Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

                                                                   2017

LP.

NR

W SPRAWIE

Z DNIA

1

1/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie

05.01.2017

2

2/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na wolne stanowisko kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

12.01.2017

3

3/2017

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z obiektu dla członków Klubu Seniora przy Bibliotece
Miejsko – Gminnej w Jędrzejowie

12.01.2017

4

4/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2017 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23.01.2017

5

5/2017

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

24.01.2017

6

6/2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydatów na stanowiska podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

24.01.2017

7

7/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

27.01.2017

8

8/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

31.01.2017

9

9/2017

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2017 roku

31.01.2017

10

10/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu  dotyczącym przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z Karty programu „JĘDRZEJÓW PRO”, określenia wzoru wniosku
o wydanie Karty „JEDRZEJÓW PRO”, określenia Karty Programu „JĘDRZEJÓW PRO” oraz wzoru znaku informacyjnego o honorowaniu Karty „JĘDRZEJÓW PRO” przez Partnerów  biorących udział w Programie

02.02.2017

11

11/2017

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

02.02.2017

12

12/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 09.02.2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

02.02.2017

13

13/2017

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

06.02.2017

14

14/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10.02.2017 roku przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu 11 miasta Jędrzejowa jako działki Nr 20/9, 22/9 o łącznej powierzchni 0.6670ha

06.02.2017

15

15/2017

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.02.2017

16

16/2017

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.02.2017

17

17/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

06.02.2017

18

18/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat

06.02.2016

19

19/2017

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2017  zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.02.2017

20

20/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

07.02.2017

21

21/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego

08.02.2017

22

22/2017

w  sprawie udzielenia upoważnienia do  podpisywania korespondencji pozostającej we właściwości samodzielnego stanowiska do spraw Promocji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

09.02.2017

23

23/2017

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień
i zawiadomień o stanie salda

14.02.2017

24

24/2017

w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów  w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

14.02.2017

25

25/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej łączącej wynajmowane lokale stanowiące własność Gminy Jędrzejów

14.02.2017

26

26/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

20.02.2017

27

27/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 577/16 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

20.02.2017

28

28/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie altany nietrwale związanej z gruntem na dzierżawionej części nieruchomości komunalnej

21.02.2017

29

29/2017

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
z terenu miasta i gminy Jędrzejów

21.02.2017

30

30/2017

w sprawie przygotowania organu administracji samorządowej Miasta i Gminy Jędrzejów w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

21.02.2017

31

31/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.02.2017

32

32/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

22.02.2017

33

33/2017

w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie miasta
 i gminy Jędrzejów

27.02.2017

34

34/2017

w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

27.02.2017

35

35/2017

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

27.02.2017

36

36/2017

w sprawie wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki „Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

28.02.2017

37

37/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

02.03.2017

38

38/2017

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu na nieruchomości komunalnej

02.03.2017

39

39/2017

w sprawie wyrażenia zgody na części gruntu komunalnego

03.03.2017

40

40/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

06.03.2017

41

41/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

06.03.2017

42

42/2017

w sprawie wyrażenie zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

06.03.2017

43

43/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

08.03.2017

44

44/2017

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości komunalnej

09.03.2017

45

45/2017

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

09.03.2017

46

46/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

14.03.2017

47

47/2017

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

14.03.2017

48

48/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

49

49/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia 
w Jędrzejowie na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

50

50/2017

 w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej
nr 3 w Jędrzejowie

14.03.2017

51

51/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

52

52/2017

w sprawie przydzielenia godzin dla nauczyciela wspomagającego  na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie

14.03.2017

53

53/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 3 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

54

54/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

14.03.2017

55

55/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

56

56/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej
w Rakowie

14.03.2017

57

57/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  w Rakowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

58

58/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie

14.03.2017

59

59/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 10 /2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

60

60/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

14.03.2017

61

61/2017

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Jędrzejowie

14.03.2017

62

62/2017

w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 9 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Jędrzejowie
na rok szkolny 2016/2017

14.03.2017

63

63/2017

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jędrzejów

15.03.2017

64

64/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  w dniu 17.03.2017r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej ( Nr 328029), Klonowej ( nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr328069) w Jędrzejowie od km0+000 do km 0+402 – na działkach o nr ewid. 447,499,445 i 481/2” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

16.03.2017

65

65/2017

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Piaskach w roku szkolnym 2016/2017

16.03.2017

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2017-03-17
Data publikacji:
2017-03-17
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 12:51:54, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)