Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2019 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

W SPRAWIE

Z DNIA

1/2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

03.01.2019

2/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

03.01.2019

3/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym
 i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.01.2019

4/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

08.01.2019

5/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

08.01.2018

6/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.01.2019

7/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2019

8/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

08.01.2019

9/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

10/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

11/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

12/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

13/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

10.01.2019

14/2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
w mikroprojekcie pn. „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Jędrzejów”
w ramach projektu  „ Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług” Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020

10.01.2019

15/2019

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi

10.01.2019

16/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych
 i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy

10.01.2019

17/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.01.2019

18/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

19/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

20/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

21/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

22/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

14.01.2019

23/2019

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

24/2019

w sprawie wzoru kart do głosowania w wyborach
do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

25/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

16.01.2019

26/2019

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

18.01.2019

27/2019

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

22.01.2019

28/2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

22.01.2019

29/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

23.01.2019

30/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

31/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

32/2019

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

23.01.2019

33/2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy
w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

25.01.2019

34/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.01.2019r. postepowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

29.01.2019

35/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

36/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

37/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

38/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

29.01.2019

39/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

29.01.2019

40/2019

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2019 roku

30.01.2019

41/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

31.01.2019

42/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.01.2019

43/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

31.01.2019

44/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości komunalnej

05.02.2019

45/2019

w sprawie powołania rzeczoznawców
do przeprowadzania szacowania zwierząt

06.02.2019

46/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

47/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

48/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu
nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

49/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 7
do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

50/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

51/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres pięciu lat w trybie przetargowym

07.02.2019

52/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Jędrzejów

07.02.2019

53/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury  fizycznej i sportu  oraz
w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

11.02.2019

54/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej  w Piaskach na rok szkolny 2018/2019

11.02.2019

55/2019

w sprawie powołania komisji do wypracowania stanowiska w zakresie zasadności utworzenia spółki zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

12.02.2019

56/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

13.02.2019

57/2019

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

13.02.2019

58/2019

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek krótkoterminowych dla samorządowych instytucji kultury z terenu gminy Jędrzejów

15.02.2019

59/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.02.2019

60/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.02.2019

61/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.02.2019

62/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

18.02.2019

63/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

18.02.2019

64/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

19.02.2019

65/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.02.2019

66/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.02.2019

67/2019

w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej
z przetwarzaniem danych osobowych  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

20.02.2019

68/2019

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

20.02.2019

69/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

25.02.2019

70/2019

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

25.02.2019

71/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

26.02.2019

72/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

26.02.2019

73/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

26.02.2019

74/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego

26.02.2019

75/2019

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu komunalnego

26.02.2019

76/2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

26.02.2019

77/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

27.02.2019

78/2019

w sprawie aktualizacji (polityki ) rachunkowości
w Urzędzie Miejskim

27.02.2019

79/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenie w dniu 01.03.2019r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione,  usytuowanego w Jędrzejowie przy
ul. Dojazd”

28.02.2019

80/2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.02.2019

81/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1  w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

01.03.2019

82/2019

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Piaskach, Zespołu Placówek Oświatowych
w Prząsławiu, Szkoły Podstawowej w Rakowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie oraz Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie

01.03.2019

83/2019

w sprawie przydzielenia godzin na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie
na rok szkolny 2018/2019

01.03.2019

84/2019

w sprawie określenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sołectwach Borki, Brynica Sucha, Gozna, Ignacówka, Kulczyzna, Ludwinów, Mnichów, Prząsław, Skroniów, Wólka

01.03.2019

85/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

04.03.2019

86/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

04.03.2019

87/2019

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

04.03.2019

88/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

89/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

90/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

91/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

05.03.2019

92/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

06.03.2019

93/2019

   w sprawie rozłożenia na raty całości należności pieniężnych powstałych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

07.03.2019

94/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

95/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

96/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

97/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

98/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

99/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

08.03.2019

100/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

08.03.2019

101/2019

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie
 z nieruchomości

08.03.2019

102/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

11.03.2019

103/2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych

12.03.2019

104/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych
z wyborami do Parlamentu Europejskiego

12.03.2019

105/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora Biura Rady Miejskiej

12.03.2019

106/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.03.2019

107/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 15.03.2019r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej
w Łysakowie pod Lasem”

14.03.2019

108/2019

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.03.2019

109/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

15.03.2019

110/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

18.03.2019

111/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.03.2019

112/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.03.2019

113/2019

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości komunalnej

18.03.2019

114/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

18.03.2019

115/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

19.03.2019

116/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.03.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych

19.03.2019

117/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.03.2019

118/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

20.03.2019

119/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

20.03.2019

120/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie

20.03.2019

121/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

20.03.2019

121./2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

20.03.2019

122/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie

20.03.2019

123/2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22.03.2019

124/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

125/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

126/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

25.03.2019

127/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

25.03.2019

128/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

25.03.2019

129/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

130/2019

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru
prac remontowych w lokalu użytkowym

26.03.2019

131/2019

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnego

26.03.2019

132/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.03.2019

133/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

29.03.2019

134/2019

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2019

135/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym  

29.03.2019

136/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

01.04.2019

137/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

01.04.2019

138/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

01.04.2019

139/2019

w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 drugiego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

01.04.2019

140/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03.04.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej”

02.04.2019

141/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2019

142/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2019

143/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

02.04.2019

144/2019

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

02.04.2019

145/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.04.2019

146/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

08.04.2019

147/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.04.2019r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

09.04.2019

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-09
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)