2017

503

503/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

28.11.2017

504

504/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2017/2018

28.11.2017

505

505/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.11.2017

506

506/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.11.2017

507

507/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.12.2017

508

508/2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu dotyczącym powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

01.12.2017

509

509/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.12.2017

510

510/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.12.2017

511

511/2017

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

05.12.2017

512

512/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego  Szkoły Podstawowej w Podchojnach
na rok szkolny 2017/2018

05.12.2017

513

513/2017

w sprawie przydzielenia godzin kształcenia specjalnego  Szkoły Podstawowej w Podchojnach
na rok szkolny 2017/2018

05.12.2017

514

514/2017

sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 07.12.2017 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1,3 i C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa”

06.12.2017

515

515/2017

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

06.12.2017

516

516/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim
na rok szkolny 2017/2018

07.12.2017

517

517/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

07.12.2017

518

518/2017

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym  

08.12.2017

519

519/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

11.12.2017

520

520/2017

w sprawie upoważnienia osób do wystawiania, podpisywania oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

13.12.2017

521

521/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

13.12.2017

522

522/2017

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

 

14.12.2017

523

523/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.12.2017

524

524/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

14.12.2017

525

525/2017

w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim
 w Jędrzejowie

18.12.2017

526

526/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2018r. oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków
o zakwalifikowanie do udziału w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” w zakresie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest  z pokryć dachowych
i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2018r

21.12.2017

527

527/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 521/17 z dnia 13.12.2017r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

21.12.2017

528

528/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

22.12.2017

529

529/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2017/2018

22.12.2017

530

530/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.12.2017

531

531/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.12.2017

532

532/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.12.2017

533

533/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.12.2017

534

534/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.12.2017

535

535/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

536

536/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

537

537/2017

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

22.12.2017

538

538/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

539

539/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

540

540/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

541

541/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

542

542/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

543

543/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

544

544/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

545

545/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

546

546/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.12.2017

547

547/2017

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnych

28.12.2017

548

548/2017

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

28.12.2017

549

549/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

28.12.2017

550

550/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

29.12.2017

551

551/2017

w sprawie przydzielenia godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2017/2018

29.12.2017

552

552/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

553

553/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

554

554/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

555

555/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

556

556/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

557

557/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

558

558/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

559

559/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

560

560/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

561

561/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

562

562/2017

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

563

563/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Straży Miejskiej w Jędrzejowie

29.12.2017

564

564/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

565

565/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

29.12.2017

566

566/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

567

567/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

568

568/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

569

569/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

570

570/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

571

571/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

572

572/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

573

573/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

574

574/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

575

575/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 445/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

29.12.2017

576

576/2017

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 444/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

29.12.2017

577

577/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.12.2017

578

578/2017

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnych

29.12.2017

579

579/2017

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej

29.12.2017

580

580/2017

w sprawie zawarcia umowy na nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej

29.12.2017

581

581/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

29.12.2017

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2018-02-23
Data publikacji:
2018-02-23
Data ostatniej zmiany:
2018-02-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 15:08:1, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)