Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ikona statystyk

REJESTR ZARZĄDZEŃ WYDANYCH W 2021 ROKU

NUMER

ZARZĄDZENIA

                                  W SPRAWIE

Z DNIA

1/2021

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.01.2021

2/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
w Jędrzejowie

11.01.2021

3/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

4/20201

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

5/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

6/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

11.01.2021

7/2021

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieważnych kart „JĘDRZEJÓW PRO”

11.01.2021

8/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

12.01.2021

9/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.01.2021r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd”

14.01.2021

10/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.01.2021r. postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”

14.01.2021

11/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu
z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.01.2021

12/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

13/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

14/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.01.2021

15/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

16/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

17/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.01.2021

18/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści decyzji

22.01.2021

19/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

22.01.2021

20/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
w Jędrzejowie

25.01.2021

21/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.01.2021

22/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.01.2021

23/2021

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Piaskach

28.01.2021

24/2021

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na  2021 rok

29.01.2021

25/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

01.02.2021

26/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

01.02.2021

27/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

28/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

29/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

30/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

31/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

32/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.02.2021

33/2021

w sprawie upoważnienia do przyjmowania i potwierdzania przyjęcia faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

01.02.2021

34/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

02.02.2021

35/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

03.02.2021

36/2021

w sprawie umorzenia części należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

03.02.2021

37/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

38/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

39/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

03.02.2021

40/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jędrzejów

03.02.2021

41/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

42/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

03.02.2021

43/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

03.02.2021

44/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

45/2021

 w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

03.02.2021

46/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

03.02.2021

47/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

03.02.2021

48/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

03.02.2021

49/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

08.02.2021

50/2021

w sprawie przyznania  dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

08.02.2021

51/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2021

52/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.02.2021

53/2021

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

11.02.2021

54/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

11.02.2021

55/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

16.02.2021

56/2021

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście i gminie Jędrzejów w 2021 roku

17.02.2021

57/2021

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2 oraz utworzenia infolinii

17.02.2021

58/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym

18.02.2021

59/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

18.02.2021

60/2021

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego pani Anecie Antas – Majcher pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

18.02.2021

61/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

22.02.2021

62/2021

w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na  2021 rok

22.02.2021

63/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza gazu ziemnego do lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.02.2021

64/2021

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu nr 1 w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

22.02.2021

65/2021

w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

22.02.2021

66/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym

23.02.2021

67/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

23.02.2021

68/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

69/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

70/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

23.02.2021

71/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

23.02.2021

72/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

24.02.2021

73/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

74/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

75/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

24.02.2021

76/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.02.2021

77/2021

w sprawie przydzielenia godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

24.02.2021

78/2021

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie w roku 2021 zadań publicznych Gminy Jędrzejów w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w  zakresie kultury, zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

24.02.2021

79/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

01.03.2021

80/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego

 w Jędrzejowie

01.03.2021

81/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

01.03.2021

82/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

01.03.2021

83/2021

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

03.03.2021

84/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu marcowego do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jasionnie  na rok szkolny 2020/2021

04.03.2021

85/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu na rok szkolny 2020/2021

04.03.2021

86/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

09.03.2021

87/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.03.2021

88/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

09.03.2021

89/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej

09.03.2021

90/2021

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

09.03.2021

91/2021

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego

09.03.2021

92/2021

w sprawie  zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

12.03.2021

93/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny stanu technicznego lokalu użytkowego

12.03.2021

94/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

12.03.2021

95/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do cennika nowej usługi

15.03.2021

96/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

15.03.2021

97/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie na rok szkolny 2020/2021

15.03.2021

98/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy  Jędrzejów

17.03.2021

99/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

22.03.2021

100/2021

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19

22.03.2021

101/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

22.03.2021

102/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

103/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

104/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

22.03.2021

105/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

22.03.2021

106/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

22.03.2021

107/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

108/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

109/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

110/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

111/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

22.03.2021

112/2021

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem części gruntu komunalnego

22.03.2021

113/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

22.03.2021

114/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

22.03.2021

115/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

22.03.2021

116/2021

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

22.03.2021

117/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 20201
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

23.03.2021

118/2021

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

23.03.2021

119/2021

 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę szyb w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Jędrzejów

24.03.2021

120/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

24.03.2021

121/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

24.03.2021

122/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

123/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

124/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

24.03.2021

125/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

126/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

127/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.03.2021

128/2021

w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie części gruntu komunalnego

24.03.2021

129/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

130/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

131/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

132/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

133/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

134/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.03.2021

135/2021

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

24.03.2021

136/2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2021 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

26.03.2021

137/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

29.03.2021

138/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

29.03.2021

139/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

31.03.2021

140/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

02.04.2021

141/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

02.04.2021

142/2021

w sprawie ewidencji i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

02.04.2021

143/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu  nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

07.04.2021

144/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy VII i zatwierdzenia aneksu kwietniowego do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Jasionnie na rok szkolny 2020/2021

07.04.2021

145/2021

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przez Zakład Usług Komunalnych za nie zasiedlony lokal mieszkalny

08.04.2021

146/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.04.2021

147/2021

w sprawie wyrażenia zgody na  obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy zabudowanej nieruchomości komunalnej

08.04.2021

148/2021

w sprawie wyrażenia zgody na  obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

08.04.2021

149/2021

w sprawie aktualizacji (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie

13.04.2021

150/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.04.2021

151/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.04.2021

152/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.04.2021

153/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.04.2021

154/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

14.04.2021

155/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

14.04.2021

156/2021

w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie

15.04.2021

157/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin                 z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5              w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

15.04.2021

158/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego             w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

15.04.2021

159/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021

15.04.2021

160/2021

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

16.04.2021

161/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

19.04.2021

162/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka w Piaskach

19.04.2021

163/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.04.2021

164/2021

w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

21.04.2021

165/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.04.2021

166/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

21.04.2021

167/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.04.2021

168/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy                    w ramach projektu pn. „Żłobek w Piaskach”

22.04.2021

169/2021

w sprawie powołania Zespołu do spraw rekrutacji uczestników do projektu pn. „Żłobek w Piaskach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata                   2014-2020

22.04.2021

170/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

 

26.04.2021

171/2021

w sprawie przyznania  dodatku funkcyjnego  pani Roksanie Lendlewicz pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

26.04.2021

172/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

28.04.2021

173/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

28.04.2021

174/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

28.04.2021

175/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

28.04.2021

176/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.04.2021

177/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

28.04.2021

178/2021

w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizacjęw roku 2021 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

28.04.2021

179/2021

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu  najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jędrzejów

04.05.2021

180/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

05.05.2021

181/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

05.05.2021

182/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

05.05.2021

183/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

06.05.2021

184/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

10.05.2021

185/2021

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

10.05.2021

186/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.05.2021

187/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

13.05.2021

188/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

13.05.2021

189/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

13.05.2021

190/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenia czynszu z tytułu najmu części gruntu komunalnego

13.05.2021

191/2021

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie w czasie jego nieobecności

13.05.2021

192/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w  Skroniowie  na rok szkolny 2020/2021

13.05.2021

193/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Rakowie na rok szkolny 2020/2021

13.05.2021

194/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowych 4 godzin zajęć rewalidacyjnych dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

13.05.2021

195/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 2 godzin przeznaczonych na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie posiadającej orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

13.05.2021

196/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

17.05.2021

197/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.05.2021

198/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu powierzchni reklamowej

21.05.2021

199/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.05.2021

200/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Gminie Jędrzejów

21.05.2021

201/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.05.2021

202/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

24.05.2021

203/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

24.05.2021

204/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.05.2021

205/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

24.05.2021

206/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółki

24.05.2021

207/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji,               o których mowa w art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia                          27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

27.05.2021

208/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

31.05.2021

209/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2021

210/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

31.05.2021

211/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

07.06.2021

212/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

07.06.2021

213/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

07.06.2021

214/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.06.2021

215/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu komunalnego

07.06.2021

216/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.06.2021

217/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

07.06.2021

218/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

08.06.2021

219/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2021

220/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2021

221/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2021

222/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.06.2021

223/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.06.2021

224/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.06.2021

225/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

08.06.2021

226/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

09.06.2021

227/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

228/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

229/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

230/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

231/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

232/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

233/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

234/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.06.2021

235/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego przy ul. Dojazd”

09.06.2021

236/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Cierno – Zaszosie wraz z przepompownią sieciową”

09.06.2021

237/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

14.06.2021

238/2021

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2002 zameldowanych na terenie miasta i gminy Jędrzejów

14.06.2021

239/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

16.06.2021

240/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

16.06.2021

241/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością

16.06.2021

242/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

16.06.2021

243/2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie  za rok 2020                     

17.06.2021

244/2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Centrum Kultury w Jędrzejowie za rok 2020

17.06.2021

245/2021

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie

18.06.2021

246/2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Jędrzejowie za rok 2020

 

21.06.2021

247/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

22.06.2021

248/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.06.2021

249/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

28.06.2021

250/2021

w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Przedszkola
 nr 3 w Jędrzejowie

28.06.2021

251/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

30.06.2021

252/2021

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu części gruntu komunalnego

30.06.2021

253/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości

30.06.2021

254/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta
i gminy Jędrzejów”

05.07.2021

255/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „Przebudowę drogi gminnej nr 328109T ul. Klasztornej w Jędrzejowie”

05.07.2021

256/2021

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

05.07.2021

257/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jędrzejów

05.07.2021

258/2021

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

05.07.2021

259/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2021

260/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

05.07.2021

261/2021

w sprawie niewyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

05.07.2021

262/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

05.07.2021

263/2021

w sprawie umorzenia należności pieniężnych naliczonych przez Zakład Usług Komunalnych za nie zasiedlony lokal mieszkalny

06.07.2021

264/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

07.07.2021

265/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.07.2021

266/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

07.07.2021

267/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępniania nieruchomości

09.07.2021

268/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępniania nieruchomości

09.07.2021

269/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

09.07.2021

270/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

09.07.2021

271/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

09.07.2021

272/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

09.07.2021

273/2021

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu za wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych

09.07.2021

274/2021

w sprawie wyrażenia zgody użyczenia nieruchomości komunalnej

09.07.2021

275/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

09.07.2021

276/2021

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przychodów , dochodów i wydatków pochodzących 
ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

09.07.2021

277/202

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

26.07.2021

278/2021

w przyznania dotacji dla Fundacji Centrum Europy Lokalnej
z siedzibą w Kielcach na realizację zadania pod nazwą „Marka lokalna jako narzędzie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Jędrzejów”

26.07.2021

279/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

29.07.2021

280/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów”

29.07.2021

281/2021

w sprawie ustalenia nowego cennika na oferowane przez Pływalnię Miejską usługi

04.08.2021

282/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

04.08.2021

283/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

04.08.2021

284/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem

04.08.2021

285/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

04.08.2021

286/2021

w sprawie zawarcia umowy najmy części gruntu komunalnego

04.08.2021

287/2021

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego

04.08.2021

288/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

04.08.2021

289/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

04.08.2021

290/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.08.2021

291/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.08.2021

292/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.08.2021

293/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.08.2021

294/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

05.08.2021

295/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

06.08.2021

296/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

16.08.2021

297/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

17.08.2021

298/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

17.08.2021

299/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Jędrzejów

18.08.2021

300/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

25.08.2021

301/2021

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac remontowych w lokalu użytkowym

25.08.2021

302/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

30.08.2021

303/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

30.08.2021

304/2021

w sprawie przyznania  dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

31.08.2021

305/2021

w sprawie przyznania  dodatku funkcyjnego  dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów                          

31.08.2021

306/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

01.09.2021

307/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

01.09.2021

308/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

01.09.2021

309/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

310/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

311/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

312/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

313/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

314/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

01.09.2021

315/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.09.2021

316/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępniania nieruchomości

01.09.2021

317/2021

w sprawie przyznania  dodatku motywacyjnego pani Roksanie Lendlewicz pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

01.09.2021

318/2021

w sprawie przyznania  dodatku funkcyjnego  pani Roksanie Lendlewicz pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Prząsławiu

01.09.2021

319/2021

w sprawie udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

03.09.2021

320/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert

i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie

z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączyn, gmina Jędrzejów – znak sprawy RIZP.271.9.2021”

06.09.2021

321/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 5
w Jędrzejowie posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przydzielenie 2 godzin przeznaczonych na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla w/w ucznia

06.09.2021

322/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

08.09.2021

323/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

08.09.2021

324/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.09.2021

325/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.09.2021

326/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

08.09.2021

327/2021

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

08.09.2021

328/2021

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót

08.09.2021

329/2021

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w postaci elektronicznej w Szkole Podstawowej w Podchojnach im. Stefana Żeromskiego

08.09.2021

330/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

14.09.2021

331/2021

w sprawie umorzenia należności pieniężnych naliczonych przez Zakład Usług Komunalnych za nie zasiedlony lokal mieszkalny

14.09.2021

332/2021

w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na rok szkolny 2021/2022

16.09.2021

333/2021

w sprawie wyrażenia zgody  na przydzielenie godzin z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie

16.09.2021

334/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

17.09.2021

335/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3           im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

20.09.2021

336/2021

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 1 godziny przeznaczonej na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                 i 1 godziny z przeznaczeniem na zajęcia z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łysakowie posiadających orzeczenie i opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej             w Jędrzejowie

20.09.2021

337/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

21.09.2021

338/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

21.09.2021

339/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej

21.09.2021

340/2021

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

21.09.2021

341/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

21.09.2021

342/2021

w sprawie zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości

21.09.2021

343/2021

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części gruntu komunalnego

21.09.2021

344/2021

w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

21.09.2021

345/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

346/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

347/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

348/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

349/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

350/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

351/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

352/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

21.09.2021

353/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

24.09.2021

354/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części gruntu komunalnego

24.09.2021

355/2021

w sprawie uznania za bezskuteczne umowy najmu części gruntu komunalnego

24.09.2021

356/2021

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie                        z obiektu od 1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Nadzieja”                             w Jędrzejowie

24.09.2021

357/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jędrzejów

29.09.2021

358/2021

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu komunalnego

29.09.2021

359/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.09.2021

360/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.09.2021

361/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

29.09.2021

362/2021

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok

30.09.2021

363/2021

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jędrzejów                    w okresie zimowym 2021/2022

30.09.2021

364/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnej

30.09.2021

365/2021

w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości komunalnych

30.09.2021

366/2021

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych gminy                w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30.09.2021

367/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

368/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

369/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

370/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

371/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

372/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

373/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

374/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

375/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu części gruntu komunalnego

01.10.2021

376/2021

w sprawie zawarcia umowy najmu gruntu komunalnego

01.10.2021

377/2021

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

01.10.2021

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Beata Pisarek (beatap)
Data wytworzenia:
2021-10-21
Data publikacji:
2021-10-21
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-27 12:30:01, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)