Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

                                                          2018

LP.

NR

W SPRAWIE

Z DNIA

1

1/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

05.01.2018

2

2/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

05.01.2018

3

3/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

4

4/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.01.2018

5

5/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

6

6/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

7

7/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

8

8/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2018

9

9/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.01.2018

10

10/2018

w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 w Gminie Jędrzejów

08.01.2018

11

11/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

09.01.2018

12

12/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu gruntu komunalnego

09.01.2018

13

13/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

09.01.2018

14

14/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

09.01.2018

15

15/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

10.01.2018

16

16/2018

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Indywidualnych Potrzeb szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Jędrzejów

10.01.2018

17

17/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

10.01.2018

18

18/2018

w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

16.01.2018

19

19/2018

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 577/17 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

16.01.2018

20

20/2018

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

17.01.2018

21

21/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.01.2018

22

22/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

17.01.2018

23

23/2018

w sprawie wprowadzenia ceremonii wręczenia statuetki
„ Jędrzejowianin Roku” do obchodów „Święta Miasta” upamiętniających nadanie praw miejskich Jędrzejowowi

18.01.2018

24

24/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

18.01.2018

25

25/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

22.01.2018

26

26/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2018

27

27/2018

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

22.01.2018

28

28/2018

w sprawie ustalenia ceny służebności przesyłu
na nieruchomości komunalnej

23.01.2018

29

29/2018

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.01.2018

30

30/2018

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości

23.01.2018

31

31/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Podchojnach oraz zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Podchojnach na rok szkolny 2017/2018

23.01.2018

32

32/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

24.01.2018

33

33/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć z psychologiem w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

24.01.2018

34

34/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostepnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

25.01.2018

35

35/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.01.2018

36

36/2018

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.01.2018

37

37/2018

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2018 roku

29.01.2018

38

38/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

29.01.2018

39

39/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.01.2018

40

40/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

31.01.2018

41

41/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

31.01.2018

42

42/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

01.02.2018

43

43/2018

w sprawie cofnięcia upoważnienia kierownikowi Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

01.02.2018

44

44/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

01.02.2018

45

45/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

02.02.2018

46

46/2018

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.02.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ”Przebudowa dróg gminnych

w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej,
M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – ETAP III”

02.02.2018

47

47/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

02.02.2018

48

48/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych, godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia  aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie  na rok szkolny 2017/2018

02.02.2018

49

49/2018

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

06.02.2018

50

50/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

06.02.2018

51

51/2018

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

07.02.2018

52

52/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

07.02.2018

53

53/2018

w sprawie zawarcia umowy o odpłatne udostępnienie części nieruchomości komunalnej

08.02.2018

54

54/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

09.02.2018

55

55/2018

w sprawie wyrażenia zgody ma udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.02.2018

56

56/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.02.2018

57

57/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.02.2018

58

58/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.02.2018

59

59/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości komunalnej

12.02.2018

60

60/2018

w sprawie przydzielenia godzin na zorganizowanie zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

12.02.2018

61

61/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.02.2018

62

62/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podziału nieruchomości

13.02.2018

63

63/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w Szkole Podstawowej w piaskach na rok szkolny 2017/2018

15.02.2018

64

64/2018

 w sprawie przydzielenia godzin w celu organizacji kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu  oraz zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2017/2018

15.02.2018

65

65/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

 

15.02.2018

66

66/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym

15.02.2018

67

67/2018

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.02.2018

68

68/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

15.02.2018

69

69/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

19.02.2018

70

70/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20.02.2018

71

71/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Piaskach na rok szkolny 2017/2018

20.02.2018

72

72/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
na 2018 rok

21.02.2018

73

73/2018

w sprawie powołania komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

21.02.2018

74

74/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń
w budynku komunalnym

22.02.2018

75

75/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.02.2018

76

76/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

27.02.2018

77

77/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

27.02.2018

78

78/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

27.02.2018

79

79/2018

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

28.02.2018

80

80/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie za święto przypadające
w dniu 6 stycznia 2018

28.02.2018

81

81/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

01.03.2018

82

82/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 i logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dodatkowych godzin z języka polskiego
 w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

01.03.2018

83

83/2018

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej

 i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

05.03.2018

84

84/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 07.03.2018r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ” Zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych”

05.03.2018

85

85/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

05.03.2018

86

86/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

05.03.2018

87

87/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2017/2018

05.03.2018

88

88/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

 

06.03.2018

89

89/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  komunalnych, położonych w Gminie Jędrzejów

 

06.03.2018

90

90/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

 

06.03.2018

91

91/2018

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej w Jasionnie , Szkoły Podstawowej w Łysakowie, Szkoły Podstawowej w Mnichowie i Szkoły Podstawowej
w Podchojnach

06.03.2018

92

92/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części nieruchomości komunalnej

06.03.2018

93

93/2018

 w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pracowników Socjalnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

06.03.2018

94

94/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim na rok szkolny 2017/2018

 

08.03.2018

95

95/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

09.03.2018

96

96/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Roalda Amundsena w Zespole Placówek Oświatowych w Skroniowie na rok szkolny 2017/2018

09.03.2018

97

97/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

09.03.2018

98

98/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

12.03.2018

99

99/2018

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję
do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

12.03.2018

100

100/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

12.03.2018

101

101/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 4/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

 

12.03.2018

102

102/2018

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych kart „JĘDRZEJÓW PRO”

13.03.2018

103

103/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

13.03.2018

104

104/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

14.03.2018

105

105/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

106

106/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

107

107/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

108

108/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

109

109/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.03.2018

110

110/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

14.03.2018

111

111/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.03.2018

112

112/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

15.03.2018

113

113/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.03.2018

114

114/2018

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć
z psychologiem w Zespole Placówek Oświatowych
w Skroniowie

16.03.2018

115

115/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

16.03.2018

116

116/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

117

117/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

118

118/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

16.03.2018

119

119/2018

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie

 

20.03.2018

120

120/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22.03.2018

121

121/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku komunalnym

23.03.2018

122

122/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

29.03.2018

123

123/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

29.03.2018

124

124/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

29.03.2018

125

125/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

29.03.2018

126

126/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem lokalu użytkowego

29.03.2018

127

127/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2018

128

128/2018

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok  szkolny 2017/2018

 

29.03.2018

129

129/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości

04.04.2018

130

130/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia części nieruchomości

04.04.2018

131

131/2018

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości

komunalnej   

04.04.2018

132

132/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat

04.04.2018

133

133/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

135

135/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

136

136/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

137

137/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

138

138/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.04.2018

139

139/2018

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

05.04.2018

140

140/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie

06.04.2018

141

141/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie

06.04.2018

142

142/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Jasionnie

06.04.2018

143

143/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysakowie

06.04.2018

144

144/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichowie

06.04.2018

145

145/2018

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podchojnach

06.04.2018

146

146/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.04.2018

147

147/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

09.04.2018

148

148/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.04.2018

149

149/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.04.2018

150

150/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

11.04.2018

151

151/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

11.04.2018

152

152/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.04.2018

153

153/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

11.04.2018

154

154/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego , stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

13.04.2018

155

155/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

16.04.2018

156

156/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

18.04.2018

157

157/2018

 w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy

20.04.2018

158

158/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu parkingu miejskiego

20.04.2018

159

159/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.04.2018

160

160/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.04.2018

161

161/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.04.2018

162

162/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

24.04.2018

163

163/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

24.04.2018

164

164/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

26.04.2018

165

165/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

27.04.2018

166

166/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

27.04.2018

167

167/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  gruntu komunalnego

27.04.2018

168

168/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim
w Jędrzejowie

30.04.2018

169

169/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.05.2018

170

170/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.05.2018

171

171/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

08.05.2018

172

172/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości  komunalnej

09.05.2018

173

173/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

09.05.2018

174

174/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

09.05.2018

175

175/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.05.2018

176

176/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

09.05.2018

177

177/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

09.05.2018

178

178/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

15.05.2018

179

179/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

15.05.2018

180

180/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

17.05.2018

181

181/2018

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok  

18.05.2018

182

182/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.05.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn. „ Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

21.05.2018

183

183/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.05.2018

184

184/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

22.05.2018

185

185/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

23.05.2018

186

186/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.05.2016

187

187/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

23.05.2018

188

188/2018

w sprawie przydzielenia godzin zajęć rewalidacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 6/2017/2018 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie na rok szkolny 2017/2018

28.05.2018

189

189/2018

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej

28.05.2018

190

190/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

28.05.2018

191

191/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

28.05.2018

192

192/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

28.05.2018

193

193/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.05.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Budowę sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II- obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody”

29.05.2018

194

194/2018

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2018/2019

29.05.2018

195

195/2018

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie w czasie jego nieobecności

29.05.2018

196

196/2018

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim w czasie jego nieobecności

29.05.2018

197

197/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok

30.05.2018

198

198/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.05.2018

199

199/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

30.05.2018

200

200/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.05.2018

201

201/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.05.2018

202

202/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

30.05.2018

203

203/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

06.06.2018

204

204/2018

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej

 

06.06.2018

205

205/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08.06.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”

    

07.06.2018

206

206/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2017

08.06.2018

207

207/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2018

208

208/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2018

209

209/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

11.06.2018

210

210/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

211

211/2018

w sprawie zawarciaumowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

212

212/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.06.2018

213

213/2018

w sprawie podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12.06.2018

214

214/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

12.06.2018

215

215/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat

14.06.2018

216

216/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

217

217/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

14.06.2018

218

218/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

219

219/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

14.06.2018

220

220/219

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.06.2018

221

221/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny biletu wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie w okresie od 25.06.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz ustalenia odpłatności za wakacyjny kurs nauki pływania

15.06.2018

222

222/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

15.06.2018

223

223/2018

w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień
i zawiadomień o stanie salda

15.06.2018

224

224/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

19.06.2018

225

225/2018

w sprawie poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów

19.06.2018

226

226/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

20.06.2018

227

227/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

20.06.2018

228

228/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

229

229/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

230

230/2018

 w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego  

20.06.2018

231

231/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.06.2018

232

232/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości komunalnej

21.06.2018

233

233/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

21.06.2018

234

234/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

25.06.2018

235

235/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.06.2018

236

236/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.06.2018

237

237/2018

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jędrzejowie za rok 2017

26.06.2018

238

238/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

27.06.2018

239

239/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu
 komunalnego

27.06.2018

240

240/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

27.06.2018

241

241/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

27.06.2018

242

242/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.06.2018r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

 

27.06.2018

243

243/2018

 w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.06.2018

244

244/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

 

28.06.2018

245

245/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

246

246/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

247

247/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

248

248/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

249

249/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu
 komunalnego

28.06.2018

250

250/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2018

251

251/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.06.2018

252

252/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

28.06.2018

253

253/2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w infrastrukturze komunalnej

28.06.2018

254

254/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

29.06.2018

255

255/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”

29.06.2018

256

256/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

257

257/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

258

258/2018

w sprawie udzielenia upoważnienia do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry start”

29.06.2018

259

259/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.07.2018

260

260/2018

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym

03.07.2018

261

261/2018

w sprawie ustalenia zasad i stawek odpłatności za pracę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli kontraktowych na stopień nauczycieli mianowanych

04.07.2018

262

262/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.07.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

04.07.2018

263

263/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 05.07.2018 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Budowę odcinka drogi gminnej nr 328047T – ul. Jasionka
w Jędrzejowie o długości 697 mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

04.07.2018

264

264/2018

w sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych

04.07.2018

265

265/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.07.2018

266

266/2018

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie”

05.07.2018

267

267/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

09.07.2018

268

268/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

09.07.2018

269

269/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Centrum Kultury w Jędrzejowie za rok 2017

09.07.2018

270

270/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

10.07.2018

271

271/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

10.07.2018

272

272/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

273

273/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

274

274/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.07.2018

275

275/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

10.07.2018

276

276/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

10.07.2018

277

277/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

11.07.2018

278

278/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

279

279/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

280

280/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

11.07.2018

281

281/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

282

282/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.07.2018

283

283/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

12.07.2018

284

284/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

13.07.2018

285

285/2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 259/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

13.07.2018

286

286/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.07.2018

287

287/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

13.07.2018

288

288/2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej

13.07.2018

289

289/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

290

290/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

291

291/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

292

292/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

293

293/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

294

294/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

295

295/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

296

296/2018

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13.07.2018

297

27/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

16.07.2018

298

298/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

16.07.2018

299

299/2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu dotyczącym powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

16.07.2018

300

300/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

17.07.2018

301

301/2018

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

25.07.2018

302

302/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

30.07.2018

303

303/2018

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Jędrzejów

30.07.2018

304

304/2018

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mnichowie  

30.07.2018

305

305/2018

w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

 

30.07.2018

306

306/2018

w  sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

01.08.2018

307

307/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na parkowanie pojazdu na części gruntu komunalnego

01.08.2018

308

308/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej łączącej wynajmowane lokale stanowiące własność Gminy Jędrzejów

01.08.2018

309

309/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

03.08.2018

310

310/2018

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5  w Jędrzejowie

03.08.2018

311

311/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości komunalnej

03.08.2018

312

312/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

03.08.2018

313

313/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości

03.08.2018

314

314/2018

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

06.08.2018

315

315/2018

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

07.08.2018

316

316/2018

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.08.2018

317

317/2018

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu za najem części zabudowanej nieruchomości komunalnej

07.08.2018

318

318/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.08.2018

319

319/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części  gruntu komunalnego

07.08.2018

320

320/2018

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 166/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

08.08.2018

321

321/2018

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.08.2018

322

322/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na podnajem nieruchomości komunalnej

08.08.2018

323

32/2018

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.08.2018

324

324/2018

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

09.08.2018

325

325/2018

w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń
i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Jędrzejów

10.08.2018

326

326/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17.08.2018r.  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

14.08.2018

327

327/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

20.08.2018

328

328/2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów  wyborczych

21.08.2018

329

329/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

21.08.2018

330

330/2018

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

21.08.2018

331

331/2018

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

21.08.2018

332

332/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

22.08.2018

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-23
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:49:51, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)