Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WYDANYCH W 2018 ROKU

NR

ZARZĄDZENIA

W SPRAWIE

Z DNIA

1/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.01.2018

2/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

05.01.2018

3/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

4/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.01.2018

5/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

6/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

7/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

8/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

9/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.01.2018

10/2018

w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 w Gminie Jędrzejów

08.01.2018

11/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

09.01.2018

12/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu gruntu komunalnego

09.01.2018

13/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

09.01.2018

14/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

09.01.2018

15/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

10.01.2018

16/2018

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Indywidualnych Potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Jędrzejów

10.01.2018

17/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

10.01.2018

18/2018

w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

16.01.2018

19/2018

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 577/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

16.01.2018

20/2018

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

17.01.2018

21/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.01.2018

22/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.01.2018

23/2018

w sprawie wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki
„ Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

18.01.2018

24/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

18.01.2018

25/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

22.01.2018

26/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2018

27/2018

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

22.01.2018

28/2018

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu
na nieruchomości komunalnej

23.01.2018

29/2018

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.01.2018

30/2018

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości

23.01.2018

31/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Podchojnach oraz zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2017/2018

23.01.2018

32/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

24.01.2018

33/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

24.01.2018

34/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostepnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

25.01.2018

35/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.01.2018

36/2018

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.01.2018

37/2018

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2018 roku

29.01.2018

38/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

29.01.2018

39/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2018

40/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

31.01.2018

41/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

31.01.2018

42/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

01.02.2018

43/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

01.02.2018

44/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

01.02.2018

45/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

02.02.2018

46/2018

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.02.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ”Przebudowa dróg gminnych

w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej,
M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – ETAP III”

02.02.2018

47/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

02.02.2018

48/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych, godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia  aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie  na rok szkolny 2017/2018

02.02.2018

49/2018

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

06.02.2018

50/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

06.02.2018

51/2018

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

07.02.2018

52/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

07.02.2018

53/2018

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej

08.02.2018

54/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

09.02.2018

55/2018

w sprawie wyrażenia zgody ma udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.02.2018

56/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.02.2018

57/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.02.2018

58/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.02.2018

59/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości komunalnej

12.02.2018

60/2018

w sprawie przydzielenia godzin na zorganizowanie zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

12.02.2018

61/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.02.2018

62/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podziału nieruchomości

13.02.2018

63/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w Szkole Podstawowej w piaskach na rok szkolny 2017/2018

15.02.2018

64/2018

 w sprawie przydzielenia godzin w celu organizacji kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu  oraz zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2017/2018

15.02.2018

65/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

 

15.02.2018

66/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym

15.02.2018

67/2018

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.02.2018

68/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

15.02.2018

69/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.02.2018

70/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20.02.2018

71/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2017/2018

20.02.2018

72/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2018 rok

21.02.2018

73/2018

w sprawie powołania komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

21.02.2018

74/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń
w budynku komunalnym

22.02.2018

75/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.02.2018

76/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.02.2018

77/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

27.02.2018

78/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

27.02.2018

79/2018

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

28.02.2018

80/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie za święto przypadające
w dniu 6 stycznia 2018

28.02.2018

81/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

01.03.2018

82/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 i logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dodatkowych godzin z języka polskiego
 w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

01.03.2018

83/2018

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej

 i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

05.03.2018

84/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 07.03.2018r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ” Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

05.03.2018

85/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

05.03.2018

86/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

05.03.2018

87/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2017/2018

05.03.2018

88/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

 

06.03.2018

89/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  komunalnych, położonych w Gminie Jędrzejów

 

06.03.2018

90/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

 

06.03.2018

91/2018

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej w Jasionnie , Szkoły Podstawowej w Łysakowie, Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

06.03.2018

92/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części nieruchomości komunalnej

06.03.2018

93/2018

 w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pracowników Socjalnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

06.03.2018

94/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2017/2018

 

08.03.2018

95/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

09.03.2018

96/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2017/2018

09.03.2018

97/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

09.03.2018

98/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

12.03.2018

99/2018

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję
do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

12.03.2018

100/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

12.03.2018

101/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

12.03.2018

102/2018

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych kart „JĘDRZEJÓW PRO”

13.03.2018

103/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

13.03.2018

104/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

14.03.2018

105/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

106/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

107/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

108/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

109/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

110/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

14.03.2018

111/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.03.2018

112/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.03.2018

113/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.03.2018

114/2018

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć
z psychologiem w Zespole Placówek Oświatowych
w Skroniowie

16.03.2018

115/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.03.2018

116/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

117/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

118/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

119/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie

 

20.03.2018

120/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22.03.2018

121/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku komunalnym

23.03.2018

122/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

29.03.2018

123/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

29.03.2018

124/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

29.03.2018

125/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

29.03.2018

126/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

29.03.2018

127/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2018

128/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok  szkolny 2017/2018

 

29.03.2018

129/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości

04.04.2018

130/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości

04.04.2018

131/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości

komunalnej   

04.04.2018

132/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat

04.04.2018

133/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

135/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

136/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

137/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

138/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

139/2018

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

05.04.2018

140/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie

06.04.2018

141/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie

06.04.2018

142/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Jasionnie

06.04.2018

143/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysakowie

06.04.2018

144/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

06.04.2018

145/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podchojnach

06.04.2018

146/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.04.2018

147/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

09.04.2018

148/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.04.2018

149/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.04.2018

150/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

11.04.2018

151/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

11.04.2018

152/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.04.2018

153/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.04.2018

154/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

13.04.2018

155/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

16.04.2018

156/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

18.04.2018

157/2018

 w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy

20.04.2018

158/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu parkingu miejskiego

20.04.2018

159/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.04.2018

160/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.04.2018

161/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.04.2018

162/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

24.04.2018

163/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

24.04.2018

164/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

26.04.2018

165/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

27.04.2018

166/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.04.2018

167/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  gruntu komunalnego

27.04.2018

168/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim
w Jędrzejowie

30.04.2018

169/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.05.2018

170/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.05.2018

171/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

08.05.2018

172/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości  komunalnej

09.05.2018

173/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

09.05.2018

174/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

09.05.2018

175/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.05.2018

176/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.05.2018

177/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

09.05.2018

178/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.05.2018

179/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

15.05.2018

180/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

17.05.2018

181/2018

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok  

18.05.2018

182/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.05.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn. „ Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

21.05.2018

183/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.05.2018

184/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

22.05.2018

185/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

23.05.2018

186/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.05.2016

187/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.05.2018

188/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 6/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

28.05.2018

189/2018

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej

28.05.2018

190/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

28.05.2018

191/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

28.05.2018

192/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.05.2018

193/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.05.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Budowę sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II- obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody”

29.05.2018

194/2018

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019

29.05.2018

195/2018

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie w czasie jego nieobecności

29.05.2018

196/2018

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim w czasie jego nieobecności

29.05.2018

197/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok

30.05.2018

198/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.05.2018

199/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

30.05.2018

200/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.05.2018

201/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.05.2018

202/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

30.05.2018

203/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.06.2018

204/2018

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej

 

06.06.2018

205/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.06.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”

   

07.06.2018

206/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2017

08.06.2018

207/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2018

208/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2018

209/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

11.06.2018

210/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

211/2018

w sprawie zawarciaumowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

212/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

213/2018

w sprawie podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12.06.2018

214/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

12.06.2018

215/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

14.06.2018

216/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

217/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.06.2018

218/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

219/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

220/219

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.06.2018

221/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny biletu wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

15.06.2018

222/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.06.2018

223/2018

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień
i zawiadomień o stanie salda

15.06.2018

224/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

19.06.2018

225/2018

w sprawie poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów

19.06.2018

226/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

20.06.2018

227/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

20.06.2018

228/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

229/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

230/2018

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego  

20.06.2018

231/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

232/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

21.06.2018

233/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

21.06.2018

234/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.06.2018

235/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.06.2018

236/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.06.2018

237/2018

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie za rok 2017

26.06.2018

238/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.06.2018

239/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu
 komunalnego

27.06.2018

240/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

27.06.2018

241/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

27.06.2018

242/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.06.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

 

27.06.2018

243/2018

 w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.06.2018

244/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

 

28.06.2018

245/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

246/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

247/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

248/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

249/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

250/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

251/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.06.2018

252/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

28.06.2018

253/2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w infrastrukturze komunalnej

28.06.2018

254/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

29.06.2018

255/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”

29.06.2018

256/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

257/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

258/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

259/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.07.2018

260/2018

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym

03.07.2018

261/2018

w sprawie ustalenia zasad i stawek odpłatności za pracę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych na stopień nauczycieli mianowanych

04.07.2018

262/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

04.07.2018

263/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 05.07.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T – ul. Jasionka
w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

04.07.2018

264/2018

w sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych

04.07.2018

265/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2018

266/2018

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie”

05.07.2018

267/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

09.07.2018

268/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

09.07.2018

269/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Centrum Kultury w Jędrzejowie za rok 2017

09.07.2018

270/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

10.07.2018

271/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

10.07.2018

272/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

273/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

274/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

275/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

10.07.2018

276/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

10.07.2018

277/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.07.2018

278/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

279/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

280/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

11.07.2018

281/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

282/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

283/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

12.07.2018

284/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

13.07.2018

285/2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 259/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

13.07.2018

286/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.07.2018

287/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.07.2018

288/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej

13.07.2018

289/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

290/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

291/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

292/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

293/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

294/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

295/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

296/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

27/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

16.07.2018

298/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

16.07.2018

299/2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu dotyczącym powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

16.07.2018

300/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

17.07.2018

301/2018

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

25.07.2018

302/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

30.07.2018

303/2018

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Jędrzejów

30.07.2018

304/2018

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mnichowie  

30.07.2018

305/2018

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

 

30.07.2018

306/2018

w  sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

01.08.2018

307/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na parkowanie pojazdu na części gruntu komunalnego

01.08.2018

308/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej łączącej wynajmowane lokale stanowiące własność Gminy Jędrzejów

01.08.2018

309/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

03.08.2018

310/2018

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5  w Jędrzejowie

03.08.2018

311/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

03.08.2018

312/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

03.08.2018

313/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości

03.08.2018

314/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

06.08.2018

315/2018

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.08.2018

316/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.08.2018

317/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem części zabudowanej nieruchomości komunalnej

07.08.2018

318/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.08.2018

319/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

07.08.2018

320/2018

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 166/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

08.08.2018

321/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.08.2018

322/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na podnajem nieruchomości komunalnej

08.08.2018

32/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.08.2018

324/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

09.08.2018

325/2018

w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń
i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Jędrzejów

10.08.2018

326/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17.08.2018r.  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

14.08.2018

327/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

20.08.2018

328/2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów  wyborczych

21.08.2018

329/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

21.08.2018

330/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

21.08.2018

331/2018

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

21.08.2018

332/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

22.08.2018

333/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.08.2018

334/2018

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

24.08.2018

335/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.08.2018r.  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

28.08.2018

336/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.08.2018r.  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T – ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów, obejmująca wykonanie nowego (wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem”

28.08.2018

337/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.08.2018r.  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

28.08.2018

338/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.08.2018

339/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.08.2018

340/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.08.2019

341/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.08.2018

342/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.08.2018

343/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

29.08.2018

344/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej

do przeprowadzenia odbioru końcowego

29.08.2018

345/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

30.08.2018

346/2018

w sprawie określenia wzoru „Jędrzejowskiej Karty Seniora” oraz znaku informacyjnego o honorowaniu „Jędrzejowskiej Karty Seniora” przez Partnerów biorących udział w Programie

30.08.2018

347/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.08.2018

348/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

31.08.2018

349/2018

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

31.08.2018

350/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

31.08.2018

351/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

31.08.2018

352/208

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

04.09.2018

353/2018

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

04.09.2018

354/2018

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w postaci elektronicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie

04.09.2018

355/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela
w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz przydzielenia godzin na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

356/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

357/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej
w Rakowie na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

358/2018

w sprawie przydzielenia godzin na zatrudnienie nauczyciela
w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

359/2018

w sprawie przydzielenia godzin na zatrudnienie nauczyciela
w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego oraz godzin zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

360/2018

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin z języka polskiego, informatyki, języka angielskiego, przydzielenia dodatkowych godzin zajęć lekcyjnych dla ucznia niebędącego obywatelem polskim oraz wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

04.09.2018

361/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

05.09.2018

362/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 07.09.2018r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadani8a pn. „ Przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

05.09.2018

363/2018

w sprawie przydzielenia godzin na dodatkowe zajęcia lekcyjne, opiekę świetlicową oraz wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej
w Potoku Wielkim na rok szkolny 2018/2019

07.09.2018

364/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2018/2019

07.09.2018

365/2018

 w sprawie przydzielenia godzin na opiekę świetlicową w Szkole Podstawowej w Mnichowie na rok szkolny 2018/2019

07.09.2018

366/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku
w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

10.09.2018

367/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.09.2018

368/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

10.09.2018

368/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.09.2018

369/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

10.09.2018

369/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

13.09.2018

370/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.09.2018

370/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie  na rok szkolny 2018/2019

13.09.2018

371/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 14.09.2018r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

11.09.2018

371/2018

w sprawie przydzielenia godzin na opiekę świetlicową  w Szkole Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

13.09.2018

372/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019

14.09.2018

373/2018

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

17.09.2018

374/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

17.09.2018

375/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

17.09.2018

376/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

17.09.2018

377/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

17.09.2018

378/2018

w sprawie przydzielenia godziny zajęć z etyki w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim na ro szkolny 2018/2019

17.09.2018

379/2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym i organizującym jest Gmina Jędrzejów

17.09.2018

380/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

19.09.2018

381/2018

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jędrzejów
w okresie zimowym 2018/2019

20.09.2018

382/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego

25.09.2018

383/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości komunalnej

25.09.2018

384/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem części zabudowanej nieruchomości komunalnej

26.09.2018

385/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

26.09.2018

386/2018

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

26.09.2018

387/2018

w sprawie przydzielenia godziny zajęć religii w Przedszkolu  nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

26.09.2018

388/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

28.09.2018

389/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

28.09.2018

390/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.09.2018

391/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.09.2018

392/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

28.09.2018

393/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.09.2018

394/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.09.2018

395/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.09.2018

396/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

01.10.2018

397/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
|do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn.
„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów

01.10.2018

398/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie

02.09.2018

399/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

02.10.2018

400/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

02.10.2018

401/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

03.10.2018

402/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

03.10.2018

403/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

03.10.2018

404/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu
z tytułu dzierżawy gruntu komunalnego

03.10.2018

405/2018

w sprawie powołania komisji ds. nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

04.10.2018

406/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
w dniu 10.10.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta
i gminy Jędrzejów

08.10.2018

407/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

408/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

409/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu  gruntu komunalnego

08.10.2018

410/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

411/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

412/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

413/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

08.10.2018

414/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

09.10.2018

415/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

09.10.2018

416/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
w dniu 09.10.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów

09.10.2018

417/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
w dniu 11.10.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

10.10.2018

418/2018

w sprawie przydzielenia godziny na zorganizowanie zajęć logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2018/2019

10.10.2018

419/2018

 w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

10.10.2018

420/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2018/2019

10.10.2018

421/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Jędrzejówna rok szkolny 2018/2019

10.10.2018

422/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

12.10.2018

423/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

12.10.2018

424/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

12.10.2018

425/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

12.10.2018

426/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

12.10.2018

427/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

17.10.2018

428/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

17.10.2018

429/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

17.10.2018

430/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

18.10.2018

431/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

18.10.2018

432/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

22.10.2018

433/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

23.10.2018

434/2018

w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych

23.10.2018

435/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości komunalnej

23.10.2018

436/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

25.10.2018

437/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

26.10.2018

438/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

26.10.2018

439/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

26.10.2018

440/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu
za najem lokalu użytkowego

29.10.2018

441/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2018/2019

29.10.2018

442/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

30.10.2018

443/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2018

444/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2018

445/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2018

446/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2018

447/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza instalacji gazu ziemnego do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

31.10.2018

448/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.10.2018

449/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

31.10.2018

450/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.11.2018

451/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.11.2018

452/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

06.11.2018

453/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.11.2018

454/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.11.2018

455/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.11.2018

456/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

08.11.2018

457/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 09.11.2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
pn: „Przebudowy i remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

09.11.2018

458/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

14.11.2018

459/2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029

15.11.2018

460/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

15.11.2018

461/2018

w sprawie przyznania uczniom „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” za szczególne wyniki i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

15.11.2018

462/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.11.2018

463/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

19.11.2018

464/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

19.11.2018

465/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

19.11.2018

466/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

19.11.2018

467/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

19.11.2018

468/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

20.11.2018

469/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.11.2018

470/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.11.2018

471/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.11.2018

472/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

21.11.2018

473/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

21.11.2018

474/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 23.11.2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania
pn: „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”

22.11.2018

475/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2018

476/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat

23.11.2018

477/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

23.11.2018

478/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

26.11.2018

479/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

26.11.2018

480/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

26.11.2018

481/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2018/2019

26.11.2018

482/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych  na terenie gminy Jędrzejów

27.11.2018

483/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości komunalnej

27.11.2018

484/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.11.2018

485/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

 

27.11.2018

486/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

28.11.2018

487/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

28.11.2018

488/2018

w sprawie Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Jędrzejów

28.11.2018

489/2018

wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki „Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

29.11.2018

490/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

29.11.2018

491/2018

w sprawie przyznania dotacji dla Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Futsalu na realizację zadania publicznego pod nazwą „X edycja Jędrzejowskiej Ligi Futsalu – runda jesienna”

30.11.2018

492/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.11.2018

493/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.11.2018

494/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.11.2018

495/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2018/2019

30.11.2018

496/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Podchojnach  na rok szkolny 2018/2019

30.11.2018

497/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.12.2018

498/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

04.12.2018

499/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej
do przeprowadzenia odbioru końcowego

04.12.2018

500/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu

05.12.2018

501/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

05.12.2018

502/2018

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

06.12.2018

503/2018

w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

06.12.2018

504/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

06.12.2018

505/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.12.2018

506/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

07.12.2018

507/2018

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu  nieruchomości komunalnej

07.12.2018

508/2018

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu  nieruchomości komunalnej

07.12.2018

509/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej
do przeprowadzenia odbioru końcowego

 

10.12.2018

510/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.12.2018

511/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej
do przeprowadzenia odbioru końcowego

11.12.2018

512/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.12.2018

513/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

11.12.2018

514/2018

w sprawie przydzielenia godzin na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły
Podstawowej nr 2

11.12.2018

515/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

12.12.2018

516/2018

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.12.2018

517/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.12.2018

518/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.12.2018

519/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.12.2018

520/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

12.12.2018

521/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

12.12.2018

522/2018

w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Łysaków na realizację zadania publicznego pod nazwą „Monografia miejscowości Łysaków i okolic”

14.12.2018

523/2018

w sprawie rozwiązania umowy najmu części gruntu komunalnego

14.12.2018

524/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu
komunalnego

14.12.2018

525/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2018/2019

14.12.2018

526/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2018/2019

14.12.2018

527/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

14.12.2018

528/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przydzielenia godzin na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych
w Szkole Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2018/2019

14.12.2018

529/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim  w Jędrzejowie

14.12.2018

530/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

17.12.2018

531/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie „wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”

17.12.2018

532/2018

w sprawie ustalenia ceny służebności  przesyłu na nieruchomości komunalnej

17.12.2018

533/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

 

17.12.2018

534/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

18.12.2018

535/2018

w sprawie uchylenia zarządzenia nr  469/2018 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

18.12.2018

536/2018

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

18.12.2018

537/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.12.2018

538/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.12.2018

539/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.12.2018

540/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

20.12.2018

541/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

20.12.2018

542/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

20.12.2018

543/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

20.12.2018

544/2018

w sprawie ustalenia regulaminu świadczenia przez Gminę Jędrzejów usługi demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w 2019 r. oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o zakwalifikowanie do udziału w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” w  zakresie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

w 2019 r.

21.12.2018

545/2018

w sprawie poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów

21.12.2018

546/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.12.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych

21.12.2018

547/2018

w sprawie umorzenia należności naliczonych przez Zakład Usług Komunalnych za pustostan przy ul. 11 Listopada 33/4 w Jędrzejowie

21.12.2018

548/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

27.12.2018

549/2018

w sprawie utworzenia klasy III oraz zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2018/2019

27.12.2018

550/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

27.12.2018

551/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

552/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

553/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

554/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

555/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

556/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

557/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Straży Miejskiej w Jędrzejowie

31.12.2018

558/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

31.12.2018

559/2018

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

31.12.2018

560/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

561/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

562/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

31.12.2018

563/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

31.12.2018

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)