Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

    REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2019 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

W SPRAWIE

Z DNIA

1/2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

03.01.2019

2/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

03.01.2019

3/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym
 i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.01.2019

4/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

08.01.2019

5/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

08.01.2018

6/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.01.2019

7/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2019

8/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

08.01.2019

9/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

10/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

11/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

12/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

13/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

10.01.2019

14/2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
w mikroprojekcie pn. „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Jędrzejów”
w ramach projektu  „ Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług” Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020

10.01.2019

15/2019

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi

10.01.2019

16/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych
 i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy

10.01.2019

17/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.01.2019

18/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

19/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

20/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

21/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

22/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

14.01.2019

23/2019

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

24/2019

w sprawie wzoru kart do głosowania w wyborach
do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

25/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

16.01.2019

26/2019

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

18.01.2019

27/2019

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

22.01.2019

28/2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

22.01.2019

29/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

23.01.2019

30/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

31/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

32/2019

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

23.01.2019

33/2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy
w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

25.01.2019

34/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.01.2019r. postepowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

29.01.2019

35/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

36/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

37/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

38/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

29.01.2019

39/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

29.01.2019

40/2019

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2019 roku

30.01.2019

41/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

31.01.2019

42/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.01.2019

43/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

31.01.2019

44/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości komunalnej

05.02.2019

45/2019

w sprawie powołania rzeczoznawców
do przeprowadzania szacowania zwierząt

06.02.2019

46/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

47/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

48/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu
nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

49/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 7
do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

50/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

51/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres pięciu lat w trybie przetargowym

07.02.2019

52/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Jędrzejów

07.02.2019

53/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury  fizycznej i sportu  oraz
w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

11.02.2019

54/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej  w Piaskach na rok szkolny 2018/2019

11.02.2019

55/2019

w sprawie powołania komisji do wypracowania stanowiska w zakresie zasadności utworzenia spółki zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

12.02.2019

56/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

13.02.2019

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-19 15:12:12, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)