Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2019 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

W SPRAWIE

Z DNIA

1/2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

03.01.2019

2/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

03.01.2019

3/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym
 i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

07.01.2019

4/2018

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie cen biletów wstępu na Pływalnię Miejską w Jędrzejowie

08.01.2019

5/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. komunalnych w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

08.01.2018

6/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.01.2019

7/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.01.2019

8/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

08.01.2019

9/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

10/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

10.01.2019

11/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

12/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

10.01.2019

13/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

10.01.2019

14/2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
w mikroprojekcie pn. „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Jędrzejów”
w ramach projektu  „ Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e – usług” Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020

10.01.2019

15/2019

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi

10.01.2019

16/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  wizji lokalnych w mieszkaniach wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych
 i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy

10.01.2019

17/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

11.01.2019

18/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

19/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

20/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

21/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

14.01.2019

22/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

14.01.2019

23/2019

w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

24/2019

w sprawie wzoru kart do głosowania w wyborach
do organów samorządu mieszkańców wsi

15.01.2019

25/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

16.01.2019

26/2019

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

18.01.2019

27/2019

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

22.01.2019

28/2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

22.01.2019

29/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

23.01.2019

30/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

31/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

23.01.2019

32/2019

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

23.01.2019

33/2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy
w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

25.01.2019

34/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.01.2019r. postepowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd

29.01.2019

35/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

36/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

37/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.01.2019

38/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

29.01.2019

39/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

29.01.2019

40/2019

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2019 roku

30.01.2019

41/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

31.01.2019

42/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.01.2019

43/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

31.01.2019

44/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości komunalnej

05.02.2019

45/2019

w sprawie powołania rzeczoznawców
do przeprowadzania szacowania zwierząt

06.02.2019

46/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

47/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

06.02.2019

48/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu
nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej
nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

49/2018

w sprawie przydzielenia godzin nauczania indywidualnego oraz zatwierdzenia aneksu nr 7
do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4
w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

50/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

06.02.2019

51/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres pięciu lat w trybie przetargowym

07.02.2019

52/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Jędrzejów

07.02.2019

53/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury  fizycznej i sportu  oraz
w zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

11.02.2019

54/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej  w Piaskach na rok szkolny 2018/2019

11.02.2019

55/2019

w sprawie powołania komisji do wypracowania stanowiska w zakresie zasadności utworzenia spółki zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

12.02.2019

56/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

13.02.2019

57/2019

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

13.02.2019

58/2019

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek krótkoterminowych dla samorządowych instytucji kultury z terenu gminy Jędrzejów

15.02.2019

59/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.02.2019

60/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.02.2019

61/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

18.02.2019

62/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

18.02.2019

63/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

18.02.2019

64/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

19.02.2019

65/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.02.2019

66/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.02.2019

67/2019

w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej
z przetwarzaniem danych osobowych  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

20.02.2019

68/2019

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

20.02.2019

69/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

25.02.2019

70/2019

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

25.02.2019

71/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

26.02.2019

72/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

26.02.2019

73/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

26.02.2019

74/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego

26.02.2019

75/2019

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu komunalnego

26.02.2019

76/2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

26.02.2019

77/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

27.02.2019

78/2019

w sprawie aktualizacji (polityki ) rachunkowości
w Urzędzie Miejskim

27.02.2019

79/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenie w dniu 01.03.2019r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione,  usytuowanego w Jędrzejowie przy
ul. Dojazd”

28.02.2019

80/2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.02.2019

81/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1  w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019

01.03.2019

82/2019

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Piaskach, Zespołu Placówek Oświatowych
w Prząsławiu, Szkoły Podstawowej w Rakowie, Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie oraz Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie

01.03.2019

83/2019

w sprawie przydzielenia godzin na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych oraz zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie
na rok szkolny 2018/2019

01.03.2019

84/2019

w sprawie określenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sołectwach Borki, Brynica Sucha, Gozna, Ignacówka, Kulczyzna, Ludwinów, Mnichów, Prząsław, Skroniów, Wólka

01.03.2019

85/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

04.03.2019

86/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

04.03.2019

87/2019

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

04.03.2019

88/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

89/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

90/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

05.03.2019

91/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

05.03.2019

92/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

06.03.2019

93/2019

   w sprawie rozłożenia na raty całości należności pieniężnych powstałych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

07.03.2019

94/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

95/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

96/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

97/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

98/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

08.03.2019

99/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

08.03.2019

100/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

08.03.2019

101/2019

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie
 z nieruchomości

08.03.2019

102/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

11.03.2019

103/2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych

12.03.2019

104/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych
z wyborami do Parlamentu Europejskiego

12.03.2019

105/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru kandydata na stanowisko inspektora Biura Rady Miejskiej

12.03.2019

106/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.03.2019

107/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 15.03.2019r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej
w Łysakowie pod Lasem”

14.03.2019

108/2019

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

14.03.2019

109/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

15.03.2019

110/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

18.03.2019

111/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.03.2019

112/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.03.2019

113/2019

w sprawie wyrażenia zgody na  udostępnienie nieruchomości komunalnej

18.03.2019

114/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

18.03.2019

115/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

19.03.2019

116/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.03.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „zakup tłucznia drogowego i wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych tłuczniowych

19.03.2019

117/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.03.2019

118/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaskach

20.03.2019

119/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

20.03.2019

120/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie

20.03.2019

121/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

20.03.2019

121./2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie

20.03.2019

122/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie

20.03.2019

123/2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22.03.2019

124/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

125/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

126/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

25.03.2019

127/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

25.03.2019

128/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

25.03.2019

129/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

25.03.2019

130/2019

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru
prac remontowych w lokalu użytkowym

26.03.2019

131/2019

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości komunalnego

26.03.2019

132/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

28.03.2019

133/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

29.03.2019

134/2019

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2019

135/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym  

29.03.2019

136/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

01.04.2019

137/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

01.04.2019

138/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

01.04.2019

139/2019

w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 drugiego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

01.04.2019

140/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03.04.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej”

02.04.2019

141/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2019

142/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2019

143/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

02.04.2019

144/2019

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego

02.04.2019

145/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

04.04.2019

146/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

08.04.2019

147/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10.04.2019r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

09.04.2019

148/2019

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny biletu wstępu dla grup zorganizowanych, min. 10 osobowych po godz. 14.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty
i niedziele w godzinach otwarcia Pływalni Miejskiej

10.04.2019

149/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

11.04.2019

150/2019

w sprawie  ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki

 

12.04.2019

151/2019

w sprawie wyrażenia zgody na montaż klimatyzacji
w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

12.04.2019

152/2019

w prawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego lokalu użytkowego

12.04.2019

153/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

12.04.2019

154/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie za rok 2018

16.04.2019

155/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę szyb w dwóch oknach oraz wymianę drzwi w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

17.04.2019

156/2019

w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
 

17.04.2019

157/2019

 

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

24.04.2019

158/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

24.04.2019

159/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do cennika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie nowej usługi, na obniżenie ceny biletu wstępu w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenie odpłatnościza wakacyjny kurs nauki pływania.

25.04.2019

160/2019

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego.

25.04.2019

161/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych

25.04.2019

162/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

26.04.2019

163/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem zabudowanej nieruchomości komunalnej

26.04.2019

164/2019

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

29.04.2019

165/2019

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

29.04.2019

166/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

29.04.2019

167/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

29.04.2019

168/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

29.04.2019

169/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

29.04.2019

170/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowynajmu części gruntu komunalnego.

02.05.2019

171/2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

02.05.2019

172/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

06.05.2019

173/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego.

06.05.2019

174/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenienieruchomości komunalnej.

07.05.2019

175/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminyna 2019 rok.

08.05.2019

176/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.05.2019

177/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.05.2019

178/2019

w sprawieutworzeniaw rokuszkolnym2019/2020 drugiegooddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowejnr 5w Jędrzejowie.

10.05.2019

179/2019

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie w czasie jego nieobecności.

10.05.2019

180/2019

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim w czasie jego nieobecności.

10.05.2019

181/2019

w sprawie wprowadzenia zmian do RegulaminuOrganizacyjnegoSamorządowego CentrumUsług Wspólnych w Jędrzejowie.

10.05.2019

182/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

14.05.2019

183/2019

w sprawie wyznaczenia osób do ochronylokali wyborczych w czasie przerwyw głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

w wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień26 maja 2019 r.

14.05.2019

184/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomościkomunalnej

15.05.2019

185/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

16.05.2019

186/2019

w sprawie wyrażeniazgody na bezpłatne korzystanie

z obiektu od 20 maja 2019 r. do 30 października 2019r. dla członkiń Jędrzejowskiego Klubu „Amazonki”

16.05.2019

187/2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności CK w Jędrzejowie za rok 2018

20.05.2019

188/2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności MGBP w Jędrzejowie za ro 2018

20.05.2019

189/2019

w sprawie zmian w budżeciemiasta i gminyna 2019 rok.

21.05.2019

190/2019

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola Nr 2 Bajkowa Ciuchcia

w Jędrzejowie na rok szkolny2018/ 2019.

21.05.2019

191/2019

w sprawiezatwierdzeniaaneksu nr 2do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. bł. Wincentego Kadłubkaw ZespolePlacówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny2018/2019

21.05.2019

192/2019

w sprawie przydzieleniagodzin nauczaniaindywidualnegooraz zatwierdzeniaaneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2018/2019.

21.05.2019

193/2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

22.05.2019

194/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

22.05.2019

195/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

22.05.2019

196/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

22.05.2019

197/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

22.05.2019

198/2019

w sprawiepodania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

22.05.2019

199/2019

w sprawie wyrażeniazgody narozwiązanieumowy najmu części gruntu komunalnego .

24.05.2019

200/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego,

24.05.2019

201/2019

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów.

27.05.2019

202/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.

29.05.2019

203/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

29.05.2019

204/2019

w sprawie powołaniaGminnej Komisji do sprawszacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w infrastrukturzekomunalnej.

30.05.2019

205/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do cennika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie nowych usług.

31.05.2019

206/2019

w sprawie zmianyZarządzenianr 535/2016 Burmistrza Miasta Jędrzejowaz dnia 5 grudnia2016 r. w sprawie centralizacjiw zakresiepodatku od towarówi usługGminy Jędrzejów oraz jej jednostek organizacyjnych.

31.05.2019

207/2019

w sprawie umorzenia należności pieniężnych naliczonych przez Zakład Usług Komunalnych za nie zasiedlonylokal mieszkalny.

31.05.2019

208/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej.

31.05.2019

209/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.05.2019

210/2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej.

31.05.2019

211/2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2019

212/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.05.2019

213/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

31.05.2019

214/2019

w sprawie ustalenia ceny lokalu komunalnego.

31.05.2019

215/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

31.05.2019

216/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

31.05.2019

217/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

31.05.2019

218/2019

w sprawie udzielenia zgody na założenie licznika elektrycznego do istniejącego przyłącza na nieruchomości komunalnej.

04.06.2019

219/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

04.06.2019

220/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

04.06.2019

221/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

222/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

223/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

224/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

225/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

226/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

227/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

228/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

229/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

230/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

05.06.2019

231/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

05.06.2019

232/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

05.06.2019

233/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienianieruchomości komunalnych.

05.06.2019

234/2019

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacjiplacówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejówna rok szkolny 2019/2020

05.06.2019

235/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

236/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

237/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

238/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

239/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

240/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

241/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

07.06.2019

242/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

07.06.2019

243/2019

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości.

07.06.2019

244/2019

w sprawie zawarcia umowy najmuczęści gruntu komunalnego.

10.06.2019

245/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnych.

11.06.2019

246/2019

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

11.06.2019

247/2019

w sprawie ustanowienia koordynatoragminnego do spraw związanych z przygotowaniem wyborówdo Rad Powiatowych w tym do Świętokrzyskiej IzbyRolniczej.

11.06.2019

248/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

13.06.2019

249/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

13.06.2019

250/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

18.06.2019

251/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.06.2019

252/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.06.2019

253/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.06.2019

254/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

19.06.2019

255/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 30 lat w trybie przetargowym.

24.06.2019

256/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

24.06.2019

257/2019

w sprawie wypowiedzenia umowy najmu części gruntu komunalnego.

24.06.2019

258/2019

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem zabudowanej nieruchomości komunalnej.

24.06.2019

259/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego.

24.06.2019

260/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

24.06.2019

261/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

24.06.2019

262/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

24.06.2019

263/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

25.06.2019

264/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawygruntu komunalnego.

25.06.2019

265/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego.

25.06.2019

266/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnychprodukcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystnezjawiska atmosferyczne.

26.06.2019

267/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

26.06.2019

268/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedażyw trybie przetargowym.

26.06.2019

269/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej.

26.06.2019

270/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedażyw trybie przetargowym.

26.06.2019

271/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem.

26.06.2019

272/2019

w sprawie zawarcia umowyudostępnienia nieruchomości komunalnej.

26.06.2019

273/2019

w sprawie zawarcia umowyudostępnienia nieruchomości komunalnych.

26.06.2019

274/2019

w sprawie anulowania wypowiedzenia umowynajmu części gruntu komunalnego.

27.06.2019

275/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej.

27.06.2019

276/2019

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego

27.06.2019

277/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

28.06.2019

278/2019

w sprawie zawarciaumowy najmu części gruntu komunalnego

28.06.2019

279/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnych

28.06.2019

280/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyw trybie przetargowym

28.06.2019

281/2019

w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu

28.06.2019

282/2019

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

01.07.2019

283/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.07.2019

284/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

285/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

286/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

287/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

288/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

289/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

290/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

291/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

292/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

02.07.2019

293/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

03.07.2019

294/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddaniaw najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

03.07.2019

295/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

03.07.2019

296/2019

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jędrzejów

09.07.2019

297/2019

w sprawie funkcjonowania systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty publiczne

09.07.2019

298/2019

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

10.07.2019

299/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

10.07.2019

300/2019

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w terminie
do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

11.07.2019

301/2019

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionej po terminie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

11.07.2019

302/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12.07.2019

303/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12.07.2019

304/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

16.07.2019

305/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

17.07.2019

306/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

17.07.2019

307/2019

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

17.07.2019

308/2019

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

17.07.2019

309/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

18.07.2019

310/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

18.07.2019

311/2019

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

19.07.2019

312/2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 264/2018 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych

19.07.2019

313/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

22.07.2019

314/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

22.07.2019

315/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

22.07.2019

316/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

22.07.2019

317/2019

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości komunalnej

24.07.2019

318/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

24.07.2019

319/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

24.07.2019

320/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.07.2019

321/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

26.07.2019

322/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym przetargowym

26.07.2019

323/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

324/2019

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

29.07.2019

325/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

326/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

327/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

328/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

329/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

330/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

331/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

332/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

333/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

334/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

335/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

336/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu
komunalnego

29.07.2019

337/2019

w sprawie obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innychustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych

30.07.2019

338/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowej
do przeprowadzenia odbioru końcowego

30.07.2019

339/2019

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

31.07.2019

340/2019

     w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości komunalnych

01.08.2019

341/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

01.08.2019

342/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego

12.08.2019

343/2019 

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 19.08.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia”

19.08.2019

344/2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

21.08.2019

345/2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki

23.08.2019

346/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

26.08.2019

347/2019

w sprawie ustalenia ogólnego schematu procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Jędrzejów

26.08.2019

348/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

26.08.2019

349/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

30.08.2019

350/2019

w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków i ustalenia punktów do przydziału lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów

30.08.2019

351/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2019

352/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2019

353/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2019

354/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2019

355/2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

30.08.2019

356/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

30.08.2019

357/2019

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości komunalnej

30.08.2019

358/2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Szkole Podstawowej nr 4 trzeciego oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

30.08.2019

359/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie na rok szkolny 2019/2020

30.08.2019

360/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2019/2020

30.08.2019

361/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

30.08.2019

362/2019

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

03.09.2019

363/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

03.09.2019

364/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.09.2019

365/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.09.2019

366/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 03.09.2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

03.09.2019

367/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia w dniu 04.09.2019 r.postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z funkcji handlowej(apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia”

03.09.2019

368/2019

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

03.09.2019

369/2019

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

03.09.2019

370/2019

w sprawie powołania komisji do brakowania kopii protokołów w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzówi prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

04.09.2019

371/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowej

05.09.2019

372/2019

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów w roku 2021 Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Jędrzejowowi

09.09.2019

373/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 13.09.2019 r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

10.09.2019

374/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacyjno – technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

10.09.2019

375/2019

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do SejmuRzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

10.09.2019

376/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

13.09.2019

377/2019

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

13.09.2019

378/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

16.09.2019

379/2019

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie w roku szkolnym 2019/2020

16.09.2019

380/2019

w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin na zorganizowanie zajęć dla uczniów niebędących obywatelami polskimi przyjętych od 1 września 2019 r.

do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2019/2020

16.09.2019

381/2019

w sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16.09.2019

382/2019

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych

16.09.2019

383/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.09.2019

384/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

19.09.2019

385/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2019

386/2019

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

20.09.2019

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Data ostatniej zmiany:
2019-09-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)