Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

XXXV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXVII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.21.2016                                                                Jędrzejów, 29 lutego 2016 r.

 

     

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2016 roku (czwartek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie: zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2016 roku i nadzwyczajnej w dniu 17 lutego 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwala w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta
  i gminy Jędrzejów.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
  na lata 2016 – 2018.
 12. Uchwała w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku.
 13. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przywrócenia Biura Obsługi Klienta w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.
 14. Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania
  i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli
  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
  lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 20. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
 21. Protokół Nr 1/2015 z kontroli Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.
 22. Protokół Nr 2/2015 z kontroli Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 23. Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”.
 24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
 25. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie za rok 2015.
 26. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 27. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 28. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Integracji z Unią Europejską Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 29. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie za rok 2015.
 30. Odpowiedzi na interpelacje.
 31.  Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                 w Jędrzejowie

                                                                                 mgr Maria Barańska

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2016-03-02
Data publikacji:
2016-03-02
Data ostatniej zmiany:
2016-03-02

XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.19.2016                                                                Jędrzejów, 18 stycznia 2016 r.

 

 

       

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 30 grudnia 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów
  na lata 2016 – 2028.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Książe Skroniów na lata 2016 – 2020.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Jędrzejowie na 2016 rok.
 13. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny złożonej skargi.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 15. Informacja z realizacji I etapu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2032” za 2015 rok.
 16. Informacja o podjętej decyzji w trybie szczególnym.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18.  Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

    

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

         

         mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-18
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18

XVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

 

BRM. 0002.18.2015                                                                Jędrzejów, 17 grudnia 2015.

 

    

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
  w dniu 27 listopada 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie wzoru legitymacji radnego.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.
 9. Uchwała w sprawie przyznania dopłat w spółkach prawa handlowego do taryf
  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Uchwała w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16.  Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

    

Przewodnicząca Rady Miejskiej

              w Jędrzejowie

         

         mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-21
Data ostatniej zmiany:
2015-12-21

XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.16.2015                                 Jędrzejów, 16 listopada 2015.

       

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Zapytania i interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.      Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 23 października 2015 roku.

7.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

8.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

9.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.  Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016.

11.  Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

12.  Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

13.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

14.  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15.  Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

16.  Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

18.  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

19.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

20.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.

21.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością.

22.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

24.  Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na terenie Gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2014/2015 wynikach sprawdzianów uczniów klas szóstych szkół podstawowych i egzaminów gimnazjalnych uczniów klas trzecich w 2015 roku oraz o sprawach finansowych placówek oświatowych.

25.  Odpowiedzi na interpelacje.

26.   Sprawy różne.

27.  Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

         Przewodnicząca Rady Miejskiejw Jędrzejowie

                       mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-11-17
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17

XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

BRM. 0002.15.2015                            Jędrzejów, 14 października 2015.

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 października 2015 roku (piątek), o godz. 1000 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Zapytania i interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

6.      Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 17 lipca oraz nadzwyczajnej w dniu 8 września i uroczystej w dniu 25 września 2015 r.

7.      Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

8.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.

9.      Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

10.  Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

11.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok.

13.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „JĘDRZEJÓW PRO”.

15.  Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.

17.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2015 – 2020.

18.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

19.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

20.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

21.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.

22.  Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną.

23.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.

24.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

25.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

26.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

27.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

28.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.

29.  Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.

30.  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

31.  Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2015 roku.

32.  Odpowiedzi na interpelacje.

33.   Sprawy różne.

34.  Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
                   
                              mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk (brm)
Data wytworzenia:
2015-10-13
Data publikacji:
2015-10-13
Data ostatniej zmiany:
2015-10-13

Uroczysta XIII Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

                                                                     Jędrzejów, 10 września 2015.

BRM. 0002.13.2015                                                                  

                                                                 

         

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 roku (piątek), o godz. 1430 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się Uroczysta XIII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, powitanie zaproszonych gości.

 1. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Jędrzejowa poświęcone uroczystości 25 - lecia odrodzonego samorządu.
 4. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
 5. Wręczenie statuetek pamiątkowych osobom zasłużonym na rzecz samorządu terytorialnego.
 6. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do odnowienia grobu pierwszego Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 7. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 z późn. zm./.                                                                       

                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jędrzejowie

                                                                                mgr Maria Barańska

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-14
Data ostatniej zmiany:
2015-09-14

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 13:43:00, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)