Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Urząd Miejski w Jędrzejowie205014
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie86789
Zasady naboru pracowników na stanowiska pracy w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.76064
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 200730309
Decyzje o warunkach zabudowy19652
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200819093
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200719029
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200917486
O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.15993
Zakup tłucznia i wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych.15936
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego15690
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 200615467
Przebudowa - Remont drogi gminnej nr 001025 T Prząsław - Prząsław Mały długości 1 050 mb - I etap - Numer ogłoszenia: 60970 - 200915282
Rodzaje wydziałów15176
Przetarg - zakup i dostawa oleju opałowego14419
Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych o grubości, krawężników drogowych.14206
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie14033
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W RAKOWIE ETAP II13790
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wnioski o sporządzanie lub zmianę13547
Ogłoszenie - Sprzedaż i dostawa opału do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie13469
Wymiana kotłów co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie13435
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg na dostawę opału (węgla, miału węglowego, koksu) do placówek oświatowych w gminie Jędrzejów.13315
Dostawa oleju opałowego do placowek oświatowych w gminie Jędrzejów w sezonie grzewczym 2009/201013235
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób13143
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - DOSTAWA GAZU DO PRNR 113140
Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.13043
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów13018
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jędrzejowie, w rejonie Domu Kultury ograniczonego Al. J. Piłsudskiego, ul. 3-go Maja, ul. Dr Kwarty i ul. Kacpra Niemirskiego12817
Przetarg - usuwanie odpadów komunalnych12780
Docieplenie ściany budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr3 w Jędrzejowie ul.Reymonta 112664
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8900000 zł.12425
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów12389
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie w zakresie usuwania odpadów komunalnych CPV 90000000-7, oraz dzierżawę kontenerów typu Kp7, Kp8, Kp10 i pojemników na odpady typu PA 110012295
UCHWAŁY PODJĘTE W ROKU 201012194
Przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2007/200812118
DRODZY MIESZKAŃCY ! Zapraszamy Was do Segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Jędrzejów!11980
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych11968
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Jędrzejów11894
Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami11805
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU DO PRZYCHODNI REJONOWEJ NR.111782
Unieważnienie przetargu - Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie na usuwanie odpadów komunalnych i dzierżawę kontenerów i pojemników na odpady11656
Ogłoszenie -Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.11471
Przetarg - Wymiana okien i opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jędrzejowie11370
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011 do placówek oświatowych w gminie Jędrzejow11369
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JĘDRZEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 200911349
Rozbudowa Budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie - ETAP II11335

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-17 11:29:2, zmian dokonał(a): Karolina Iwańska

WCAG 2.0 (Level AA)